Instalacja, obsługa, rozwiązywanie problemów Cabletron Systems Csmim2 32

Instalacja, obsługa i rozwiązywanie problemów Cabletron Systems Csmim2 32 może być łatwe i bezproblemowe, jeśli przestrzegasz kilku ważnych kroków. Przede wszystkim należy pobrać najnowsze oprogramowanie dołączone do urządzenia, a następnie zainstalować, aby zapewnić, że będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie urządzenia zgodnie z instrukcją dołączoną do oprogramowania. Następnie należy upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowe, aby zapobiec problemom z połączeniem. Ostatnim krokiem jest utrzymanie urządzenia w dobrym stanie poprzez regularne aktualizacje oprogramowania i usuwanie zbędnych plików, aby zachować dobrą wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, obsługa, rozwiązywanie problemów Cabletron Systems Csmim2 32

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.

Podręcznik Exploits 1 został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową. Umożliwia pracę w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka francuskiego na bazie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (podstawa programowa III. 2. 0 i III. 2) – także w grupach o zróżnicowanym poziomie. 

Pierwszy tom kursu Exploits zapewnia optymalne dostosowanie do obu wariantów podstawy programowej. Zawiera specjalne treści dla uczniów początkujących:

 • Unité 0 – rozdział 0 
 • Départ – starter na początku każdego rozdziału

Rozdział zerowy (Unité 0) to wprowadzenie uczniów w świat języka francuskiego – przygotowany z myślą o uczniach początkujących, realizujących wariant podstawy programowej III. 0. Dla uczniów kontynuujących naukę języka francuskiego po klasie 8 (podstawa programowa III. 2) rozdział ten może służyć jako powtórzenie i szybkie przypomnienie podstawowych zagadnień. 

Sekcja Départ to 2 strony na początku każdego rozdziału. Jest to rozgrzewka językowa, która zachęca do mówienia, wprowadza w tematykę oraz przygotowuje do pracy z zasadniczą częścią rozdziału.

Natomiast uczniowie kontynuujący naukę znajdą materiały i zadania oznaczone piktogramem z plusem (+) – są to zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Największe atuty podręcznika

- Przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego dzięki autentycznym tekstom i w kontekście ciekawym dla młodzieży, np. komunikacja smsowa, forum internetowe, e-mail.

- Wprowadza gramatykę w przystępny sposób i zawiera dodatkowe objaśnienia zagadnień gramatycznych i fonetycznych sprawiających trudności polskim uczniom.

- Zawiera bogaty wybór metod i form pracy:

 • podejście zadaniowe (TBLT),
 • metoda odwróconej klasy (classe inversée),
 • metoda projektu,
 • metoda audiowizualna.
 • Materiały do metody odwróconej klasy to filmy realioznawcze oraz ćwiczenia, które znajdują się w zeszycie ćwiczeń. Do pierwszego tomu są dostępne 4 filmy kulturoznawcze na temat francuskich miast Lyon, Lille, Bourges, Paris – Rive droite oraz karty pracy w zeszycie ćwiczeń.

  Kompleksowa praca nad wszystkimi elementami komunikacji

 • Exploits kładzie duży nacisk na rozwój sprawności mówienia.
 • Liczne dialogi i scenki sytuacyjne pomagają uczniom utrwalić nowe słownictwo w atrakcyjny i naturalny sposób.
 • Podręcznik konsekwentnie rozwija umiejętność mediacji językowej.
 • Przybliża uczniom obyczaje i kulturę Francji i umożliwia rozwój kompetencji interkulturowej.
 • Podręcznik Exploits 1 składa się z:

 • rozdziału 0 przeznaczonego dla uczniów poczatkujących 
 • czterech rozdziałów o stałej budowie
 • dwóch testów semestralnych do autoewaluacji
 • transkrypcji
 • słowniczka francusko-polskiego
 • indeksu haseł gramatycznych.
 • Stałe sekcje i rubryki w każdym rozdziale:

  Communication et lexique – gotowe wyrażenia, zwroty, słownictwo oraz ćwiczenia leksykalne – do konkretnych sytuacji komunikacyjnych wprowadzonych w danym rozdziale.

