Środki ostrożności dotyczące stosowania Dell Dimension 6m515

Aby zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z Dell Dimension 6m515, zaleca się stosowanie odpowiednich środków ostrożności. Przede wszystkim, należy zachować ostrożność podczas instalowania, konfigurowania i używania systemu. Przed podłączeniem urządzenia do sieci, należy upewnić się, że wszystkie oprogramowanie i sterowniki są zaktualizowane. Należy również zainstalować programy antywirusowe i zapora sieciowa, aby zabezpieczyć system przed wirusami, szkodliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Ponadto, należy regularnie kopiować dane systemowe na zewnętrzny dysk twardy lub inne urządzenie przechowywania danych, aby zapobiec utracie danych.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Dell Dimension 6m515

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
LABORATORIOS CALIER S. A.
C/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)
LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona) Hiszpania

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Eres 2, 74 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, koni, psów i kotów

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
1 ml produktu zawiera:
Substancja czynna:
Bromoheksyna (w postaci bromoheksyny chlorowodorku) 2, 74 mg
Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan (E218) 0, 70 mg
Propylu parahydroksybenzoesan (E216) 0, 30 mg

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Choroby układu oddechowego charakteryzujące się obecnością dużych ilości wydzieliny w drogach oddechowych, będącej wynikiem nasilonego jej wydzielania lub zwiększenia jej gęstości.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Obrzęk płuc.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www. urpl. gov. pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło, świnia, koń, pies, kot.

8. DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Podawać domięśniowo, raz dziennie w dawce:
Bydło:
50 – 200 kg m. c. podawać 0, 5 mg/kg m. (0, 18 ml preparatu Eres/kg m. ) przez 5 dni.
200 – 500 kg m. podawać 0, 2 – 0, 5 mg/kg m. (0, 073 – 0, 18 ml preparatu Eres/kg m.
Świnie:
5-25 kg m. c., podawać 0, 5 – 1, 0 mg/kg m. (0, 18-0, 36 ml preparatu Eres/kg m.
25 – 100 kg m. c., podawać 0, 5 mg/kg m. ( 0, 18 ml preparatu Eres/kg m.
Powyżej 100 kg m. c., podawać 0, 2 – 0, 5 mg/kg m.
Konie:
50 – 200 kg m. c., podawać 0, 2-0, 5 mg/kg m.
Psy i koty:
0, 5 – 1, 0 mg/kg m. (0, 18 – 0, 36 ml preparatu Eres/kg m.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.

10. OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne świń i krów – zero dni.
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Brak
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W chorobach układu oddechowego wywoływanych przez bakterie podawać wraz z antybiotykami i/lub z sulfonamidami. W przypadku chorób płuc wywołanych obecnością pasożytów, produkt podawać po 3 dniach od zastosowania produktu przeciwrobaczego.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
W przypadku przedostania się leku do oka lub na powierzchnię skóry przemyć dużą ilością wody.
Po zastosowaniu leku umyć ręce.
Ciąża:
Może być stosowany w okresie ciąży.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nieznane.
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki)
Bromoheksyna wykazuje bardzo szeroki margines bezpieczeństwa. U psów nie obserwowano efektów toksycznych po podaniu w dawce 4 mg domięśniowo 2 razy dziennie przez 6 tygodni.
Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
05. 2016

15. INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:100 ml

Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

Konsultacja merytoryczna:Lek. Beata Wańczyk-Dręczewska

ten tekst przeczytasz w 3 minutyNebu-dose Hipertonic to roztwór hipertoniczny chlorku sodu. Przeznaczony do inhalacji, wspomaga proces samooczyszczania się górnych oraz dolnych dróg oddechowych. To wyrób medyczny do jednorazowego użytku wydawany bez recepty. Preparat jest przeznaczony do stosowania w inhalatorach pneumatycznych.

Naeblys / iStock

 • Nebu-dose Hipertonic – działanie
 • Nebu-dose Hipertonic – przeznaczenieNebu-dose Hipertonic – sposób użyciaNebu-dose Hipertonic – przeciwwskazaniaNebu-dose Hipertonic – działania niepożądane i ostrzeżeniaNebu-dose Hipertonic – informacje dodatkowe i przechowywanieNebu-dose – rodzaje

Nebu-dose (Solinea)

Nebu-dose Hipertonic – działanie

Nebu-dose Hipertonic to dostępny w postaci ampułek roztwór chlorku sodu przeznaczony do nebulizacji. Główną funkcją preparatu jest ułatwienie oddychania przez działanie wspomagające usuwanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Roztwór Nebu-dose Hipertonic do inhalacji zmniejsza elastyczność oraz lepkość wydzieliny, co usprawnia jej przemieszczanie.

Ponadto preparat zmniejsza obrzęk śluzówki, pobudza kaszel i wspomaga odkrztuszanie, ułatwiając pozbycie się wydzieliny i udrożnienie dróg oddechowych.

