Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Fujitsu Airstage Arul9tlav2

Fujitsu Airstage Arul9tlav2 jest zaawansowanym systemem chłodzenia, który oferuje wydajną i cichą pracę dla różnych aplikacji. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy dokładnie przestudiować instrukcję bezpieczeństwa i instalacji, aby upewnić się, że system działa prawidłowo i bezpiecznie. Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań instalacji, wymagań mocy, bezpiecznych praktyk wykorzystania, instrukcji czyszczenia i wymiany filtrów, a także instrukcji odnośnie eksploatacji i k

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Fujitsu Airstage Arul9tlav2

Zobacz poniższy poradnik dla Fujitsu Airstage AJY072LELAH. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Fujitsu Airstage AJY072LELAH, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Fujitsu Airstage AJY072LELAH. Upewnij się, że opisujesz trudności z Fujitsu Airstage AJY072LELAH tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Fujitsu Airstage AJY072LELAH

Marka:
Fujitsu
Produkt:
Klimatyzacja
Model/nazwa:
Airstage AJY072LELAH
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Rumuński, Turecki, Grecki

Powiązane produkty Fujitsu Airstage AJY072LELAH

Ilość jedn. Wewn.

EER

COP

Wydajność

C/G

Pobór mocy

Zasilanie

Wymiary

Masa

Ładunek czynnika

kW

V/pH/Hz

mm

kg

kg (CO2eq-T)

AJY072LELBH

20

3, 56

4, 56

22, 4

25, 0

6, 30

5, 45

400/3/50

1428x1080x480

170

7, 0 (14, 6)

AJY090LELBH

25

3, 26

3, 80

28, 0

31, 5

8, 59

8, 29

177

7, 5 (15, 7)

AJY108LELBH

30

3, 22

3, 66

33, 5

37, 5

10, 42

10, 25

178

AJY126LELBH

36

3, 30

3, 81

40, 0

45, 0

12, 12

11, 80

1638x1080x480

213

11, 0 (22, 9)

AJY144LELBH

40

3, 01

3, 50

50, 0

14, 96

14, 29

AJY162LELBH

42

2, 70

55, 0

18, 52

16, 66

217

11, 8 (24, 6)

Model jedn.

zewn.

Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie, G - grzanie, parametry przepływu powietrza podano dla najwyższej prędkości wentylatora. Nominalna wydajność chłodzenia i grzania wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temp wew: 27 CDB / 19 CWB, temp zew: 35 CDB / 24 CWB oraz tryb grzania: temp wew: 20 CDB / 15 CWB, temp zew: 7 CDB / 6 CWB. Długość instalacji 7 m, przewyższenie 0 m

