Dodatek Instrukcja instalacji Craftsman Cmesta900

Dodatek Instrukcja instalacji Craftsman Cmesta900 to kompletny zestaw, który zawiera wszystkie potrzebne narzędzia i instrukcje do instalacji urządzenia Craftsman Cmesta900. Zestaw zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku, wraz z wymaganą listą narzędzi i części do instalacji. Dodatek zawiera również informacje o kompatybilności zestawu z innymi produktami Craftsman. Dodatek Instrukcja instalacji Craftsman Cmesta900 pozwala na szybkie i łatwe zainstalowanie urządzenia Craftsman Cmesta900, a także pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów i instrukcji, które mogą pomóc w używaniu urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek Instrukcja instalacji Craftsman Cmesta900

Ministerstwo Klimatu przygotowało instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego [aktywny wzór od 1 grudnia 2022 r. ].

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez ePUAP? [Krok po kroku]

Aktywny wzór wniosku o dodatek elektryczny

Inforlex. pl przygotował poniższy aktywny wzór wniosku o dodatek elektryczny do ściągnięcia w formacie PDF:

Powyżej aktywny wzór wniosku o dodatek elektryczny

Poniżej ustawa z 29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej:

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku ELEKTRYCZNEGO

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie: dowód osobisty i numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek pieniężny. Jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, wielkimi literami, a pola wyboru zaznaczać literą „V” lub „X”.

W polu „ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO” trzeba wpisać nazwę organu, który będzie rozpatrywał wniosek i wypłacał świadczenie. Dodatek wypłaca wójt, burmistrz, prezydent miasta lub inny podmiot wskazany przez urząd gminy, np. lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informację na ten temat można potwierdzić
w swoim urzędzie gminy.

Ważne! Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych*.

* Mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm. ), rozliczanej zgodnie z zasadami określonymi w art.
4 tej ustawy
.

CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

CZ. I PKT 1

DANE WNIOSKODAWCY

W pierwszej części wniosku należy podać informacje dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe – wpisz więc swoje dane osobowe – imię, nazwisko, obywatelstwo i numer PESEL. Serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość wpisz tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe razem z innymi osobami, ich dane trzeba podać w dalszej części wniosku.

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

W tej sekcji należy podać aktualny adres zamieszkania. Członkowie gospodarstwa domowego nie muszą być zameldowani pod tym adresem. W tej sekcji wskazujesz miejsce pobytu wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskującego o dodatek elektryczny.

Jeśli we wniosku wpiszesz również swój adres e-mail, otrzymasz z gminy wiadomość z informacją
o przyznaniu dodatku elektrycznego.

Jeśli nie podasz adresu e-mail, informację o przyznaniu dodatku możesz odebrać w swojej gminie.

NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU ELEKTRYCZNEGO

Jeśli dodatek chcesz otrzymać przelewem na konto bankowe, podaj jego numer w kolejnej rubryce,
a poniżej podaj imię i nazwisko jego właściciela. Numer rachunku bankowego nie musi należeć do Ciebie. Możesz wskazać numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz, aby został wypłacony dodatek elektryczny.

Jeżeli nie posiadasz numeru konta, gmina wskaże, w jakiej formie możesz odebrać dodatek.

CZ. I PKT 2

Dane członków gospodarstwa domowego WNIOSKODAWCY

W kolejnym punkcie należy zadeklarować, czy Twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami.

Jeżeli Twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", wpisz liczbę jego członków – wliczając również siebie.

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków Twojego gospodarstwa domowego, wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania, w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych tam zamieszkujących.

Jeżeli pod jednym adresem miejsca zamieszkania znajduje się więcej lokali mieszkalnych i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, możliwe jest przyznanie kilku dodatków elektrycznych (po przeprowadzeniu przez pracowników gminy wywiadu środowiskowego
i sporządzeniu notatki).

CZ. I PKT 3

Informacja dotycząca źródeł OGRZEWANIA ZASILANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Przechodzimy do zasadniczej części wniosku o dodatek elektryczny, w której trzeba wskazać źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, które jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)*.

W tabeli wymienione są dwa rodzaje źródeł ciepła: pompa ciepła oraz ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny. Należy zaznaczyć właściwe okienko.

