Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji Frigidaire Fgbd2435nb0a

Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji Frigidaire Fgbd2435nb0a to kompletny zestaw dokumentów, które ułatwiają użytkownikom korzystanie z urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich czynności związanych z obsługą lodówki, w tym instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje dotyczące używania panelu sterowania, instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji, informacje o gwarancji i wskazówki dotyczące utrzymania wydajności. Instrukcja instalacji zawiera wyczerpujące informacje dotyczące instalacji i podłączenia lodówki, w tym informacje dotyczące ustawienia lodówki, podłączenia kabla zasilającego, instalacji filtra wody i ustawienia temperatury. Instrukcja ta zawiera również szczegółowe informacje na temat jak dbać o lodówkę i jak naprawiać jej usterki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji Frigidaire Fgbd2435nb0a

1 R372 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora 1. x, wydanie 2, maj 2019 POGODOWY REGULATOR WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO do sterowania trójstawnymi napędami zaworów z funkcją ochrony temperatury powrotu współpracuje z panelem pokojowym NANO ONE Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77a, Częstochowa, tel. /fax (34)

2 Spis treści 1 Zasady bezpieczeństwa Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych Opis regulatora Przeznaczenie regulatora Dane techniczne Skład zestawu Zasada działania Praca obwodu CO Układ pracy obiegu CO1 = Pogodowy Układ pracy obiegu CO1 = Stałowartościowy Praca z termostatem pokojowym Praca z panelem NANO ONE Praca z wbudowanym zegarem Sterowanie pompą CO Ochrona powrotu Praca obwodu CO2 pogodowa i stałowartościowa Układ pracy obiegu CO2 = Pogodowy Układ pracy obiegu CO3 = Stałowartościowy Praca z termostatem pokojowym Praca z panelem NANO ONE Sterowanie pompą CO2 w pracy pogodowej i stałowartościowej Praca z wbudowanym zegarem Priorytet CWU Układ pracy obwodu CO2 = ładowanie CWU Priorytet CWU Wymuszenie realizacji CWU Sterylizacja zasobnika CWU Praca pompy cyrkulacji CWU Wybiegi posezonowe Praca w sieci Sposób połączenia regulatorów w sieć Działanie regulatora w sieci Obsługa Opis klawiatury Opis wyświetlacza Zmiana trybu pracy Lista nastaw regulatora Lista nastaw zegara Nastawy zegara dla obwodu CO Nastawy zegara dla obwodu CO Nastawy zegara dla cyrkulacji CWU Praca ręczna Montaż Opis konstrukcji Warunki środowiskowe Instalowanie regulatora Rozmieszczenie wyprowadzeń Podłączenie zasilania Przykładowy schemat podłączenia Montaż i podłączenie czujników Podłączenie termostatu pokojowego NANO ONE... 26 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

3 1 Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem regulatora należy starannie przeczytać instrukcję obsługi. Regulator nie może być użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu zasilania, należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem. Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nie wolno instalować i użytkować regulatora z uszkodzoną obudową. Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator, powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obciążeń. Regulator nie jest elementem bezpieczeństwa, nie może być wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie. W układach, w których zachodzi ryzyko wystąpienia szkód w wyniku awarii automatyki, trzeba stosować dodatkowe zabezpieczenia posiadające odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być wyłączone, układ sterowania musi być skonstruowany w sposób umożliwiający jego pracę bez regulatora. Wszelkich napraw regulatorów może dokonywać wyłącznie serwis producenta. Dokonywanie naprawy przez osobę nieupoważnioną przez firmę COMPIT powoduję utratę gwarancji. 2 Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych Symbol przekreślonego kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy COMPIT lub dołączanych instrukcjach obsługi, informuje, że nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami zużytych lub niesprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów, należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Produkt można przekazać lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urządzenia. Prawidłowo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne lub zdrowie człowieka. Nieprawidłowe składowanie lub utylizacja zagrożona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami. 3 Opis regulatora 3. 1 Przeznaczenie regulatora R372 jest przeznaczony do regulacji temperatury dwóch obiegów grzewczych wyposażonych w zawory z siłownikami trójstawnymi. Obiegi można skonfigurować do pracy pogodowej (temperatura zadana dla obiegu jest wyznaczana z charakterystyki pogodowej na podstawie aktualnie zmierzonej temperatury zewnętrznej) lub stałowartościowej (temperaturę obiegu ustala użytkownik). Drugi obieg może dodatkowo pracować jako układ ładowania zasobnika CWU (sterować pracą pompy ładującej CWU). Regulator stosuje się w układach Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

4 kotłowych do rozbudowy obwodów grzewczych, w wymiennikowniach i węzłach cieplnych, itp. Rysunek 1: Schemat instalacji z dwoma obiegami grzewczym z zaworami regulacyjnymi. Rysunek 2: Schemat instalacji z drugim obiegiem skonfigurowanym do obsługi zasobnika CWU. Regulator realizuję ochronę temperatury powrotu. Ochrona powrotu ma wpływ na pracę obiegu CO1 ale nie na obieg CO2. Regulator jest wyposażony w zegar i umożliwia określenie czasowego programu działania ogrzewania. Działanie zegara jest podtrzymywane przez 48 godzin przy wyłączonym zasilaniu regulatora. Współpracuje z konwencjonalnymi termostatami pokojowymi oraz z termostatem pokojowym NANO ONE umożliwiającym odczyt temperatury zewnętrznej, temperatury w obiegu CO1 i temperatury zasobnika CWU. Regulator steruje pracą pompy obiegowej zabezpieczając obieg grzewczy przed przegrzaniem na skutek awarii zaworu regulacyjnego. Dzięki wbudowanemu interfejsowi cyfrowemu RS-485 może być stosowany w systemach monitoringu kompatybilnych z protokołem C14. Regulatory R372 można łączyć w sieci, gdzie jeden regulator mierzy temperaturę zewnętrzną i przesyła ją do pozostałych. 4 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

