Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Lk77led

Emerson LK77LED to wysokiej jakości telewizor LED o przekątnej 77 cali. Jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie i funkcje, takie jak technologia HDR, wbudowane głośniki i wiele więcej. Aby mieć pewność, że używasz Emerson LK77LED w sposób bezpieczny i wydajny, należy przestrzegać kilku prostych wskazówek. Upewnij się, że Twoja lokalizacja jest odpowiednia do tego modelu telewizora. Upewnij się również, że wybrane ustawienia są dopasowane do Twoich potrzeb. Wybierz odpowiednie ustawienia jasności i kontrastu, aby zapewnić optymalną jakość wyświetlania. Upewnij się także, że przestrzegasz wszelkich procedur dotyczących konserwacji, takich jak czyszczenie ekranu i ustawienia jasności. Dzięki przestrzeganiu tych wskazówek będziesz mógł cieszyć się wyświetlaczem Emerson LK77LED przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Lk77led

Zalecenia i wskazówki dotyczące użytkowania urządzeń wspomagających

Ze względu na różne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku sposób wykonywania tych czynności należy rozpatrywać oddzielnie. W przypadku podnoszenia i odkładania obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego jest podobne pod warunkiem, że wysokość podnoszenia i odkładania są do siebie zbliżone.

Zaleca się, aby wysokość ponoszenia i odkładania była zbliżona do wysokości bioder pracownika wykonującego te czynności, wówczas zadaniem pracownia będzie jedynie dobre chwycenia ładunku, przesunięcie go jak najbliżej do tułowia i podniesienie poprzez odchylenie tułowia do tyłu lub np. poprzez wspięcie na palce.

Zaleca się aby podczas zdejmowania ładunku z wysokości bioder, np. ze stołu lub blatu, ładunek miał jak najdłuższy kontakt ze stołem lub blatem, wówczas siła oddziaływująca na pracownika będzie mniejsza.

 

Rys. 10. Zdejmowania ładunku ze stołu – kontakt ładunku z blatem.

W przypadku gdy ładunek znajduje się na wysokości podłogi zaleca się aby podnoszenia go wykonywać poprzez ugięcie kolan i bioder utrzymując jednocześnie wyprostowany tułów (plecy, rys. 11). W przypadku ładunków, których szerokość nie przekracza 50-60 cm zaleca się aby podczas podnoszenia z wysokości podłogi znajdował się on pomiędzy kolanami pracownika lub możliwie blisko nich. pl/CIOPPortalWAR/file/83941/2017102622222&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-11. 11. Podnoszenie ładunku z podłogi poprzez ugięcie kolan i bioder z wyprostowanym tułowiem.

Podczas podnoszenia ładunków wyposażonych w uchwyty znajdujące się na wysokości kolan (wiadro, walizka, skrzynka przenoszona przez dwóch pracowników) zaleca się aby podczas ruchu podnoszenia rozpocząć także ruch przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy. pl/CIOPPortalWAR/file/83942/2017102622235&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-12. 12. Podnoszenie ładunku z podłogi do góry i do przodu.

Zastosowanie urządzeń wspomagających nie powinno zmniejszać bezpieczeństwa wykonywania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku.

Podczas stosowania urządzeń wspomagających należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta urządzenia.

Przy zastosowaniu urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków należy uwzględnić masę urządzenia jako część składową dopuszczalnej masy ładunku (np. 12 i 20 kg dla kobiet oraz 30 i 50 kg dla mężczyzn).

Stosując urządzenia wspomagające bez napędu do czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku należy wykonywać je w pozycji możliwie najbardziej zbliżonej do naturalnej – stojącej, wyprostowanej. Podczas podnoszenia płyt chodnikowych z zastosowaniem chwytaka należy podnosić ładunek dwoma rękoma, natomiast przenosić ładunek można jedną ręką. W przypadku zastosowania chwytaka do płyt chodnikowych do przenoszenia ładunku o większej wysokości i mniejszej masie można podnosić ładunek jednocześni rozpoczynając czynność przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy (rys. 13). pl/CIOPPortalWAR/file/83943/2017102622249&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-13. 13. Podnoszenie ładunku z zastosowanie chwytaka do płyt chodnikowych do góry i do przodu.

Podczas podnoszenia krawężników z zastosowaniem chwytaka czynność podnoszenia należy rozpocząć jednocześnie, aby obciążenia dla obu pracowników było podobne. Konstrukcja chwytaka do krawężników umożliwia podnoszenia i przenoszenie ładunku tak, że środek miejsca chwytu ładunku (uchwyty chwytaka) dla obu pracowników znajduje blisko osi ciała. Takie Jest to najkorzystniejsza ze względu na obciążenie układu mięśniowo szkieletowego.

Zasada rozpoczynania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania jednocześnie, np. na komendę, dotyczy wszystkich czynności wykonywanych zespołowo.

Zaleca się aby ładunki przenoszone były możliwie jak najbliżej tułowia i w bezpośrednim kontakcie z tułowiem, wówczas część masy ładunku będzie obciążała bezpośrednio tułów i kończyny dolne, a obciążenie kończyn górnych będzie nieznacznie mniejsze.