Nebu-dose Hipertonic – przeznaczenie

Ulotka Nebu-dose Hipertonic informuje o wskazaniach do stosowania preparatu. Ampułki do inhalacji zalecane są do stosowania w przypadku chorób takich jak:

  ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zapalenie oskrzelików.

Dodatkowo roztwór hipertoniczny Nebu-dose jest odpowiedni do użycia jako nośnik innych preparatów do inhalacji.

Nebu-dose Hipertonic – sposób użycia

Preparat Nebu-dose Hipertonic ma postać ampułki o pojemności 5 ml. Zgodnie z uwagami producenta wyrób jest odpowiedni do wykorzystania w inhalatorach pneumatycznych, dlatego też roztwór należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Służy do przeprowadzenia jednorazowej inhalacji.

W skład Nebu-dose Hipertonic wchodzi jałowy roztwór chlorku sodu 3 proc.

Odpowiednia dawka Nebu-dose Hipertonic do jednej inhalacji wynosi 4–5 ml. Należy stosować preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawartość ampułki należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Nebu-dose Hipertonic – przeciwwskazania

Nie należy samodzielnie sięgać po wyrób Nebu-dose w przypadku zażywania innych leków. Chcąc rozpocząć inhalacje z wykorzystaniem hipertonicznego roztworu chlorku sodu przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Pozwoli to uniknąć ewentualnych interakcji z przyjmowanymi farmaceutykami.

Nebu-dose Hipertonic – działania niepożądane i ostrzeżenia

Należy zachować dużą ostrożność u osób ze skłonnością do duszności – przed użyciem najlepiej skonsultować się z lekarzem. W przypadku pacjentów szczególnie wrażliwych przed zastosowaniem preparatu konieczne może być sięgnięcie po lek rozszerzający oskrzela.

Jeżeli pojawi się skurcz oskrzeli lub uporczywy kaszel, konieczne jest przerwanie stosowania wyrobu Nebu-dose i skonsultowanie się z lekarzem.

Wykorzystywanie ampułki zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o ulotkę Nebu-dose Hipertonic i zgodnie z zaleceniami lekarza nie niesie ze sobą działań niepożądanych. W razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nebu-dose Hipertonic – informacje dodatkowe i przechowywanie

Ampułka Nebu-dose zawierająca hipertoniczny roztwór chlorku sodu powinna być użyta natychmiast po otwarciu. Pozostawienie ampułki otwartej wiąże się z ryzykiem jej zanieczyszczenia, które może stać się źródłem infekcji.

Preparatu Nebu-dose Hipertonic nie należy stosować po terminie ważności ani w przypadku uszkodzenia ampułki.

Ampułki powinno się przechowywać w suchym miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci – w temperaturze poniżej 25 st. C.

Wyrób należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Nebu-dose – rodzaje

Preparat do inhalacji Nebu-dose dostępny jest również w innych wariantach:

Nebu-dose Baby – roztwór chlorku sodu (1, 5 proc. ) do nebulizacji, dostępny w postaci pojedynczych ampułek. Nebu-dose Hialuronic – roztwór chlorku sodu (0, 9 proc. ) z dodatkiem kwasu hialuronowego do nebulizacji. Nebu-dose Isotonic – sterylny roztwór chlorku sodu (0, 9 proc) do nebulizacji. Nebu-dose Plus – roztwór chlorku sodu (3 proc. ) z dodatkiem kwasu hialuronowego stosowany w terapii inhalacyjnej.
 • Nebu-dosechlorek soduinhalacjaukład oddechowyinhalatoroddychanieostre zapalenie oskrzelimukowiscydozaprzewlekła obturacyjna choroba płuczapalenie oskrzelikównebulizacja

   Hiconcil - zastosowanie, środki ostrożności

   Hiconcil jest antybiotykiem do stosowania ogólnego. Jest w formie proszku do przygotowania do zawiesiny. Głównym zastosowaniem leku jest kuracja zakażeń o podłożu...

   Magdalena Wawszczak| Onet.Eziclen - zastosowanie, środki ostrożności

   Jaki skład ma Eziclen i jakie jest jego dokładne zastosowanie? Czy istnieją przeciwwskazania do zastosowania preparatu? Eziclen jest to osmotycznym lekiem...