5 3. 2 Dane techniczne Zasilanie: 230V, 50Hz Prąd pobierany przez regulator: 0, 03A Moc pobierana przez regulator: Maksymalny prąd przekaźnika: 4W In = 4 (2) A Maksymalny prąd bezpiecznika: 0, 25A Stopień ochrony regulatora: IP20 Temperatura otoczenia: Temperatura składowania: Wilgotność względna: Zakres pomiarowy: C C Rozdzielczość pomiaru temperatury: 1 C Dokładność pomiaru temperatury: ±1 C Przyłącza: Wyświetlacz: Wymiary regulatora: Masa: Interfejs cyfrowy Protokół komunikacyjny 5 80% bez kondensacji pary wodnej T1: C (Tzewnętrzna) T2: C (Tco1) T3: C (Tco2) T4: C (Tpowrotu) Zaciski śrubowe 1x1, 5mm² Tekstowy LCD z podświetleniem 105x142x65mm (szerokość 8 segmentów) 0, 60kg RS-485 COMPIT C Skład zestawu L. p. Opis Typ Ilość 1 Termostat mikroprocesorowy R Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna - 1 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

6 4 Zasada działania Regulator steruje dwoma obiegami grzewczymi wyposażonymi w zawory z siłownikami trójstawnymi. Regulacja temperatury na obiegu jest realizowana za pomocą algorytmu krokowego PI. Regulacja polega na stopniowym zamykaniu lub otwieraniu zaworu. Im różnica pomiędzy wartością zmierzoną a zadaną jest większa, tym regulator częściej i dłuższymi krokami otwiera lub zamyka zawór. Jeżeli temperatura mierzona jest równa zadanej, to regulator nie porusza siłownikiem. Szybkość reakcji sterownika zależy od wartości parametru Dynamika zaworu CO1 / Dynamika zaworu CO2, który umożliwia dostosowanie działania regulatora do obiektu. Zwiększenie jego wartości powoduje przyśpieszenie regulacji, może jednak doprowadzić do oscylacji (okresowego wahania się temperatury). W przypadku pojawienia się oscylacji wartość parametru należy zmniejszyć. Domyślna wartość (5) jest optymalna dla typowych układów ciepłowniczych. Uwaga! Regulator współpracuje jedynie z siłownikami trójstawnymi wyposażonymi w wyłączniki krańcowe. Siłownik wykonuje ruch tylko w czasie podawania sygnału do zamknięcia lub otwarcia. Po zaniku sygnału nie może zmieniać swojej pozycji. Nie mogą być używane siłowniki termiczne, z wejściem analogowym lub ze sprężyną powrotną. 4. 1 Praca obwodu CO1 Obwód CO1 może pracować w jednym z dwóch trybów wybieranym w parametrze Układ pracy obiegu CO1 Układ pracy obiegu CO1 Pogodowy Stałowartościowy Opis Regulacja pogodowa obiegu CO1 według krzywej grzewczej Utrzymywanie stałej temperatury w obiegu CO Układ pracy obiegu CO1 = Pogodowy Regulator wyznacza temperaturę zadaną obwodu grzewczego na podstawie zmierzonej temperatury zewnętrznej i ustawionej krzywej grzania. Krzywą kształtuje się programując zadane temperatury CO dla 4 wartości temperatury zewnętrznej. Dla innych wartości temperatury zewnętrznej regulator oblicza temperaturę zadaną CO przez aproksymację liniową na podstawie dwóch najbliższych punktów. Na wartość temperatury zadanej wpływa termostat pokojowy i program czasowy ogrzewania. Po uwzględnieniu tego wpływu wartość zadana jest ograniczana od dołu przez parametr Temp. mminimalna CO1 a od góry przez parametr Temp. maksymalna CO1 Do określenia początku i końca sezonu grzewczego służy parametr Temp. zewnętrzna wyłączenia CO1. Zwiększając nastawę uzyskuję się wydłużenie sezonu grzewczego, a zmniejszając ją skraca się go. Dzięki temu możliwa jest całoroczna praca sterownika bez konieczności obsługi. W parametrze Sezon wg temp. uśrednionej można wybrać czy regulator będzie określał koniec sezonu według temperatury chwilowej (nastawa NIE) czy uśrednionej (nastawa TAK). Detekcja sezonu według temperatury uśrednionej uwzględnia szybkość nagrzewania się i stygnięcia budynku. Domyślnie wybrana jest temperatura chwilowa. 6 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

7 Tco 80 Tco(MAX) Tco(MIN) Rysunek 3: Przykładowa charakterystyka grzewcza T zewnętrzna Układ pracy obiegu CO1 = Stałowartościowy Regulator ignoruje ustawienia krzywej grzewczej (oraz ukrywa w menu parametry z nią związane) i za temperaturę zadaną dla obiegu CO przyjmuje wielkość ustawioną przez użytkownika w parametrze Temp. zadana obiegu CO Praca z termostatem pokojowym Termostat pokojowy chroni przed przegrzaniem pomieszczeń, przez co zwiększa ekonomikę układu, szczególnie w okresach przejściowych (wiosna, jesień), kiedy występują dodatkowe zyski energii spowodowane np: silnym nasłonecznieniem. Aby regulator reagował na stan wejścia termostatu należy ustawić parametr Źródło obniżenia obiegu CO1 na TERMOSTAT 1 Przyłącza się do go wejścia W2 (zaciski 24, 25). Rozwarte wejście termostatu pokojowego powoduje obniżenie temperatury zadanej obwodu grzewczego o wartość ustawioną w parametrze Obniżenie temp. zadanej CO1. Przy czym wyliczona temperatura nie możne być niższa niż wartość ustawiona w parametrze Temp. minimalna CO1. Jeśli parametr Wyłączanie termostatem CO1 jest ustawiony na TAK to zadziałanie termostatu spowoduje wyłączenie obiegu sezon zostanie ustawiony na NIE, temperatura zadana na 0 C, pompa obiegowa się wyłączy a zawór zamknie. Wskazówka: Jeżeli nie używa się termostatu pokojowego jego wejście należy zewrzeć Praca z panelem NANO ONE Zamiast klasycznego termostatu ON/OFF można przyłączyć NANO ONE. Należy ustawić parametr Źródło obniżenia obiegu CO1 na NANO. Nr wybranego NANO w tym parametrze musi być zgodny z numerem ustawionym na panelu NANO ONE. Jeśli parametr Wyłączanie termostatem CO1 jest ustawiony na TAK to zadziałanie NANO ONE spowoduje wyłączenie obiegu sezon zostanie ustawiony na NIE, temperatura zadana na 0 C, pompa obiegowa się wyłączy a zawór zamknie. Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