Ważne! Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

* Wskazane we wniosku funkcjonujące źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków (wyjątek stanowią nowe źródła ogrzewania, uruchomione po raz pierwszy po tej dacie). Jeżeli jednak twoje źródło zostało wpisane lub zgłoszone po 11 sierpnia 2022 r. (bądź w ogóle nie zostało zgłoszone), wówczas dodatek może zostać przyznany po przeprowadzeniu przez pracowników gminy wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania.

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIA I PODPIS

Przechodzimy do drugiej części wniosku, czyli do Twoich oświadczeń.

W tym miejscu potwierdzasz, że:

 • osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami gospodarstwa domowego,
 • wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą,
 • gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 1378,
  z późn. ), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy10),
 • gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. 1692, z późn. ), ani też nie został złożony wniosek o przyznanie tego dodatku,
 • gospodarstwo domowe nie skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie gwarantowanej i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. 1477, z późn. )11),
 • gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
  z sytuacją na rynku paliw (Dz. 1967, z późn. ), ani gospodarstwo domowe nie złożyło wniosku o przyznanie tego dodatku.

Uwaga! Na podstawie art. 233 §6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - i taka informacja znajduje się w oświadczeniu.

Jeśli do wniosku dołączasz dodatkowe dokumenty, wskaż je w tej części formularza.

Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. Teraz z dokumentem możesz udać się do gminy lub innego organu, w którego kompetencjach leży rozpatrzenie Twojego wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zajrzyj na naszą stronę internetową: www. pl/web/klimat/RządowaTarczaEnergetyczna

Informacje o oprogramowaniu

Dział Informatyki od 1 lutego 2017 r. dystrybuuje oprogramowanie Statistica (najnowsza wersja 13. 3) zakupione w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

Dostarczone oprogramowanie w ramach tej licencji jest dostępne w wersji, 32-bitowej oraz 64-bitowej.

Licencja obejmuje Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (wersja polska i angielska) oraz Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych (wersja polska) i Wyznaczanie Niepewności Pomiaru (wersja polska), czyli następujące moduły analityczne:

 • Statistica Pakiet Zaawansowany
 • Statistica QC
 • Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe
 • Statistica Data Miner
 • Statistica Text Miner
 • Statistica Process Optimization (QC Miner)
 • Statistica MSPC (Multivariate Statistical Process Control – wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)
 • Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)
 • Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)
 • Statistica ETL (Extract, Transform and Load)
 • Statistica Reporting Tables (tabele raportujące)
 • Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych – dodatek, należy doinstalować
 • Wyznaczanie Niepewności Pomiaru – dodatek, należy doinstalować

Karta rejestracyjna i klucze instalacyjne

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania musi wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www. pl. Informacje w niej zawarte będą przesyłane do firmy StatSoft i do administratora licencji (w celu 

weryfikacji czy dany użytkownik jest pracownikiem lub studentem lub inną uprawnioną do korzystania z programu osobą). Na tej podstawie będzie wydawane pozwolenie na zainstalowanie oprogramowania.

Informacje z tego formularza będą wpływały na adres statistica@wat.

Aby móc skorzystać z oprogramowania wymagane jest wypełnienie karty rejestracyjnej.

Klucze instalacyjne oraz pliki instalatorów dostępne są na stronie statistica. pl (Uwaga: strona dostępna tylko w sieci WAT). Przy użyciu znajdujących się tam kluczy instalacja i rejestracja zestawu programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e‑mail z domeną wat. pl lub student. pl.

Klucze instalacyjne są wspólne dla wersji polskiej i angielskiej. Wersja językowa zależy od instalatora użytego do procesu instalacji.

Poniżej instrukcje instalacji dla wersji 13. 3:

 • Instrukcja instalacji wersji jednostanowiskowej z rejestracją domenową (DBR)
 • Instrukcja instalacji wersji sieciowej z rejestracją domenową (DBR)
 • Single-User Domain-Based Registration Installation Instructions
 • Concurrent Network License Domain-Based Registration Installation Instructions
 • Silent Installer Instructions
 • Instalacja dodatku „Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych, Wyznaczanie Niepewności Pomiaru”

  Dodatkowy program Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych można doinstalować do programów w rodziny Statistica w wersji 13. 3. Instalację dodatku należy przeprowadzić z odrębnego instalatora – instalacja odbywa się bez użycia dodatkowych kluczy instalacyjnych. Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License. xml, który należy wskazać podczas instalacji.