  Grammaire – wwyjaśnienia gramatyczne, przykłady i cała gama ćwiczeń automatyzujących – porządkuje wiedzę gramatyczną i podkreśla zagadnienia, które sprawiają trudności polskim uczniom.

  Culture – praktycznie i ciekawe dla uczniów ćwiczenia z zakresu realioznawstwa – wprowadzają w życie codzienne, kulturę i historię Francji.

  Tâche authentique – scenariusz projektu edukacyjnego rozpisany krok po kroku – rozwija kluczowe kompetencje XXI wieku poprzez metodę podejścia zadaniowego (TBLT).

  Mes compétences – uświadamia uczniom nabywane kompetencje i rozwija strategie uczenia się.

  Le saviez-vous?  – przekazuje uczniom ciekawostki językowe i kulturowe w języku polskim.

  Phonetique – kształtuje poprawną wymowę ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które sprawiają trudności polskim uczniom.

  Mot à mot – wyjaśnia trudniejsze słowa potrzebne do zrozumienia tekstów w formie minisłowniczka.

  Czy wiesz, w jaki sposób służby ratownictwa, służby ochrony granicy państwowej, system zarządzania kryzysowego, a nawet prywatne agencje ochrony ochraniają ciebie i twoich najbliższych? Gdy wydarzy się coś niepożądanego czy niebezpiecznego, zazwyczaj dzwonisz do odpowiednich służb i je o tym zawiadamiasz, a one podejmują odpowiednie działania. Czy pracują same, czy ktoś je wspiera, czy może one same kogoś wspierają? Czy ich rola zaczyna się wraz z twoim telefonem, a kończy, gdy kryzys zostanie zażegnany?

  Już wiesz

  • że podsystemy ochronne zalicza się do podsystemów operacyjnych systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

  • jakie są cele funkcjonowania podsystemów ochronnych.

  Nauczysz się

  • wymieniać pozostałe podsystemy ochronne tworzące potencjał ochronny państwa;

  • przedstawiać zadania służb ratownictwa i innych instytucji wchodzących w skład podsystemów ochronnych państwa;

  • charakteryzować i oceniać rolę podsystemów ochronnych oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację ich celów.

  iia29UjcbG_d5e158

  Służby ratownictwa i ochrony ludności stanowią kolejny podsystem ochronny polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego. Wyjątkową rolę odgrywa Państwowa Straż PożarnaPaństwowa Straż Pożarna (PSP), której zadania przedstawia poniższa grafika interaktywna.

  R1dblNJletdaf1
  Aplikacja składa się z 7 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze koło na 12-tej: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych. Następne piktogramy z godnie z kierunkiem wskazówek zegara. Koło nr 2 to organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych. Koło nr 3 to wykonywanie pomocniczych specjalistycznych... Koło nr 4 to kształcenie kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Koło nr 5 to nadzór nad przestrzeganiem przepisów. Koło nr 6 to prowadzenie prac naukowo-badawczych. Koło nr 7 to współdziałanie ze strażami pożarnymi.

  Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

  Wyjątkowa rola Państwowej Straży Pożarnej w podsystemie ratownictwa i ochrony ludnościwynika z tego, że zazwyczaj w praktyce to właśnie PSP koordynuje akcją ratunkową na miejscu katastrofy – w tym pracami policjantów oraz pogotowia ratunkowego. Ponadto we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach jest aktywnie wspierana przez wszystkie inne służby, straże i instytucje państwowe oraz przez sieć organizacji pozarządowych.

  Podstawowe jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej to:

  • Komenda Główna PSP,

  • komenda wojewódzka,

  • komenda powiatowa (miejska),

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły,

  • instytuty badawcze,

  • Centralne Muzeum Pożarnictwa.

  Na czele PSP stoi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, który jest również centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo‑gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.

  R1VNyrOrSmg9O1

  Źródło: Tomorrow Sp.