8 4. 1. 5 Praca z wbudowanym zegarem Aby regulator pracował z wbudowanym w regulator zegarem należy ustawić parametr Źródło obniżenia obiegu CO1 na ZEGAR Można ustawić 6 stref dla w ciągu doby oddzielnie dla dni roboczych i oraz dla soboty i niedzieli. Strefa jest określona przez godzinę rozpoczęcia i korektę, która będzie od tej godziny obowiązywała (tzn do wartości zadanej dodawana jest określona w zegarze korekta można temperaturę wyliczoną podnieść lub obniżyć). Korektę można ustawić w zakresie od -50 do +50 C, jest ona dodawana do wartości wyliczonej z krzywej grzewczej a wynik zostaje ograniczony do zakresu od Temp. do Temp. maksymalna CO1. Koniec aktualnej strefy jest jednocześnie początkiem strefy następnej. Wskazówka: Aby wyłączyć ostatnie nieużywane strefy należy ustawić czas:--h. Uzyskuje się to zwiększając godzinę ponad 23:50h Sterowanie pompą CO1 Pompa CO1 może być wyłączona z następujących powodów: Obwód jest wyłączony Jest rozwarte wejście blokady pomp (zaciski 22, 23) Zakończył się sezon grzewczy. Wykonywane są wtedy cotygodniowe wybiegi posezonowe. (tylko dla pracy pogodowej) Temperatura zmierzona obiegu CO1 przekroczyła Temp. wyłączenia pompy CO1 Źródło obniżenia dla obiegu CO jest ustawione na termostat lub NANO, parametr Wyłączanie termostatem CO1 jest ustawiony na TAK i zadziałał termostat pokojowy lub NANO Jeżeli żaden z powyższych przypadków nie zachodzi pompa CO1 pracuje Ochrona powrotu Regulator umożliwia ochronę przed zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą powrotu. Algorytm ochrony powrotu jest przystosowany do obsługi węzła ciepłowniczego. Nie nadaje się do ochrony źródła ciepła przed zbyt niską temperaturą powrotu. Wymaga to podłączenia czujnika temperatury powrotu do wejścia pomiarowego T4 (zaciski 29, 30). Ochrona powrotu jest fabrycznie wyłączona, aby ja włączyć, należy w parametrze Tryb ochrony powrotu wybrać rodzaj ochrony. TrybPowr MINIMUM MAXIMUM NIEAKTYWNY TYLKO POMIAR Sposób działania ochrony powrotu Ochrona przed temperaturą zbyt niską. Jeżeli temperatura na powrocie jest zbyt niska regulator stopniowo otwiera zawór CO1. Powoduje to zwiększenie temperatury zasilania co przekłada się na wzrost temperatury powrotu. Działanie to powoduje zwiększenie obciążenia źródła ciepła. Ochrona przed temperaturą zbyt wysoką. Jeżeli temperatura na powrocie jest zbyt wysoka regulator stopniowo zamyka zawór CO1. Zmniejszenie temperatury zasilania powoduje spadek temperatury na powrocie. Ochrona powrotu wyłączona, temperatura powrotu nie wyświetlana. Ochrona powrotu wyłączona, temperatura powrotu wyświetlana. Algorytm ochrony powrotu nie wpływa na działanie obwodu CO2. 8 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

9 Temperatura zadana powrotu jest definiowana dla temperatury zewnętrznej -10 C i +10 C. Dla innych wartości temperatury zewnętrznej regulator oblicza temperaturę zadaną powrotu przez aproksymację liniową. Tco T zewnętrzna Rysunek 4: Przykładowa charakterystyka temperatury zadanej powrotu w funkcji temperatury zewnętrznej Wskazówka: Aby ustawić stałą temperaturę zadaną powrotu należy ustawić takie same wartości parametrów Temp. zad. powrotu dla Tzew. = +10 C i Temp. = -10 C. 2 Praca obwodu CO2 pogodowa i stałowartościowa Obwód CO2 może pracować w jednym z trzech układów wybranym w parametrze Układ pracy obwodu CO2 Układ pracy obwodu CO2 Pogodowy Stałowartościowy ładowanie CWU Opis Regulacja pogodowa obiegu CO2. Utrzymywanie stałej temperatury w obiegu CO2 Ładowanie zasobnika CWU Układ pracy obiegu CO2 = Pogodowy Regulacja temperatury jest realizowana tak samo jak dla obwodu CO1 (patrz rozdział 4. 1 Układ pracy obiegu CO1 = Pogodowy). Obwód CO2 ma oddzielny parametr Dynamika zaworu CO2. Wartość zadana jest wyznaczana z charakterystyki pogodowej w taki sam sposób jak dla obwodu CO1 (patrz rozdział Układ pracy obiegu CO1 = Pogodowy). Obieg CO2 posiada odrębne parametry dla charakterystyki pogodowej, oraz parametry Temp. minimalna CO2 i Temp. maksymalna CO Układ pracy obiegu CO3 = Stałowartościowy Jeżeli parametr Układ pracy obwodu CO2 = CONSTANS, to temperatura zadana obwodu jest ustawiana w parametrze Temp. zadana obwodu CO2. Regulacja temperatury jest realizowana tak samo jak dla obwodu CO1 (patrz rozdział Praca obwodu CO1). x, wydanie 2, maj