W celu zachowania bezpiecznych warunków pracy wskazane jest aby ładunki przenoszone byłe po jak najbardziej płaskiej, utwardzonej powierzchni i odpowiednio oświetlonej.

Zbiór rekomendacji standaryzujących rozwiązania zabezpieczające w sieciach i systemach informatycznych (Wrzesień, 2021 r. ).

Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa (NSC), to zbiór rekomendacji standaryzujących rozwiązania zabezpieczające w sieciach i systemach informatycznych wykorzystywanych przez podmioty chcące efektywnie zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji.

NSC zostały opracowane na podstawie standardów amerykańskiego National Institute of Science and Technology (NIST) oraz przyporządkowane obowiązującym w polskim systemie prawnym normom stosowanym w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji przez podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym podmioty realizujące zadania publiczne, operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

NSC to przewodniki metodyczne, które ułatwią budowanie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o praktykę stosowaną w administracji federalnej USA.

Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa realizują interwencję 6. 1 celu szczegółowego 2 Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie opracowania i wdrożenia Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa. 

Na standardy składają się następujące opracowania:

 • Standardy kategoryzacji bezpieczeństwa (NSC 199 wer. 1. 0)
 • Minimalne wymagania bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych podmiotów publicznych (NSC 200 wer. 2. 0)
 • Przewodnik do opracowywania planów bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiotach publicznych (NSC 800-18 wer. 0)
 • Przewodnik dotyczący postępowania w zakresie szacowania ryzyka w podmiotach realizujących zadania publiczne (NSC 800-30 wer. 0)
 • Poradnik Planowania Awaryjnego (NSC 800-34 wer. 0)
 • Ramy zarządzania ryzykiem w organizacjach i systemach informatycznych. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności w cyklu życia systemu (NSC 800-37 wer. 0)
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji (NSC 800-39 wer. 0)
 • Przewodnik po telepracy w podmiocie publicznym (NSC 800-46 wer. 0)
 • Zabezpieczenia i ochrona prywatności systemów informatycznych oraz organizacji (NSC 800-53 wer. 0)
 • Ocenianie środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności w systemach informacyjnych i organizacjach. Tworzenie skutecznych planów oceny (NSC 800 53A wer. 0)
 • Ocenianie środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności w systemach informacyjnych i organizacjach. 1 Załącznik F)
 • Zabezpieczenia bazowe systemów informatycznych oraz organizacji (NSC 800-53B wer. 0)
 • Mapowanie środków bezpieczeństwa: NSC 800-53 wer. 2 – PN-ISO/IEC 27001:2013; PN-ISO/IEC 27001:2013 – NSC 800-53 wer. 2 (NSC 800-53 MAP wer. 0) 
 • Wytyczne w zakresie określania kategorii bezpieczeństwa informacji i kategorii bezpieczeństwa systemu informatycznego część I (NSC 800-60 cz. 1 wer. 0)
 • Wytyczne w zakresie określania kategorii bezpieczeństwa informacji i kategorii bezpieczeństwa systemu informatycznego część II (NSC 800-60 cz. 2 wer. 0)
 • Podręcznik postępowania z incydentami naruszenia bezpieczeństwa komputerowego (NSC 800-61 wer. 0)
 • Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa systemów sterowania przemysłowego (NSC 800-82 wer. 0)
 • Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w chmurze publicznej (NSC 800-144 wer. 0)
 • Architektura bezpieczeństwa systemów informatycznych w modelu „Zero zaufania” (NSC 800-207 wer. 0)
 • Ogólne wytyczne dotyczące kontroli dostępu do systemów chmury obliczeniowej (NSC 800-210 wer. 0)
 • Model konceptualny przetwarzania we mgle (NSC 500-325 wer. 0)
 • Słownik kluczowych pojęć z zakresu cyberbezpieczeństwa (NSC 7298 wer. 0)
 • Na podstawie przepisu § 3 uchwały 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M. P. 2019 r. poz. 862) Minister Cyfryzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem – Członkiem Rady Ministrów, Koordynatorem Służb Specjalnych, określił Standard Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych.
 • Standardy będą sukcesywnie rozwijane, będą również podlegały rewizjom i aktualizacjom.

  Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

  Autor: Dariusz Kalwasiński

  Spis treści
  7. 1. Informacje ogólne
  7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
  7. Pomieszczenia pracy
  7. Instalacje i urządzenia elektryczne
  7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
  7. 4. Organizacja stanowiska pracy
  7. 5. Instrukcja BHP
  7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
  7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
  7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
  7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
  7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  7. Niepełnosprawność układu ruchu
  7. Niepełnosprawność wzroku
  7. Niepełnosprawność słuchu
  7. Niepełnosprawność psychiczna
  7. Niepełnosprawność intelektualna
  7. Inne rodzaje niepełnosprawności
  7. Bibliografia

  7. Informacje ogólne

  Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

  Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
  Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

  Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Lk77led

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Lk77led

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Lk77led