  W Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest ok. 30 tysięcy funkcjonariuszy, którymi kieruje Komendant Główny PSP podległy ministrowi spraw wewnętrznych. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że Państwowa Straż Pożarna ściśle współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną (OSP) – umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt organizacją społeczną składającą się z grupy przeszkolonych ochotników, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

  Innymi istotnymi elementami podsystemu ratownictwa i ochrony ludności są system ochrony ludności oraz system ratownictwa medycznego.

  System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) powstał, by realizować jedno z podstawowych zadań państwa związane z zapewnieniem pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  W ramach systemu PRM działają:

  • organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu,

  • jednostki systemu zapewniające utrzymanie gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych.

  Jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są:

  • szpitalne oddziały ratunkoweszpitalne oddziały ratunkowe (SOR),

  • zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

  ReMKSmXVENSh21

  Polecenie 1

  Odnajdź w Internecie lub w innych źródłach informacje na temat Górskiego, Tatrzańskiego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Następnie krótko omów ich zadania oraz funkcję, jaką pełnią w systemie bezpieczeństwa narodowego.

  iia29UjcbG_d5e333

  Istotnym podsystemem ochronnym polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego jest również system zarządzania kryzysowego.

  W myśl przepisów Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i  infrastruktury krytycznejinfrastruktury krytycznej.

  Za zarządzanie kryzysowe w Polsce odpowiada wieloszczeblowy system składający się z następujących elementów:

  • organów zarządzania kryzysowego,

  • organów opiniodawczo‑doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,

  • centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących dwudziestoczterogodzinną gotowość do podjęcia działań.

  Strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Polsce przedstawiono w tabeli 1.

  System zarządzania kryzysowego

  Szczebel administracyjny

  Organ zarządzania kryzysowego

  Organ opiniodawczo‑doradczy

  centrum zarządzania kryzysowego

  krajowy

  Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów

  Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

  resortowy (subelement szczebla krajowego)

  minister kierujący działem administracji rządowej, kierownik organu centralnego

  Zespół Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa lub urzędu centralnego)

  Centrum Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa lub urzędu centralnego)

  wojewódzki

  wojewoda

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

  powiatowy

  starosta powiatu

  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

  gminny

  wójt, burmistrz, prezydent miasta

  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Gminne/miejskie centra zarządzania kryzysowego (nie ma obowiązku ich tworzenia)

  Polecenie 2

  Na podstawie poniższego filmu wyjaśnij, na czym polega rola centrów zarządzania kryzysowego w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i regionu.

  RLpqPpghzfGyu1
  Na filmie prezentowana jest praca Centrum Zarządzania Kryzysowego. W pierwszych ujęciach przedstawiony zostaje budynek CZK z zewnątrz, a następnie od wewnątrz, m. in. panoramiczne ujęcie sali dyspozytorów z dziesiątkami rozmieszczonych obok siebie w kolejnych rzędach stanowisk. Frontową część tej sali zajmuje ściana w całości wypełniona obrazami z kamer miejskiego monitoringu. Pokazana zostaje też z bliska praca poszczególnych dyspozytorów. W tle lektor bez przerwy omawia zadania, które spełnia CZK. Autorzy filmu kładą duży nacisk na rolę numeru alarmowego 112 w pracy centrum oraz dokonywanych za jego pomocą zgłoszeń.

  Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

  Źródło: Tomorrow Sp.

  Na filmie prezentowana jest praca Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  iia29UjcbG_d5e401

  Obecny model ochrony granicy państwowej jest wynikiem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (wyjaśnionych na jednej z poprzednich lekcji).

  Ciekawostka

  Po wstąpieniu Polski do UE i wejściu do strefy Schengenstrefy Schengen podsystem ochrony granicy państwowej RP poddano niezbędnym korektom. Ze względu na otwarcie granicy będącej wewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, ograniczono odbywającą się na niej kontrolę. Wzmocniona została natomiast kontrola na granicy zewnętrznej. Ponadto zintensyfikowano działania prowadzone wewnątrz kraju, m. in. poprzez zacieśnienie współpracy, wymianę informacji i współdziałanie służb krajowych i innych państw członkowskich UE.