10 4. 2. 3 Praca z termostatem pokojowym Obsługa termostatu pokojowego jest realizowana tak samo jak dla obwodu CO1 (patrz rozdział Praca z termostatem pokojowym). Wejście termostatu pokojowego dla obwodu CO2 znajduje się na zaciskach 26, 27. Obniżenie temperatury zadanej obwodu CO2 po rozłączeniu termostatem ustawia się w parametrze Obniżenie temp. zadanej CO2. minimalna CO2. Jeśli parametr Wyłączanie termostatem CO2 jest ustawiony na TAK to zadziałanie termostatu spowoduje wyłączenie obiegu sezon zostanie ustawiony na NIE, temperatura zadana na 0 C, pompa obiegowa się wyłączy a zawór zamknie. Wskazówka. Jeżeli nie używa się termostatu pokojowego jego wejście należy zewrzeć. Termostat ma wpływ na obwód CO2 tylko w pracy Pogodowy lub Stałowartościowy Praca z panelem NANO ONE Zamiast klasycznego termostatu ON/OFF można przyłączyć NANO ONE. Należy ustawić parametr Źródło obniżenia obiegu CO2 na NANO. Jeśli parametr Wyłączanie termostatem CO2 jest ustawiony na TAK to zadziałanie NANO ONE spowoduje wyłączenie obiegu sezon zostanie ustawiony na NIE, temperatura zadana na 0 C, pompa obiegowa się wyłączy a zawór zamknie Sterowanie pompą CO2 w pracy pogodowej i stałowartościowej Pompa CO2 może być wyłączona z następujących powodów: Obwód jest wyłączony Jest rozwarte wejście blokady pomp (zaciski 22, 23) Zakończył się sezon grzewczy. (tylko dla pracy pogodowej) Temperatura zmierzona obiegu CO2 przekroczyła Temp. wyłączenia pompy CO2 Źródło obniżenia dla obiegu CO jest ustawione na termostat lub NANO, parametr Wyłączanie termostatem CO2 jest ustawiony na TAK i zadziałał termostat pokojowy lub NANO Jeżeli żaden z powyższych przypadków nie zachodzi pompa CO2 pracuje Praca z wbudowanym zegarem Aby regulator pracował z wbudowanym w regulator zegarem należy ustawić parametr Źródło obniżenia obiegu CO2 na ZEGAR. Można ustawić 6 stref dla w ciągu doby oddzielnie dla dni roboczych i oraz dla soboty i niedzieli. maksymalna CO2. Uzyskuje się to zwiększając godzinę ponad 23:50h. 10 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

11 4. 7 Priorytet CWU Jeżeli jest ustawiony priorytet CWU (parametr Priorytet CWU = TAK), to regulator stopniowo przymyka zawór obiegu CO1 gdy temperatura obiegu CO2 jest co najmniej o 5 C niższa od zadanej. 3 Układ pracy obwodu CO2 = ładowanie CWU Układ ten jest przeznaczony do ładowania zasobnika CWU za pomocą pompy CO2. Wartość temperatury, jaką regulator ma utrzymywać w zasobniku nastawia się w parametrze Temp. Czujnik temperatury TCO2 umieszcza się w zasobniku CWU i podłącza do zacisków 31, 32. POMPA CO2 załącza się, jeśli temperatura w zasobniku będzie niższa od wartości Temp. zadana obwodu CO2 Amplituda CWU. Ładowanie zasobnika kończy się, jeżeli jego temperatura osiągnie wartość Temp. zadana obwodu CO2 + Amplituda CWU. Pompa CO2 zostanie wyłączona jeżeli zostanie rozwarte wejście blokady pomp (zaciski 22, 23) Priorytet CWU Jeżeli jest ustawiony priorytet CWU (parametr Priorytet CWU = TAK), to regulator na czas ładowania zasobnika zamyka całkowicie zawór obiegu CO Wymuszenie realizacji CWU Jeżeli parametr Układ pracy obwodu CO2 jest ustawiony na CONSTANS lub ładowanie CWU, to zwarcie wejścia wymuszenia CWU (zaciski 20, 21) na co najmniej 1s, powoduje że przez jedną godzinę regulator ładuje zasobnik do temperatury Temp. Wymuszenie realizacji CWU działa niezależnie od obniżenia wprowadzonego zegarem oraz trybu pracy obwodu CO Sterylizacja zasobnika CWU Jeżeli parametr Układ pracy obwodu CO2 jest ustawiony na CONSTANS lub ładowanie CWU, to w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 1:00 a 2:00 regulator próbuje podnieść temperaturę zasobnika do poziomu nastawionego w parametrze Temp. zadana sterylizacji CWU. Jeżeli Temp. zadana sterylizacji CWU zostanie ustawiona na 0 to funkcja sterylizacji zasobnika CWU jest nieaktywna. 6 Praca pompy cyrkulacji CWU Pompa cyrkulacji CWU pracuje w strefach czasowych programowanych przez użytkownika. Parametry opisane są w rozdziale Nastawy zegara dla cyrkulacji CWU. Jeżeli zachodzi potrzeba żeby pompa cyrkulacyjna pracowała podczas ładowania zasobnika CWU to parametr Cyrkulacja CWU tryb pracy pompy należy ustawić na 1. x, wydanie 2, maj

12 4. 7 Wybiegi posezonowe Poza sezonem grzewczym regulator co tydzień realizuje wybiegi. Chroni w ten sposób pompy i zawory przed zastaniem, dzięki temu instalacja grzewcza pozostaje sprawna pomimo letniego przestoju. W każdy poniedziałek o godzinie 12:00 regulator rozpoczyna realizacje wybiegów posezonowych. Wybiegi dotyczą pompy i mieszacza obwodu CO1 oraz pompy i mieszacza obwodu CO2 o ile Układ pracy obwodu CO2 = POGODOWY. 8 Praca w sieci Regulator jest wyposażony w interfejs szeregowy RS-485. Za jego pomocą można odczytać zmierzone temperatury, stan termostatu, oraz odczytywać i zapisywać nastawy. Regulator posługuje się protokołem COMPIT C Sposób połączenia regulatorów w sieć Do połączenia regulatorów w sieć można przy niewielkich odległościach (do 15m) użyć zwykłego przewodu np: 2x0, 5mm 2. Przy dłuższych połączeniach lepiej jest użyć skrętki ekranowanej. Ekran w takim przypadku należy uziemić w jednym miejscu. Urządzenia łączy się w łańcuch, zaciski A do jednej linii a zaciski B do drugiej. Całkowita długość linii transmisyjnej nie może przekroczyć 1000m. Nie dopuszcza się tworzenia rozgałęzień, regulatory powinny być podłączone kolejno tworząc topologie szyny. Dla długich linii zaleca się na zaciskach skrajnych regulatorów przyłączyć rezystory terminujące o wartości 100Ω tak jak to zostało przedstawione na poniższym rysunku. Jeżeli różnica potencjałów pomiędzy zaciskami interfejsów przekracza 7V (może to wynikać z większej odległości lub zasilania urządzeń z oddzielnych źródeł napięcia), należy zastosować moduł separacji galwanicznej. RS-A RS-B RS-A RS-B RS-A RS-B R 100Ω R 100Ω Rysunek 5: Przykładowy schemat prawidłowego połączenia interfejsu RS Działanie regulatora w sieci Regulator może pracować w sieci w jednym z wybranych trybów (parametr Rola regulatora w sieci COMPIT): MASTER - R372 steruje komunikacją pomiędzy urządzeniami podpiętymi do magistrali C14. UWAGA: na magistrali może być tylko jedno urządzenie MASTER. Regulator odpytuje cyklicznie następujące urządzenia: NANO nr 1 NANO nr 2 NANO nr 3 NANO nr 4 NANO nr 5 12 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