Strona: 2

Pl-1ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZ-PIECZEŃSTWA●● Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia należyuważnie zapoznać się z sekcją „ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIE-CZEŃSTWA” i korzystać ze sprzętu w prawidłowy sposób.● Wszystkie instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą bezpieczeństwa.Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących bezpiecznegoużytkowania.● Użyte w poniższych instrukcjach terminy „OSTRZEŻENIE” i „PRZE-STROGA” mają następujące znaczenie:OSTRZEŻENIETen symbol został użyty do oznaczenia ope-racji, których nieprawidłowe wykonanie możeskutkować śmiercią bądź poważnymi obraże-niami ciała użytkownika.PRZESTROGAskutkować obrażeniami ciała użytkownika lubuszkodzeniem mienia.ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA● Nie wystawiać się na działanie strumienia powietrza generowanegoprzez klimatyzator przez dłuższy czas.● Nie wkładać palców ani przedmiotów w otwory wylotowe bądź kratkiwlotowe.● Z wyjątkiem NAGŁYCH PRZYPADKÓW, nigdy nie wyłączać wyłącz-nika głównego ani podrzędnego w czasie pracy jednostek wewnętrz-nych. Operacja ta powoduje awarię sprężarki i wyciek wody. Najpierwnależy wyłączyć jednostkę wewnętrzną za pomocą jednostki steru-jącej, konwertera lub zewnętrznego urządzenia wejściowego, a na-stępnie wyłączyć wyłącznik. Konieczne jest wykonanie niezbędnychoperacji przy użyciu jednostki sterującej, konwertera lub zewnętrznegourządzenia wejściowego.● Jeżeli kabel zasilający niniejszego urządzenia ulegnie uszkodzeniu,wymiany akcesorium może dokonać wyłącznie autoryzowany personelserwisowy, ponieważ wymagane jest użycie specjalistycznych narzędzii odpowiedniego kabla.● W przypadku wycieku czynnika chłodniczego ugasić płomienie, jeślidojdzie do zapłonu, wywietrzyć pomieszczenie i skontaktować sięz autoryzowanym personelem serwisowym.● Nie umieszczać legowisk/kojców dla zwierząt bądź roślin bezpośredniona drodze przepływu strumienia powietrza.● Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzew-cze.● Nie blokować ani nie zakrywać otworów wlotowych i wylotowych.● Nie wchodzić na klimatyzator ani nie umieszczać na nim przedmiotów.● Nie umieszczać na klimatyzatorze wazonów z kwiatami ani pojemni-ków z wodą.● Nie używać jednostki wewnętrznej do zawieszania przedmiotów.● Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które niemogą ulec zamoczeniu.● Podczas czyszczenia klimatyzatora bądź filtru powietrza zawsze wyłą-czać wyłącznik elektryczny.● Nie polewać jednostki bezpośrednio wodą lub środkiem czyszczącymani nie myć w nich urządzenia.● Nie narażać klimatyzatora na bezpośredni kontakt z wodą.● Nie obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękami.● Sprawdzać podstawę montażową pod kątem uszkodzeń.● Używać tylko z zamontowanymi filtrami powietrza.● Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.● Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnie-nia.● Nie rozpylać gazów łatwopalnych w pobliżu klimatyzatora.● Nie dotykać przewodów rurowych podczas pracy.● Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje sięw odległości co najmniej 1 m od jednostek wewnętrznych i zewnętrz-nych.● Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby(w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub czu-ciowej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia,chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej zaich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresieużytkowania urządzenia. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły sięurządzeniem.Uwaga:Po włączeniu trybu pracy układ odzysku ciepła może potrzebować klikuchwil na przygotowanie do działania. Nie jest to objawem usterki.ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI● Nie próbować przeprowadzać instalacji klimatyzatora samodzielnie.● W skład niniejszej jednostki nie wchodzą części wymagające serwiso-wania przez użytkownika. W celu dokonania naprawy zawsze kontak-tować się z autoryzowanym personelem serwisowym.● W przypadku przenoszenia sprzętu skontaktować się z autoryzowa-nym personalem serwisowym w celu przeprowadzenia demontażui instalacji jednostki.● Jednostka musi być uziemiona.● Upewnić się, że zastosowano odpowiedni układ odpływowy, umożliwia-jący odprowadzenie wody.● Nie należy instalować klimatyzatora w pobliżu kominków i innychrozwiązań grzewczych.● Zarówno w przypadku instalacji jednostek wewnętrznych, jak i ze-wnętrznych, należy zastosować środki uniemożliwiające dzieciomdostęp do urządzeń.NAZWY CZĘŚCI1 Otwór wylotowy2 Otwór wlotowyJednostka sterująca (opcja)Rodzaje pilotów zdalnego sterowania:● Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania(Przed rozpoczęciem użytkowania podłączyć odbiornik).● Przewodowy pilot zdalnego sterowania● Podstawowy pilot zdalnego sterowaniaInstrukcje z zakresu użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługidołączonej do każdego z urządzeń.INSTRUKCJA OBSŁUGINR CZĘŚCI 9374343430Jednostka wewnętrzna (kanałowa) systemu klimatyzacyjnego VRFSPIS TREŚCIZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................... 1NAZWY CZĘŚCI..................................................................................... 1TRYB PRACY MANUAL AUTO............................................................... 2WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA........................................ 2CZYSZCZENIE I KONSERWACJA......................................................... 2ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW......................................................... 3DANE TECHNICZNE.............................................................................. 4