  Poniżej instrukcja instalacji Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych dla Statistica w wersji 13. pl/wat/u/31/bb/31bb580f-93cb-4efd-9aca-ef6df4d76042/instrukcja_instalacji_dodatkow_analitycznych_do_statistica_v13_analizy_marketingowe. pdf">Zestawy Analityczne – instrukcja instalacji i dezinstalacji

  Dodatkowe materiały


  Poniżej linków do bezpłatnych materiałów, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania Statistica oraz wszystkich pracowników i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych:

 • Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica.
 • Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach). pl/Uslugi/Seminaria/Webinaria-i-webcast">Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie Statistica w różnych dziedzinach. pl/textbook/stathome. html">Internetowy Podręcznik Statystyki, czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne.
 • Dopłata do pelletu to jednorazowe świadczenie pieniężne do ogrzewania w wysokości 3 tys. zł. Wniosek o nią należy skierować do samorządu na przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Jak go wypełnić?

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu – instrukcja krok po kroku

  Krok 1. Dane osobowe

  W pierwszej kolejności wpisz informację do kogo kierujesz wniosek. Dopłatę do pelletu wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o tą dopłatę. I to do nich, wraz z nazwą urzędu, należy kierować ten formularz.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - organ

  Instrukcja

  INFOR

  Krok 2. CZĘŚĆ I

  Następnie uzupełnij swoje dane osobowe. Wpisz kolejno drukowanymi literami: swoje imię (jeśli posiadasz dwa uzupełnij dwa), nazwisko, obywatelstwo, a także numer PESEL.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dane wnioskodawcy

  Pozycja numer 5 przeznaczona jest do wypełnienia przez obcokrajowców. Osoby, które mają nadany numer PESEL nie muszą podawać serii i numeru dokumentu tożsamości. Jeśli jesteś cudzoziemcem, któremu przysługuje ten dodatek i nie posiadasz numeru PESEL, wpisz serię i numer dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dokument tożsamości

  Obcokrajowcom posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce i przebywającym na jej terenie również przysługuje dofinansowanie do pelletu.

  Krok 3. Adres i miejsce zamieszkania

  W kolej części zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych dotyczących twojego miejsca zamieszkania. Wpisz nazwę gminy, czy też dzielnicy miasta, którą zamieszkujesz, a następnie podaj dokładny adres. Nie ma znaczenia twój adres zameldowania ani to, czy jesteś właścicielem danej nieruchomości, czy ją zamieszkujesz na innej podstawie prawnej. Ważny jest adres zamieszkania na dzień złożenia wniosku.

  Pozycja nr 06 i 07, czyli numer telefonu i adres poczty elektronicznej nie są obowiązkowe. Nie musisz ich wpisywać.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - adres wnioskodawcy

  Jeśli chcesz zostać powiadomiony o przyznanym Ci dodatku do ogrzewania drogą elektroniczną podaj swój adres e_mail. Nie jest to część obowiązkowa, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od przekazania takiej decyzji.

  Krok 4. Forma wypłaty [przelew na rachunek bankowy bądź gotówka]

  Tą część wypełnij, jeśli chcesz otrzymać pieniądze na rachunek bankowy. Nie jest to jedyna forma. Możesz go otrzymać również w formie gotówki „do ręki”. Jeśli chcesz dostać świadczenie w gotówce, pozostaw to miejsce niewypełnione. Dla pewności możesz je również przekreślić poziomą kreską.