13 bramkę inext regulator mieszacza nr 1 (adres 11) regulator mieszacza nr 2 (adres 12) regulator mieszacza nr 3 (adres 13) regulator mieszacza nr 4 (adres 14) regulator mieszacza nr 5 (adres 15) Jeśli regulator jest w trybie MASTER powinien mieć podpięty czujnik temperatury zewnętrznej. SLAVE regulator odpowiada tylko na pytania od regulatora MASTER. Sam nie nadaje żadnych informacji. Jeśli jest podpiętych do magistrali 2 lub więcej regulatorów to wystarczy jeden czujnik temperatury zewnętrznej podpięty do dowolnego regulatora. Na magistrali mogą pracować tylko urządzenia zgodne z protokołem C14. 5 Obsługa 5. 1 Opis klawiatury Rysunek 6: Rozmieszczenie klawiszy w regulatorze R372 F1 F2 F3 F4 Odczyty Lista nastaw regulatora Lista nastaw zegara Nie używany Zmiana trybu pracy obwodów CO1 i CO2 Klawisz przełącza pomiędzy trybem przeglądania parametrów a trybem edycji wartości parametru. (edycja oznacza zmianę wartości) Poruszenie się w górę listy parametrów. Zwiększanie wartości parametru w trybie edycji. Poruszanie się w dół listy parametrów. Zmniejszanie wartości parametru w trybie edycji. x, wydanie 2, maj

14 5. 2 Opis wyświetlacza Po włączeniu zasilania regulator R372 wyświetla swoją nazwę i wersję oprogramowania Po kilku sekundach pojawia się ekran informacyjny na którym można odczytać zmierzoną i zadaną temperaturę obiegów, temperaturę zewnętrzną oraz temperaturę powrotu (jeżeli jest mierzona). Regulator wyświetla również informacje o stanie pomp i wyjść sterujących napędami mieszaczy. Tco1:42 (42) P Tco2:30 (31) P+ Tzewn:-14 C14 Tpowrotu: 28 Regulator COMPIT R372 wersja u10 wartość w nawiasie () - temperatura wyliczona P oznacza pracę pompy + otwieranie zaworu - zamykanie zaworu C14 jest komunikacja na magistrali Symbol oznacza, że wejście termostatu pokojowego jest rozwarte a regulator utrzymuje obniżoną temperaturę CO. Mrugająca gwiazdka w drugiej linijce oznacza, że uruchomił wymuszenie ładowania zasobnika CWU (na NANO lub zwarciem wejścia Wymuszenie CWU) 5. 3 Zmiana trybu pracy Aby zmienić tryb pracy regulatora należy nacisnąć klawisz. Regulator wyświetli aktualnie realizowany tryb pracy obwodu 1. Tryb pracy obwodu 2 jest wyświetlany po kolejnym przyciśnięciu klawisza. Tryb pracy wybranego obwodu można zmienić klawiszami i. Regulator natychmiast zaczyna realizować wybrany tryb. Aby powrócić do odczytu temperatur należy nacisnąć klawisz F1. Ekran TRYB Obw1 tryb pracy Załączenie Tco1:42 (37) M- Tco2:30 (31)*M+ Tzewn:-14 (-10) Tpowrotu: 28 Opis działania regulator Obwód 1 pracuje z temperaturą wyznaczona z krzywej grzewczej i obniżeniami wprowadzonymi przez zegar i termostat. Obw1 tryb pracy Wyłączenie Obwód 1 zostaje wyłączony. Temperatura zadana wynosi 0 C. Pompa zostaje wyłączona a zawór zamknięty. Tryb pracy obwodu 2 ma takie same ustawienia. 14 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

15 5. 4 Lista nastaw regulatora Lista nastaw regulatora wyświetla się po naciśnięciu klawisza F2. Edycja nastaw jest możliwa po ustawieniu kodu dostępu. Aby to zrobić należy: 1. Przycisnąć klawisz F2 pojawi się okno ustawiania kodu 2. Nacisnąć klawisz, na wyświetlaczu pojawi się znak zapytania 3. Za pomocą klawiszy i ustawić właściwą wartość (jest ona podana na ostatniej stronie instrukcji w wersji papierowej). Ponownie przycisnąć, znak zapytania zniknie a klawisze i będą służyć do poruszania się po liście nastaw. Parametr Opis Nastawa fabryczna Temp. zadana obiegu CO1 Temp. zewnętrzna wyłączenia CO1 15 C min:0 max:30 Temp. zadana CO1 dla Tzew. = +10 C 30 C Temp. = 0 C 40 C Temp. = -10 C 50 C Temp. = -20 C 60 C USTAW KOD DOSTĘPU 100 Temperatura zadana obiegu CO1 dla pracy stałowartościowej widoczny dla Układ pracy obwodu CO1 = stałowartościowy Temperatura zewnętrzna, po przekroczeniu której zostanie wyłączony obieg CO1. Powrót do grzania następuje gdy temperatura zewnętrzna spadnie o 2 C poniżej ustawionej w tym parametrze wartości. widoczny dla Układ pracy obwodu CO1 = pogodowy Temperatura zadana obwodu CO1 przy temperaturze zewnętrznej +10 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO1 = pogodowy Temperatura zadana obwodu CO1 przy temperaturze zewnętrznej 0 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO1 = pogodowy Temperatura zadana obwodu CO1 przy temperaturze zewnętrznej -10 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO1 = pogodowy Temperatura zadana obwodu CO1 przy temperaturze zewnętrznej -20 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO1 = pogodowy 45 C 15 C 30 C 40 C 50 C 60 C Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