Strona: 3

Pl-2TRYB PRACY MANUAL AUTOUrządzenie należy przełączyć w tryb pracy MANUAL AUTO w przypadkuzgubienia pilota zdalnego sterowania lub braku możliwości skorzystaniaz niego z innego powodu.*Tylko po podłączeniu odbiornika.Nie wolno naciskać przycisku MANUAL AUTO, gdy ma się mokre ręce aniużywać do tego celu ostro zakończonych przedmiotów, w przeciwnym raziemoże dojść do porażenia prądem elektrycznym bądź awarii urządzenia.Uruchamianie urządzeniaNależy nacisnąć przycisk MANUAL AUTO na panelusterowania.Sposób pracy urządzenia można dostosować za pomocą następującychustawień.Tryb pracy AUTO:W sytuacji, gdy wybranie trybu Auto nie jest możliwe,urządzenie będzie pracować w takim samym trybiejak inna jednostka wewnętrzna będąca częścią tegosamego systemu. (Jeżeli pozostałe jednostki we-wnętrzne wchodzące w skład systemu nie są włączo-ne, klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia. )Prędkość wentylatora AUTOUstawienie temperatury 23°CZatrzymywanie pracy urządzeniaWSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIAPraca i wydajnośćTryb priorytetowy i oczekiwania● Do jednego systemu można podłączyć wiele jednostek wewnętrznych.Istnieją ograniczenia w zakresie trybu pracy zależnie od urządzenia.Tryb priorytetu chłodzeniaGdy system składa się z wielu jednostek wewnętrznych pracującychw trybie chłodzenia bądź w trybie suchym, nie można skonfigurowaćtakże funkcji ogrzewania.Tryb priorytetu ogrzewaniaGdy system składa się z wielu jednostek wewnętrznych pracujących w try-bie ogrzewania, nie można wybrać również trybu chłodzenia i suchego.Tryb oczekiwaniaUrządzenie jest przełączane w tryb oczekiwania po uruchomieniu conajmniej 2 jednostek wewnętrznych pracujących w różnych trybach.Wszystkie jednostki wewnętrzne pracujące w trybie innym niż tryb prio-rytetowy są przełączane w tryb oczekiwania do momentu zmiany trybupriorytetowego (ich włączenie następuje po przełączeniu priorytetu).W takiej sytuacji włącza się wskaźnik OPERATION (światło zielone), a wskaź-nik TIMER miga (światło pomarańczowe). (Tylko po podłączeniu odbiornika).Chłodzenie, gdy temperatura otoczenia jest niska● Gdy temperatura na zewnątrz spada, wentylatory jednostek zewnętrz-nych są przełączane w tryb niskiej prędkości lub jeden z wentylatorówjest co pewien czas wyłączany.Wydajność ogrzewania● W trybie ogrzewania urządzenie pracuje na zasadzie pompy ciepła,pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując ciepło downętrza pomieszczenia. W konsekwencji w momencie spadku tem-peratury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania.W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jestniewystarczająca zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatoraw połączeniu z urządzeniem grzewczym innego typu.● W trybie ogrzewania urządzenie ogrzewa całe pomieszczenie poprzezzapewnianie w nim obiegu powietrza, co oznacza, że po pierwszym włą-czeniu klimatyzatora ogrzanie pomieszczenia może zająć pewien czas.Automatyczne odmrażanie sterowane przez mikrokomputer● Gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niska, a poziom wilgotnościwysoki, na pracujących w trybie ogrzewania jednostkach zewnętrznychmoże formować się szron i w konsekwencji może dojść do obniżenia wy-dajności pracy. W celu uniknięcia tego typu spadku wydajności, niniejsząjednostkę wyposażono