   Calcium dobesilate - zastosowanie, dawkowanie, środki ostrożności

   Calcium dobesilate to lek w formie tabletek, dostępny na receptę. Główną substancją czynną leku jest Dobesylan wapnia, który nie tylko poprawia czynność... pl/zdrowie, oksykodon---dzialanie--przeciwwskazania--srodki-ostroznosci, artykul, 1734509. eu/pulscms-transforms/1/-Huk9kqTURBXy8xYmEzMWE4ZDAzNmFkODJkZjg0NTZmN2NkNWMwOTU3ZC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/FVyk9kqTURBXy8xYmEzMWE4ZDAzNmFkODJkZjg0NTZmN2NkNWMwOTU3ZC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Oksykodon - działanie, przeciwwskazania, środki ostrożności"/>Oksykodon - działanie, przeciwwskazania, środki ostrożności

   Oksykodon jest lekiem narkotycznym, który budową przypomina kodeinę. Jest on stosowany w leczeniu bólu o różnym nasileniu, ma działanie uspokajające, a także...

   Marta PawlakPrenatal Uno - wskazania, skład, dawki, środki ostrożności

   Prenatal Uno jest preparatem witaminowym dla kobiet w ciąży. W jego składzie można znaleźć kwas foliowy, cholinę, jod oraz witaminy B6 i B12. W składzie Prenatal... pl/zdrowie, co-valsacor---wskazania--dzialanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1733314. eu/pulscms-transforms/1/5npk9kqTURBXy9iNDE0YTQyYTcwMTNmNDU3MjY3ZDgyOTFlNDNmNjQ5MS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/1-3k9kqTURBXy9iNDE0YTQyYTcwMTNmNDU3MjY3ZDgyOTFlNDNmNjQ5MS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Co-Valsacor - wskazania, działanie, środki ostrożności"/>Co-Valsacor - wskazania, działanie, środki ostrożności

   Co-Valsacor to złożony lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia. Substancje czynne preparatu mają dużo silniejsze działanie niż każda z tych substancji stosowana... pl/zdrowie, altacet---dzialanie--wskazania--srodki-ostroznosci, artykul, 1732832. eu/pulscms-transforms/1/IAUk9kqTURBXy8yMjFkOGNhODMyMzIxZjM3NDFjNDg0ZTE1NjkyZDZkOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/bhak9kqTURBXy8yMjFkOGNhODMyMzIxZjM3NDFjNDg0ZTE1NjkyZDZkOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Altacet - działanie, wskazania, środki ostrożności"/>Altacet - działanie, wskazania, środki ostrożności

   Altacet to popularny lek stosowany w celu leczenia obrzęków i stłuczeń. Lek ten dostępny jest w postaci wygodnego żelu, który nakłada się bezpośrednio na skórę w... pl/zdrowie, clonazepam---sklad--wskazania--dawkowanie--przeciwwskazania--ostroznosc, artykul, 1731215. eu/pulscms-transforms/1/W1xk9kqTURBXy83ZWJhOGFiNGE3YjAxZmVmNjFkNGVjMDQxNzdhOTUxMC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/R-tk9kqTURBXy83ZWJhOGFiNGE3YjAxZmVmNjFkNGVjMDQxNzdhOTUxMC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Clonazepam - skład, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, ostrożność"/>Clonazepam - skład, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, ostrożność

   Clonazepam to lek psychotropowy wydawany na receptę. Substancją czynną w Clonazepamie jest klonazepam, związek chemiczny z grupy benzodiazepin, działający na... pl/zdrowie, elin---czym-jest--co-trzeba-wiedziec--dzialanie--wskazania--przeciwwskazania--srodki-ostroznosci-, artykul, 1731516. eu/pulscms-transforms/1/Ddvk9kqTURBXy9kODhiODc0ZmY1ZGNkMzdjYWI0N2NkMTM2N2E2NzcwNC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/MAyk9kqTURBXy9kODhiODc0ZmY1ZGNkMzdjYWI0N2NkMTM2N2E2NzcwNC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Elin - wszystko, co powinnaś wiedzieć przed zastosowaniem leku"/>Elin - wszystko, co powinnaś wiedzieć przed zastosowaniem leku

   Elin jest nazwą handlową hormonalnego leku antykoncepcyjnego produkowanego przez firmę Polpharma. Jest to lek wydawany wyłącznie z przepisu lekarza na receptę. W... pl/zdrowie, garcinia-cambogia---wlasciwosci--przeciwwskazania--srodki-ostroznosci, artykul, 1730034. eu/pulscms-transforms/1/eGPk9kqTURBXy9iOTE1ZjE5ZmJkZDM0N2Y0NzJiOWFjYTAyZDBmZmUxOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/Wqzk9kqTURBXy9iOTE1ZjE5ZmJkZDM0N2Y0NzJiOWFjYTAyZDBmZmUxOS5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Garcinia cambogia - właściwości, przeciwwskazania, środki ostrożności"/>Garcinia cambogia - właściwości, przeciwwskazania, środki ostrożności

   Garcinia cambogia uważana jest przez wiele osób za cudowny składnik wspomagający odchudzanie, przez niektórych jednak jej właściwości są mocno podawane w...

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

 • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

Środki ostrożności dotyczące stosowania Dell Dimension 6m515

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Dell Dimension 6m515

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Dell Dimension 6m515