16 Parametr Opis Nastawa fabryczna Temp. zadana obiegu CO2 Temp. zewnętrzna wyłączenia CO2 16 C min:0 max:30 Temp. zadana CO2 dla Tzew. = -20 C 60 C Temp. maksymalna CO1 65 C Temp. minimalna CO1 30 C Obniżenie temp. zadanej CO1 0 C min:0 max:50 Dynamika zaworu CO1 5 min:0 max:30 Temperatura zadana obiegu CO2 dla pracy stałowartościowej lub ładowanie zasobnika CWU widoczny dla Układ pracy obwodu CO2 = stałowartościowy lub ładowanie CWU Temperatura zewnętrzna wyłączenia obwodu CO2. widoczny dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy Temperatura zadana przy temperaturze zewnętrznej +10 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy Temperatura zadana przy temperaturze zewnętrznej 0 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy Temperatura zadana przy temperaturze zewnętrznej -10 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy Temperatura zadana przy temperaturze zewnętrznej -20 C widoczny dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy Maksymalna temperatura obwodu CO1 jaką może wyliczyć regulator. Minimalna temperatura obwodu CO1 jaką może wyliczyć regulator. Obniżenie temperatury zadanej CO1 po rozwarciu wejścia termostatu lub kiedy tryb pracy obwodu = MIN (obniżenie). Dynamika CO. Mniejsza wartość oznacza wolniejszą regulację, większa wartość oznacza szybszą regulacje. Zbyt duża wartość może powodować oscylacje. 45 C 16 C 30 C 40 C 50 C 60 C 65 C 30 C 0 C 5 16 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

17 Parametr Opis Nastawa fabryczna Czas otwierania zaworu CO1 60s min:1 max:90 Temp. wyłączenia pompy CO1 90 C min:1 max:100 Źródło obniżenia obiegu CO1 Wyłączanie termostatem CO1 min:nie max:tak Układ pracy obwodu CO1 POGODOWY Temp. maksymalna CO2 65 C Temp. minimalna CO2 30 C Obniżenie temp. zadanej CO2 0 C min:0 max:50 Dynamika zaw. co2 /Amplituda CWU 5 min:0 max:30 Czas otwierania zaworu. Czas upływający od zamknięcia do całkowitego otwarcia zaworu regulacyjnego. Temperatura wyłączenia pompy CO1. Jeżeli temperatura w obwodzie z jakichś przyczyn (np. zacięcie zaworu regulacyjnego) przekroczy ustawioną tu wartość, nastąpi bezwzględne wyłączenie pompy obiegowej CO1. - bez korekt - ZEGAR - TERMOSTAT 1 - NANO nr1 - NANO nr2 - NANO nr3 - NANO nr4 - NANO nr5 Jeśli parametr jest ustawiony na TAK to zadziałanie termostatu pokojowego lub informacja od NANO o osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia powoduje wyłączenie pompy obiegowej Układ pracy obwodu CO1 POGODOWY temperatura obiegu wyznaczana z krzywej grzewczej stałowartościowy utrzymywanie stałej temperatury w obwodzie CO1 Maksymalna temperatura obwodu CO2 jaką może wyliczyć regulator. Niewidoczne dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy lub stałowartościowy Minimalna temperatura obwodu CO2 jaką może wyliczyć regulator. Niewidoczne dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy lub stałowartościowy Obniżenie temperatury zadanej CO2 po rozwarciu wejścia termostatu lub kiedy tryb pracy obwodu = MIN (obniżenie). Niewidoczne dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy lub stałowartościowy Dynamika CO. 60s 90 C bez korekt NIE POGODOWY 65 C 30 C 0 C 5 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

18 Parametr Opis Nastawa fabryczna Czas otwierania zaworu CO2 60s min:1 max:90 Temp. wyłączenia pompy CO2 90 C min:1 max:100 Źródło obniżenia obiegu CO2 Czas otwierania zaworu. Niewidoczne dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy lub stałowartościowy Temperatura wyłączenia pompy CO2. zacięcie zaworu regulacyjnego) przekroczy ustawioną tu wartość, nastąpi bezwzględne wyłączenie pompy obiegowej CO2. Niewidoczne dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy lub stałowartościowy - bez korekt - ZEGAR - TERMOSTAT 1 - NANO nr1 - NANO nr2 - NANO nr3 - NANO nr4 - NANO nr5 60s 90 C bez korekt Wyłączanie termostatem CO2 min:nie max:tak Układ pracy obwodu CO2 POGODOWY Priorytet CWU NIE min:nie max:tak Tryb ochrony powrotu NIEAKTYWNY Niewidoczne dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy lub stałowartościowy Jeśli parametr jest ustawiony na TAK to zadziałanie termostatu pokojowego lub informacja od NANO o osiągnięciu temperatury zadanej pomieszczenia powoduje wyłączenie pompy obiegowej. Działa dla pracy pogodowej i stałowartościowej. Niewidoczne dla Układ pracy obwodu CO2 = pogodowy lub stałowartościowy Układ pracy obwodu CO2. POGODOWY temperatura obiegu wyznaczana z krzywej grzewczej ładowanie CWU ładowanie zasobnika CWU przez sterowanie pompą. stałowartościowy utrzymywanie stałej temperatury w obwodzie CO2 Priorytet CWU. Jeżeli priorytet CWU = TAK to na czas ładowania zasobnika CWU regulator zamyka zawór obwodu CO1. Tryb ochrony powrotu. Możliwe nastawy: NIEAKTYWNY, TYLKO POMIAR, MAXIMUM, MINIMUM. NIE POGODOWY NIE NIEAKTYWNY 18 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

19 Parametr Opis Nastawa fabryczna Temp. = -10 C 40 C Temp. zadana sterylizacji CWU 0 C min:0 max:90 Sezon w/g temp. usrednionej NIE min:nie max:tak Przyjmowanie trybu URLOP z NANO 1 Adres regulatora w sieci C14 10 Temperatura zadana powrotu dla temperatury zewnętrznej +10 C. Parametr niewidoczny gody tryb ochrony powrotu = NIEAKTYWNY lub TYLKO POMIAR. Temperatura zadana powrotu dla temperatury zewnętrznej -10 C. Temperatura zadana sterylizacji zasobnika CWU. Sterylizacja zasobnika CWU jest realizowana w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 1:00 a 2:00. Ustawiając wartość 0 wyłącza się Sezon według temperatury uśrednionej. Czy przyjmować tryb urlopowy ustawiony na NANO nr1 Adres regulatora w sieci COMPIT. zakres C 40 C 0 C NIE NIE 11 Rola regulatora w sieci C14 SLAVE Funkcja w sieci. Można ustawić: MASTER lub SLAVE. Opis w rozdziale 4. 8 Praca w sieci SLAVE 5. 5 Lista nastaw zegara Lista nastaw zegara jest wyświetlana po naciśnięciu klawisza F3. Zmiana nastaw zegara wymaga ustawienia kodu dostępu = 99. Parametr Opis Nastawa fabryczna dzien: czwartek czas: 13:18:15 Odczyt aktualnego dnia tygodnia i czasu Nie dotyczy Ustaw minuty 13 Ustawianie minut Nie dotyczy Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