w funkcję automatycznego odmrażania sterowa-nego przez mikrokomputer. W przypadku formowania się szronu, pracaklimatyzatora zostanie tymczasowo zatrzymana i na krótki czas (na od 4do 15 minut) zostanie uruchomiony układ odmrażania.Podczas operacji automatycznego odmrażania, miga wskaźnik OPE-RATION (światło zielone) (tylko po podłączeniu odbiornika).Operacja odzyskiwania oleju● Okresowo przeprowadzana jest operacja odzyskiwania oleju w celu po-nownego doprowadzenia oleju sprężarkowego do jednostki zewnętrznej.Podczas operacji odzyskiwania oleju, miga (przez około 10 minut) wskaź-nik OPERATION (światło zielone) (tylko po podłączeniu odbiornika).Zakres temperatury i poziomu wilgotności● Wartości temperatury i poziomu wilgotności odpowiednie do użytkowa-nia niniejszego produktu podano w poniższej tabeli.Tryb chłodzenia/suchy Tryb ogrzewaniaTemperaturazewnętrznaNależy zapoznać się ze specyfikacją technicznąjednostek zewnętrznych.wewnętrznaOkoło 18 do 32°C termo-metru suchegoOkoło 10 do 30 °C termo-WilgotnośćOkoło 80% lub mniej● Jeżeli klimatyzator jest użytkowany w miejscach, w których tempera-tura osiąga wartości wyższe niż podane, uruchomiony może zostaćwbudowany układ ochronny zapobiegający uszkodzeniu obwodu we-wnętrznego. Podobnie w przypadku pracy w trybie chłodzenia i trybiesuchym w miejscach, w których temperatura osiąga wartości niższe niżpodane powyżej, wymiennik ciepła może zamarznąć, co z kolei możespowodować wyciek wody i inne uszkodzenia.● Gdy jednostka jest używana przez dłuższy czas w miejscach o wyso-kiej wilgotności, na powierzchni jednostki wewnętrznej może skraplaćsię para, a powstająca w wyniku tego procesu woda spływać na podło-gę i inne przedmioty znajdujące się pod urządzeniem.● Jednostki nie wolno używać w celach innych niż chłodzenie, ogrzewa-nie i osuszanie pomieszczeń w standardowych budynkach mieszkal-nych, a także zapewnianie w nich obiegu powietrza.CZYSZCZENIE I KONSERWACJA● Przed przystąpieniem do czyszczenia jednostki wyłączyć ją i odłączyćod źródła zasilania.● Podczas czyszczenia nie stawać na niestabilnych powierzchniach.● W przypadku przeprowadzania demontażu i wymiany filtrów powietrzanie dotykać wymiennika ciepła, ponieważ może to skutkować odniesie-niem obrażeń.● Nie wolno samodzielnie czyścić wnętrza jednostki. W celu przeprowa-dzenia czyszczenia wnętrza zawsze kontaktować się z autoryzowanympersonelem serwisowym.● Do czyszczenia korpusu urządzenia nie używać wody o temperaturzewyższej niż 40°C, żrących środków czyszczących zawierających czyn-niki ścierne ani substancji lotnych, takich jak rozpuszczalniki na baziebenzenu i rozcieńczalniki.● Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi dozmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniemefektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.Gdy urządzenie jest w użyciu należy regularnie czyścić filtry powietrza.Czyszczenie filtru powietrzaCzyszczenieNależy usunąć zanieczyszczenia, posługując się w tym celu odkurzaczemlub piorąc filtr. W przypadku prania filtru przed ponownym zainstalowaniemnależy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia w zacienionym miejscu.Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czasPrzed rozpoczęciem ponownego użytkowania urządzenia należy pozo-stawić wyłącznik włączony na co najmniej 12 godzin.