  W podsystemie ochrony granicy państwowej główną rolę odgrywa Straż Granicza podlegająca ministrowi spraw wewnętrznych, którą wspomaga Służba Celna podlegająca ministrowi finansów.

  Zgodnie z treścią Ustawy z 12 października 1990 r. do zadań Straży Granicznej należy m. :

  • ochrona lądowej, morskiej i powietrznej granicy państwowej;

  • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

  • zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;

  • wykrywanie, zapobieganie i przeciwdziałanie handlu ludźmi;

  • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej (w tym wiz);

  • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń, a także ściganie ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;

  • zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a także w strefie nadgranicznej;

  • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa:

   • w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej,

   • w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego przejścia granicznego,

   • w portach lotniczych, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego;

  • współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

  Zadania Służby Celnej prezentuje aplikacja 2.

  RRHRd3xKuXkK41
  Aplikacja składa się z 7 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: podstawowe zadania Służby Celnej. Pierwsze koło na 12-tej: wykonywanie czynności związanych... Koło nr 2 to wymiar i pobór właściwych podatków. Koło nr 3 to wykonywanie zadań wynikających... Koło nr 4 to rozpoznawanie, wykonywanie i zapobieganie... Koło nr 5 to rozpoznawanie, wykonywanie i zapobieganie. Koło nr 6 to wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów. Koło nr 7 to współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej.

  iia29UjcbG_d5e486

  W Rzeczypospolitej Polskiej oprócz już opisanych istnieje jeszcze wiele innych instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni zajmują się ochroną obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego. Instytucje te ze względu na ich podległość, strukturę organizacyjną oraz zakres wykonywanych zadań można podzielić na centralne, samorządoweprywatne.

  Wśród instytucji centralnych wymienia się:

  • Inspekcję Transportu Drogowego,

  • Państwową Inspekcję Sanitarno‑Epidemiologiczną,

  • Inspekcję Weterynaryjną,

  • Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno‑Spożywczych,

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • Państwową Inspekcję Handlową,

  • Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

  • służby meteo- i hydrologiczne,

  • Straż Ochrony Kolei.

  Polecenie 3

  Odnajdź w Internecie lub innych źródłach informacje na temat wybranej (z powyższych) instytucji, oraz w krótki sposób opisz jej rolę w podsystemach ochronnych bezpieczeństwa narodowego.

  Instytucjami bezpieczeństwa publicznego podległymi samorządowi terytorialnemu lub nadzorowanymi przez niego są: straże gminne (miejskie)straże gminne (miejskie)ochotnicze straże pożarne, które tradycyjnie realizują zadania z zakresu zapobiegania pożarom i gaszenia ich.

  Straż gminna spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. W celu ochrony i przywrócenia porządku publicznego strażnicy mogą nie tylko stosować takie środki jak kajdanki, pałki wielofunkcyjne, miotacze gazu czy paralizatory, ale także nakładać mandaty i zatrzymywać osoby zakłócające porządek, celem przekazania ich policji.

  R19E1eLzJMdED1

  Źródło: Arek Olek (https://www.

  Kilka słów należy poświęcić również prywatnym instytucjom ochrony, które są komercyjnymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu ochrony osób i mienia.

  Rozwój prywatnego sektora usług ochrony osób i mienia w Polsce trwa od czasu transformacji systemowej na początku lat 90. XX w. Pierwsze zezwolenia na wykonywanie tego typu działalności zostały wydane na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej. W 1998 r. wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawę o ochronie osób i mienia, całościowo regulującą działalność prywatnych instytucji ochrony. Łączną liczbę pracowników ochrony w Polsce szacuje się na 110‑150 tysięcy osób.

  Prywatny sektor ochrony świadczy w naszym kraju bogatą ofertę usług, do których zalicza się m. :

  • fizyczną ochronę obiektów i terenów,

  • konwojowanie pieniędzy i kosztowności,

  • osobistą fizyczną ochronę osób,

  • ochronę imprez sportowych i artystycznych.

  R1R0raUcK91AO1
  iia29UjcbG_d5e758
  • Służby ratownictwa i ochrony ludności stanowią istotny podsystem ochronny polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego.