20 Parametr Opis Nastawa fabryczna Ustaw godzinę 18 Ustawianie godziny Nie dotyczy Ustaw dzień tygodnia środa Ustawianie dnia tygodnia Nie dotyczy Nastawy zegara dla obwodu CO1 Nastawy zegara dla obwodu CO1 są widoczne tylko przy wybranym źródle obniżenia obwodu CO1 = ZEGAR Jeżeli któraś ze stref jest nieużywana, można ją wyłączyć ustawiając zamiast godziny symbol:--. Pojawia się on po przekroczeniu godziny 23:50. Strefy A, B, C, D, E i F muszą następować kolejno po sobie. Parametr Opis Nastawa fabryczna CO1 pon. /piątek strefa A od godz 8:00 Ustawienie momentu rozpoczęcia strefy A dla dni roboczych. Strefa A kończy się kiedy rozpoczyna się następna strefa. 8:00 CO1 pon. /piątek strefa A korekta -10 C min:-50 max:+50 Korekta temperatury obowiązującej w strefie A dla dni roboczych. -10 C Pozostałe strefy dla dni roboczych (aż do strefy F) oraz odpowiadające nim korekty ustawia się w tak samo jak dla strefy A. Parametr Opis Nastawa fabryczna CO1 sobota/niedz strefa A od godz 6:00 Ustawienie momentu rozpoczęcia strefy A dla soboty i niedzieli. 6:00 CO1 sobota/niedz strefa A korekta 0 C min:-50 max:+50 Stałe obniżenie w niedzielę NIE min:nie max:tak Korekta temperatury obowiązującej w strefie A dla soboty i niedzieli. Stałe obniżenie w niedzielę. Jeżeli jest wyłączone to w niedziele jest realizowany program czasowy dla soboty i niedzieli. Jeżeli jest załączone to wprowadzane jest stałe obniżenie o wartość ustawioną w parametrze Obniżenie temp. zadanej CO1 0 C 20 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

21 Pozostałe strefy dla dni soboty i niedzieli (aż do strefy F) oraz odpowiadające nim korekty ustawia się w tak samo jak dla strefy A Nastawy zegara dla obwodu CO2 Nastawy zegara dla obwodu CO2 są widoczne tylko przy wybranym źródle obniżenia obwodu CO2 = ZEGAR Parametr Opis Nastawa fabryczna Praca obwodu CO2 według zegara NIE min:nie max:tak Parametr zezwalający lub blokujący korekty od zegara dla obwodu CO2. Jeżeli praca obwodu CO2 = TAK, to regulator wyświetla nastawy stref dla tego obwodu. Nastawy zegara dla obwodu CO2 ustawia się tak samo jak dla obwodu CO1. NIE Nastawy zegara dla cyrkulacji CWU Wyświetlacz Opis Nastawa fabryczna Cyrkulacja CWU strefa A od godz 6:00 Ustawienie momentu załączenia cyrkulacji CWU dla strefy A 6:00 Cyrkulacja CWU strefa A do godz 7:00 Ustawienie momentu wyłączenia cyrkulacji CWU dla strefy A 7:00 Cyrkulacja CWU strefa B od godz 15:00 Ustawienie momentu załączenia cyrkulacji CWU dla strefy B 15:00 Cyrkulacja CWU strefa B do godz 23:00 Ustawienie momentu wyłączenia cyrkulacji CWU dla strefy B 23:00 Cyrkulacja CWU tryb pracy pompy 0 Tryb pracy pompy cyrkulacyjnej CWU. 0. Praca według programu czasowego. Praca według programu czasowego i podczas ładowania zasobnika CWU 0 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

22 5. 6 Praca ręczna Aby wejść w tryb pracy ręcznej należy ustawić kod 99, wcisnąć klawisz F1 a następnie nacisnąć jednocześnie i. Na wyświetlaczu pojawi się okno pracy ręcznej. Można teraz włączać i wyłączać poszczególne przekaźniki przyciskami klawiatury: Pompa CO2 1 praca, 0 stop Pompa CO2 1 praca, 0 stop Pompa cyrkulacji CWU 1 praca, 0 stop PRACA RECZNA Pc1:0 M1:0 Pc2:0 M2:0 Cyrkulacja CWU:1 Mieszacz obwodu 1 + otwieranie - zamykanie Mieszacz obwodu 2 + otwieranie - zamykanie Znaczenie klawiszy: F1 pompa cyrkulacji CWU F2 pompa CO2 F3 otwieranie zaworu obwodu 2 F4 zamykanie zaworu obwodu 2 pompa CO1 otwieranie zaworu obwodu 1 zamykanie zaworu obwodu 1 - wyjście z pracy ręcznej 22 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

23 6 Montaż Montaż i prace przyłączeniowe powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 6. 1 Opis konstrukcji Regulator jest przeznaczony montażu na szynie DIN35mm w szafce elektroinstalacyjnej lub w innej obudowie zapewniającej odpowiedni stopień ochrony przed wpływem środowiska i dostępem do części znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem. Nie może być stosowany jako urządzenie wolnostojące. 53mm 30mm 9mm 20mm 45mm R mm 30mm 142mm 20mm Rysunek 7: Wymiary regulatora R372 i minimalne odległości od ścianek obudowy. 2 Warunki środowiskowe Regulator został zaprojektowany do użytkowania w środowisku, w którym występują wyłącznie zanieczyszczenia nieprzewodzące, z tym zastrzeżeniem, że okazjonalnie można się spodziewać przewodności spowodowanej kondensacją (2 stopień zanieczyszczenia wg PN-EN). Posiada klasę ochronności IP20, nie może być użytkowany bez dodatkowej obudowy. Temperatura otoczenia regulatora nie może przekraczać zakresu C. x, wydanie 2, maj