  Jeśli wybierasz wypłatę dodatku na rachunek bankowy wpisz najpierw numer składający się z 26 cyfr, a poniżej imię i nazwisko jego posiadacza.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - sposób wypłaty pieniędzy

  Krok 5. Dane członków gospodarstwa domowego

  W drugiej części zostaniesz poproszony o zadeklarowanie liczby osób twojego gospodarstwa domowego. Jeśli prowadzisz je samodzielnie, zaznacz znakiem X bądź V „jednoosobowe”, jeśli liczy ono więcej niż jednego członka, wpisz X bądź V w drugim okienku i uzupełnij dokładną liczbę osób, uwzględniając w niej siebie.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dane członków gospodarstwa

  W kolejnej części podaj dane wszystkich pozostałych członków twojego gospodarstwa domowego. Jeśli liczy ono więcej niż sześć osób, dane pozostałych wpisz na drugim formularzu. Serię i numer dokumentu tożsamości uzupełnij tylko, jeśli członek twojego gospodarstwa domowego nie posiada numeru PESEL.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - dane członków

  Pamiętaj, że dodatek do pelletu przysługuje w myśl zasady „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem wszystkie osoby zamieszkujące pod tym samym adresem otrzymają tylko jedno świadczenie, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy samodzielne gospodarstwo domowe.

  W przypadku, gdy wniosek złoży kilka osób z tego samego gospodarstwa domowego dopłata zostanie przyznana pierwszej osobie, która złożyła wniosek. Pozostałe zostaną odrzucone.

  .

  Krok 6. Główne źródła ogrzewania domu

  Następnie w formularzu zaznacz jedno – główne, źródło ogrzewania.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - główne źródło

  Dodatek do pelletu przysługuje Ci tylko, jeśli do dnia 11 sierpnia 2022 roku została złożona deklaracja do CEEB o źródłach ogrzewania w twoim budynku – w przypadku starszych źródeł ciepła. Data graniczna nie ma znaczenia jeśli to źródło ciepła zgłoszone po raz pierwszy. Przy czym nie ma znaczenia kto składał deklarację – obowiązek ten spoczywał bowiem na właścicielu nieruchomości. Jeśli jesteś najemcą, bądź użytkownikiem i nie składałeś jej, a zrobił to właściciel, to ty masz prawo do dodatku do pelletu. Zweryfikuj jednak, czy została ona przekazana. Możesz to zrobić pod adresem:

  https://www. pl/aktualnosc/sprawdz-swoja-deklaracje-ceeb-nowa-e-usluga

  Krok 7. Rodzaj wykorzystywanego paliwa

  W tej części przekaż informację o paliwie, którym zasilane jest główne źródło ciepła w twoim domostwie. W przypadku dodatku do pelletu zaznacz pierwszą pozycję – „pelet”.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - rodzaj wykorzystywanego paliwa

  Krok 8. Oświadczenie o podaniu prawdziwych danych, po rygorem odpowiedzialności karnej

  W ostatniej części znajdują się oświadczenia. Złożenie podpisu na wniosku jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń. Deklarujesz, że wszystkie wymienione w niniejszym wniosku osoby są członkami twojego gospodarstwa domowego, że nie wnioskowałeś o dodatek węglowy oraz, że wszystkie podane tu informacje są zgodne z prawdą.

  Nie zapomnij złożyć odręcznego podpisu na formularzu. Możesz również każdą stronę opatrzeć parafą – nie jest to jednak warunek konieczny.

  Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu - oświadczenia

  Ważne! Jeśli korzystasz z lokalnej sieci ciepłowniczej dołącz do wniosku oświadczenie właściciela lub zarządy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji budynków.

  Jak złożyć wniosek o dodatek do pelletu?

  Wypełniony wniosek o dopłatę do tego paliwa możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście, wysłać pocztą nadając list polecony, bądź wysłać przez Internet. Do tego ostatniego potrzebujesz konto ePUAP oraz profil zaufany

  Jak wysłać wniosek o dodatek do pelletu przez Internet?

  Możesz to zrobić tylko w jeden sposób. Mianowicie wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek załącz do pisma skierowanego do urzędu przez ePUAP. Zrobisz to pod adresem:
  https://epuap. pl/

  Nie ma do tego dedykowanej zakładki, przez którą możesz to zrobić bezpośrednio wypełniając tam aktywny wniosek. Może zostać przesłany tylko w formie załącznika do „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego".

  Tu znajdziesz pełną instrukcję wysyłki wniosku o dodatek do drewna przez ePUAP >>>>>>

  Wzór wniosku o dodatek do pelletu do pobrania:

  Dodatek Instrukcja instalacji Craftsman Cmesta900

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek Instrukcja instalacji Craftsman Cmesta900

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek Instrukcja instalacji Craftsman Cmesta900