Strona: 4

Pl-3ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWNastępujące objawy nie świadczą o uszkodzeniu bądźawarii urządzenia.Działanie urządzenia nie rozpoczyna się natychmiast:● W przypadku wyłączenia, a następnie natychmiastowego ponownegowłączenia jednostki sprężarka nie uruchamia się przez około 3 minutyw celu zapobiegnięcia krótkiemu spięciu i spaleniu bezpiecznika.● Za każdym razem gdy wyłącznik jest wyłączany i ponownie włączany,na 3 minuty uruchamiany jest układ ochronny, który uniemożliwia pracęurządzenia przez ten czas.Przepływ powietrza jest słaby lub zerowy:● Po przełączeniu urządzenia w tryb ogrzewania wentylatory jednostkiwewnętrznej mogą tymczasowo przerwać pracę, aby umożliwić na-grzanie części wewnętrznych.● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wzrostu temperatury otocze-nia powyżej wartości skonfigurowanej dla termostatu nastąpi przerwa-nie pracy jednostki zewnętrznej i zatrzymanie wentylatora jednostkiwewnętrznej. Aby pomieszczenie nadal było ogrzewane, należyustawić wyższą wartość dla termostatu.● Podczas operacji odzyskiwania oleju przepływ powietrza może zostaćzatrzymany na około 10 minut. (Patrz strona 2).● W trybie ogrzewania jednostka tymczasowo wyłączy się na czas trwa-nia operacji automatycznego odmrażania (około 4–15 minut). (Patrzstrona 2).● Wentylator może pracować z niską prędkością w trybie suchym, a tak-że gdy jednostka kontroluje temperaturę w pomieszczeniu.● Gdy włączony jest tryb monitorowania AUTO, wentylator pracuje z ni-ską prędkością.Wskaźniki migają:(Tylko po podłączeniu odbiornika).● Miga wskaźnik OPERATION (światło zielone):Przeprowadzana jest operacja odzyskiwania oleju. (Patrz strona 2).Przeprowadzana jest operacja automatycznego odmrażania. (Patrz● Wskaźnik OPERATION (światło zielone) i wskaźnik TIMER (światłopomarańczowe) migają naprzemiennie:Urządzenie wznowiło pracę po przerwie w dostawie energii elektrycznej.pomarańczowe) migają jednocześnie:Urządzenie pracuje w trybie testowym. Należy skonsultować się z mene-dżerem, ponieważ mogą być przeprowadzane czynności konserwacyjne.● Włącza się wskaźnik OPERATION (światło zielone), a wskaźnik TIMERmiga (światło pomarańczowe):Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. (Patrz strona 2).Słyszalny jest hałas:● W wymienionych poniżej sytuacjach słyszalny jest dźwięk przepływuwody z jednostki wewnętrznej, który zwiększa natężenie hałasu emito-wanego przez pracujące urządzenie. Słyszalny dźwięk jest powodowa-ny przez przepływ czynnika chłodniczego.W momencie rozpoczęcia pracyW chwili zakończenia operacji odzyskiwania olejuW momencie zakończenia operacji automatycznego odszraniania● Podczas pracy urządzenia może być słyszalny cichy pisk. Jest onwynikiem minimalnego rozszerzenia i skurczenia panelu na skutekzmiany wartości temperatury.● Podczas pracy w trybie ogrzewania od czasu do czasu słyszalne możebyć syczenie. Dźwięk ten jest emitowany w czasie trwania operacjiautomatycznego odmrażania. (Patrz strona 2).Wyczuwalny jest zapach:● Jednostka wewnętrzna może wydzielać zapach. Może on być miesza-niną zapachów obecnych w pomieszczeniu (woń mebli, tytoniu itd. ),które zostały pochłonięte przez klimatyzator.Z jednostki wewnętrznej wydobywa się mgiełka:● Podczas pracy w trybie chłodzenia z jednostki wewnętrznej możewydobywać się lekka mgiełka. Jest to wynik nagłego ochłodzenia po-wietrza w pomieszczeniu przez strumień powietrza z klimatyzatora, cowiąże się ze zjawiskiem kondensacji i powstawania mgły.Z jednostki wewnętrznej wydobywa się para:● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wyłączenia wentylatora jed-nostki zewnętrznej może być widoczna para unosząca się z urządze-nia. Jest to związane z przeprowadzaniem operacji automatycznegoodmrażania. (Patrz strona 2).Z jednostki zewnętrznej wydobywa się woda:● Podczas pracy w trybie ogrzewania z jednostki zewnętrznej możewydobywać się woda na skutek przeprowadzania operacji automatycz-nego odmrażania.Następujące objawy mogą nie świadczyć o uszkodze-niu, dlatego wymagane jest ponowne sprawdzenie.Urządzenie w ogóle nie działa:● Czy nastąpiła przerwa w dopływie energii elektrycznej?● Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?● Czy główny wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF?● Czy podejmowana jest próba włączenia trybu innego niż priorytetowy?(Patrz strona 2).● Czy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania? (Patrz strona 2).Nie można zmienić trybu pracy:● Czy podejmowana jest próba przełączenia w tryb inny niż prioryteto-wy? (Patrz strona 2).Wydajność chłodzenia (lub ogrzewania) jest niska:● Czy ustawienia temperatury w pomieszczeniu (termostatu) zostałypoprawnie dostosowane?● Czy filtr powietrza jest zabrudzony? (Patrz strona 2).● Czy otwór wlotowy bądź wylotowy klimatyzatora jest zablokowany?● Czy otwarte są drzwi lub okno?● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia okno zapewnia dostęppromieni słonecznych? (Należy opuścić rolety/żaluzje).● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniu znajdująsię urządzenia grzewcze lub komputery bądź zbyt duża liczba osób?● Czy skonfigurowano niską prędkość wentylatora?Ustawiono temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniui uruchomiono urządzenie:● Spadek temperatury nie jest efektywny.Spadek temperatury jest zależny od warunków panujących w pomiesz-czeniu.(Wartości poziomu wilgotności bądź temperatury w pomieszczeniumogą być zbyt wysokie). (Patrz strona 2).W sytuacjach opisanych poniżej należy natychmiastwyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowa-nym personelem serwisowym.● Problemu nie można rozwiązać nawet po wykonaniu czynności kontrol-nych wymienionych w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów.● Wskaźnik FILTER (światło czerwone) miga bardzo szybko (gdy podłą-czony jest odbiornik).● Na przewodowym lub podstawowym pilocie zdalnego sterowania wi-doczna jest informacja „Er” (w przypadku podłączenia akcesorium).● Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny.● Szczegółowe informacje na temat migania wskaźników można znaleźćw instrukcji obsługi odbiornika podczerwieni bądź przewodowego pilotazdalnego sterowania.