  • Wyjątkową rolę wśród służb ratownictwa i ochrony ludności odgrywa Państwowa Straż Pożarna (PSP).

  • W podsystemie ochrony granicy państwowej główną rolę odgrywa Straż Graniczna (podlegająca ministrowi spraw wewnętrznych), którą wspomaga Służba Celna (podlegającą ministrowi finansów).

  • Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa wiele innych instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni zajmują się ochroną obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego. Instytucje te ze względu na ich podległość, strukturę organizacyjną oraz zakres wykonywanych zadań można podzielić na centralne, samorządowe i prywatne.

  Praca domowa

  Polecenie 4. 1

  Napisz rozprawkę nt. : Państwowa Straż Pożarna jako główny element podsystemu ratownictwa i ochrony ludności. W swojej wypowiedzi opisz miejsce PSP w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz zadania realizowane przez tę formację. Przytaczane przez siebie argumenty poprzyj prawdziwymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń oraz informacji znalezionych w Internecie lub w innych źródłach.

  iia29UjcbG_d5e816
  infrastruktura krytyczna

  Definicja: infrastruktura krytyczna

  systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców

  Państwowa Straż Pożarna

  Definicja: Państwowa Straż Pożarna

  zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami

  Służba Celna

  Definicja: Służba Celna

  jednolita, umundurowana formacja, utworzona w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru

  RTSJ8H9jVEp4k1
  straż gminna (miejska)

  Definicja: straż gminna (miejska)

  umundurowana i wyposażona w środki przymusu bezpośredniego formacja tworzona na terenie gminy w celu ochrony porządku publicznego

  Straż Graniczna

  Definicja: Straż Graniczna

  jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji

  R2Z7SlZQdgOvP1
  Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)

  Definicja: Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)

  system, którego celem jest realizacja zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

  szpitalny oddział ratunkowy

  Definicja: szpitalny oddział ratunkowy

  komórka organizacyjna szpitala, która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

  R8ZstSBsLwtik1
  układ z Schengen

  Definicja: układ z Schengen

  porozumienie zawarte w miejscowości Schengen (Luksemburg) 14 czerwca 1985 r., które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej (dotyczy również współpracy przygranicznej)

  zarządzanie kryzysowe

  Definicja: zarządzanie kryzysowe

  działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej

  iia29UjcbG_d5e990

  Ćwiczenie 1

  RZ0mqmHpt9UmC1
  zadanie interaktywne

  Które z wymienionych instytucji centralnych wykonują zadania z zakresu ochrony obywateli i bezpieczeństwa publicznego?

  • Inspekcja Transportu Drogowego
  • Państwowa Inspekcja HandlowaInspekcja WeterynaryjnaStraż Ochrony KoleiPaństwowa Inspekcja Sanitarno-EpidemiologicznaUrząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówGłówny Inspektor Nadzoru Budowlanego

  Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 2

  R1cCjcVMyRkry1
  zadanie interaktywne

  Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

  PrawdaFałszJedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest Centralne Muzeum Pożarnictwa.□ Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.Marszałek Województwa jest organem zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.Straż gminna spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

  Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  R16F2dK3sC2a41
  zadanie interaktywne

  Zaznacz zadania Straży Granicznej.

  Ochrona lądowej, morskiej i powietrznej granicy państwowej.Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.Zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.Wykrywanie handlu ludźmi oraz zapobieganie i przeciwdziałanie takim działaniom.Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej.

  Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 4

  R6u89ulM07kJ41
  zadanie interaktywne

  Która z wymienionych instytucji zalicza się do instytucji samorządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony obywateli i bezpieczeństwa publicznego?

  Straż Miejska.Państwowa Straż Pożarna.Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.Ochotnicza Straż Pożarna.Straż Ochrony Kolei.PolicjaPrywatne firmy ochroniarskie.

  Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

  Instalacja, obsługa, rozwiązywanie problemów Cabletron Systems Csmim2 32

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja, obsługa, rozwiązywanie problemów Cabletron Systems Csmim2 32

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja, obsługa, rozwiązywanie problemów Cabletron Systems Csmim2 32