24 6. 3 Instalowanie regulatora W celu zamocowania regulatora na szynie, należy za pomocą śrubokręta odciągnąć dolny ruchomy zaczep, następnie zawiesić regulator na górnych zaczepach i docisnąć dolny zaczep. Należy upewnić się, że urządzenie jest zamocowane pewnie i nie można go zdjąć bez użycia narzędzia. 4 Rozmieszczenie wyprowadzeń A B G U RS485 T1 T2 T3 T4 W1 W2 W3 W4 9V= Pk1 Pk2 Pk3 Pk4 Pk5 Pk6 Pk7 230~ mA/230V Rysunek 8: Rozmieszczenie wyprowadzeń R372. Legenda: 1, 2 zasilanie 230V/50Hz 4, 5 Pk1 zamykanie mieszacza CO1 5, 6 Pk2 otwieranie mieszacza CO1 7, 8 Pk3 pompa obwodu CO1 9, 10 Pk4 zamykanie mieszacza CO2 11, 12 Pk5 otwieranie mieszacza CO2 14, 16 Pk6 pompa obwodu CO2 18, 19 pompa cyrkulacji CWU 20, 21 W4 wejście wymuszenia CWU 22, 23 W3 wejście blokady pomp 24, 25 W2 wejście termostatu CO1 26, 27 W1 wejście termostatu CO2 28, 29 T4 czujnik temperatury powrotu 30, 31 T3 czujnik temperatury CO2 33, 34 T2 czujnik temperatury CO1 35, 36 T1 czujnik temperatury zewnętrznej 41, 42, 43, 44 magistrala C14 43 interfejs RS485 linia B 44 interfejs RS485 linia A Uwaga! Podłączenie napięcia sieci 230V~ do zacisków powoduje uszkodzenie regulatora oraz zagraża porażeniem prądem elektrycznym. 5 Podłączenie zasilania Regulator należy zasilić z instalacji elektrycznej o napięciu 230V/50Hz. Instalacja powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem o wartości nie wyższej niż 4A. Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stykały się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej ich nominalną temperaturę pracy. Końcówki żył przewodów należy zabezpieczyć tulejkami zaciskowymi. Zaciski śrubowe regulatora umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju maksymalnym 1, 5mm². 24 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

25 6. 6 Przykładowy schemat podłączenia Schemat podłączenia zaworu i pompy o napięciu znamionowym 230V~. Uwaga! Przed podłączeniem sprawdzić napięcie znamionowe podłączanych urządzeń. Tzewn. TCO1 TCO2 Tpowrotu Termostat CO2 Termostat CO1 * Blokada pomp Wymuszenie CWU NANO A B G U RS485 T1 T2 T3 T4 W1 W2 W3 W4 9V= Pk1 Pk2 Pk3 Pk4 Pk5 Pk6 Pk7 230~ Zasilanie 230V/50Hz L N N Z O N L PE N Z O N L PE N L PE ZAWÓR POMPA ZAWÓR POMPA POMPA Rysunek 9: Przykładowy schemat podłączenia zaworu i pompy przystosowanych do zasilania napięciem 230V~ * Zwarcie wejścia umożliwia pracę pomp. Obieg CO1 Obieg CO2 Cyrkulacja CWU Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

26 6. 7 Montaż i podłączenie czujników Regulator R372 współpracuje z czujnikami o charakterystyce Pt1000. Zalecane typy czujników: T1 czujnik zewnętrzny, typ T1002 T2, T3, T4 czujnik przylgowy T1006, lub zanurzeniowy T1001 w osłonie OG3 Należy zadbać o dobry kontakt cieplny pomiędzy czujnikiem a powierzchnią mierzoną. W razie potrzeby można użyć pasty termoprzewodzącej. Minimalna odległość pomiędzy przewodami czujników a równolegle biegnącymi przewodami pod napięciem sieci wynosi 30cm. Mniejsza odległość może powodować brak stabilności odczytów temperatur. Temperatura Rezystancja Temperatura Rezystancja [ C] [Ω] [ C] [Ω],,,,,,,,,, Tabela 1: Wartości rezystancji czujników z elementem pomiarowym Pt1000 dla wybranych temperatur. 8 Podłączenie termostatu pokojowego NANO ONE Termostat pokojowy NANO należy należy podłączyć za pomocą przewodu 4 żyłowego o przekroju żył nie mniejszym niż 0, 35mm² i długości nie większej niż 30m. Połączenia są przedstawione rysunku Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania, zaciski A, B, G, U w termostacie NANO łączy się z odpowiadającymi im zaciskami w regulatorze R372. Aby regulator współpracował z termostatem NANO należy w parametrze Źródło obniżenia obiegu CO1 / Źródło obniżenia obiegu CO2 ustawić wartość NANO nrx gdzie X oznacza numer ustawiony na samym panelu NANO ONE. Pozwala to na podłączenie do regulator 2 paneli NANO ONE i pracę obwodu CO1 i CO2 od różnych termostatów. 26 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

27 DEKLARACJA ZGODNOŚCI COMPIT Piotr Roszak ul. Wielkoborska Częstochowa Deklaruję, że produkt Uniwersalny termostat mikroprocesorowy model: R372 Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji obsługi producenta, spełnia następujące wymagania: 1. Dyrektywy 2006/95/WE (LVD) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego dokonujące transpozycji dyrektywy 2006/95/WE) 2. Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia Państw Członkowskich odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390 z, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE) Wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi wymienionych dyrektyw: Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 18 PN-EN:2006, EN: A1: A11: A12: A2:2005, w połączeniu z PN-EN: A12: A13: A14:2006, EN: A11: A12: A13: A1: A14:2005 Częstochowa, Piotr Roszak, właściciel Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj

28 UWAGA! Parametry serwisowe można edytować po ustawieniu kodu 99 Kody serwisowe są przeznaczone dla serwisu, nie należy udostępniać ich użytkownikowi! Ta strona w razie potrzeby może zostać odcięta aby ograniczyć dostęp do ustawień regulatora. 28 Instrukcja obsługi regulatora R372 wersja 1. x, wydanie 2, maj 2019

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Pobierz instrukcję obsługi Twojego urządzenia

W tej sekcji w zaledwie kilku krokach możesz ściągnąć instrukcję użytkowania, kartę produktu oraz etykietę energetyczną dla wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego Whirlpool: wyszukaj model i wpisz kod swojego urządzenia z tabliczki znamionowej oraz wybierz język. W kilka chwil ściągniesz interesującą Cię instrukcję.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas pod numer 22 244 1000
Linia czynna jest od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji Frigidaire Fgbd2435nb0a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji Frigidaire Fgbd2435nb0a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcja instalacji Frigidaire Fgbd2435nb0a