Strona: 5

Pl-4DANE TECHNICZNEMODELARXA024GLEHARXA030ARXA036ARXA045ZASILANIE 230 V ~ 50/60 HzDOPUSZCZALNYZAKRES NAPIĘCIAOd 198 do 264 V (50 Hz),od 198 do 253 V (60 Hz)WYDAJ-NOŚĆCHŁODZE-NIA[kW] 7, 1 9, 0 11, 2 12, 5[BTU/h] 24 200 30 700 38 200 42 700OGRZEWA-[kW] 8, 0 10, 0 12, 5 14, 0[BTU/h] 27 300 34 100 42 700 47 800MOC WEJ-ŚCIOWA[W] 94 108 194 240NATĘŻENIEPRĄDU[A] 0, 60 0, 69 1, 18 1, 43POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKUWYSOKI dB [A] 31 34 37 41ŚREDNI -WYSOKIdB [A] 29 33 36 40ŚREDNI dB [A] 27 32 35 38NISKIdB [A] 26 31 35 38NISKI dB [A] 24 30 34 37CICHY dB [A] 23 29 33 36WYMIARY I MASAWYSO-KOŚĆ[mm] 270SZERO-[mm] 1 135GŁĘBO-[mm] 700MASA [kg] 36 40● Informacje na temat poziomu hałasu:Maksymalna wartość poziomu natężenia dźwięku wynosi mniej niż70 dB (A) zarówno dla jednostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Poda-na wartość jest zgodna z normą IEC 704-1 i ISO 3744.● Standardowe ciśnienie statyczne:ARXA024: 40 Pa, ARXA030/036: 50 Pa, ARXA045: 60 Pa

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Fujitsu Airstage Arul9tlav2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Fujitsu Airstage Arul9tlav2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Fujitsu Airstage Arul9tlav2