Podręcznik dla służb terenowych Hitachi R Sg31bph

Podręcznik dla służb terenowych Hitachi R Sg31bph to kompaktowy przewodnik dla służb terenowych, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do efektywnego wykonywania prac serwisowych i technicznych. Przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat budowy, instalacji, konserwacji i napraw urządzeń i systemów Hitachi. Zawiera również informacje dotyczące wszelkich zmian związanych z produktem, a także konfiguracji i konserwacji systemu. Podręcznik zawiera również informacje o bezpieczeństwie, w tym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i wskazówki dotyczące wykonywania prac serwisowych i technicznych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla służb terenowych Hitachi R Sg31bph

75. 60 

pozycja dostępnaWyślemy w czasie: 24 h

×

1 / 1

Opis podręcznika:

Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego.

Podręcznik „Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego” - oprawa miękka - Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Cena 75. 60 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wstęp

Samogłoski i spółgłoski polskie


CZĘŚĆ OGÓLNA

ROZDZIAŁ 1. Podstawy komunikacji. Opis osoby
ROZDZIAŁ 2. Czas i przestrzeń
ROZDZIAŁ 3. Pogoda
ROZDZIAŁ 4. Powtórzenie


CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie
ROZDZIAŁ 2. Pogotowie ratunkowe
ROZDZIAŁ 3. Policja
ROZDZIAŁ 4. Straż pożarna
ROZDZIAŁ 5. Górskie Pogotowie Ratunkowe

Słowniczek

Klucz do ćwiczeń

OBSAH

Úvod

Slovenské samohlásky a spoluhlásky


VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. KAPITOLA Základy komunikácie. Opis osoby
2. KAPITOLA Čas a priestor
3. KAPITOLA Počasie
4. KAPITOLA Opakovanie


ODBORNÁ ČASŤ

1. KAPITOLA Úvod
2. KAPITOLA Záchranná zdravotná služba
3. KAPITOLA Polícia
4. KAPITOLA Hasičská záchranná služba
5. KAPITOLA Horská záchranná služba

Slovníček

Kl úč k cvičeniam

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna, woj. wielkopolskie, tel. 061 8137791, faks 061 8132238.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: konstantynowo@poznan. lasy. gov. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGL Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sortów mundurowych leśnika i odzieży BHP dla leśnych służb terenowych, pracowników inżynieryjno - technicznych, administracyjnych i na stanowiskach robotniczych Nadleśnictwa Konstantynowo na rok 2011.

II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sortów mundurowych leśnika i odzieży BHP dla leśnych służb terenowych - 31 osób;Dostawa odzieży BHP dla pracowników administracyjnych i na stanowiskach robotniczych - 6 osób;. 4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówienia uzupełniającego do 10% zamówienia podstawowego, w przypadku rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do noszenia munduru i korzystania z odzieży BHP, zatrudnionych przez Zamawiającego.

II. 5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18. 00. 00-9, 18. 10. 00-0, 18. 11. 50. 00-8. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31. 12. 2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium

III. 2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych: oświadczenie w zakresie art. 2 ustawy;Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą.

 • III. 2) Wiedza i doświadczenie

  • nie dotczy

 • III. 3) Potencjał techniczny

  • oświadczenie o możliwości dokonania przymiarki odzieży przez osoby uprawnione do zakupu w punkcie Dostawcy, oddalonym nie więcej niż 40km od siedziby Nadleśnictwa Konstantynowo;

 • III. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • nie dotyczy

 • III. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III. 4. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 1 pkt 2 ustawy
  • III. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III. 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III. 5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Świadectwo zgodności ze wzorem sortów mundurowych wydane przez Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu ważne 3 miesiące od daty wystawienia, albo upoważnieni producenta (dystrybutora) do posługiwania się w/w Świadectwem lub równoważne świadectwo.

 • III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 2. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: konstantynowo@poznan. pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http//:konstantynowo@poznan. plnie przewiduje się wydawania specyfikacji w formie papierowej. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20. 2010 godzina 10:00, miejsce: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo KonstantynowoKonstantynowo 162-053 PecnaPokój nr 101 (Sekretariat). 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sorty mundurowe i elementy uzupełniające,.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sorty mundurowe i elementy uzupełniające dla 31 pracowników,.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sortymenty BHP (odzież i ochronniki) dla służby leśnej, pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sortymenty BHP (odzież i ochronniki) dla służby leśnej, pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych dla 33 pracowników.

  • CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sortymenty BHP (odzież i ochronniki) dla stanowisk robotniczych.

   • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sortymenty BHP (odzież i ochronniki) dla 4 stanowisk robotniczych.


   Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

   Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

  Podręcznik dla służb terenowych Hitachi R Sg31bph

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla służb terenowych Hitachi R Sg31bph

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla służb terenowych Hitachi R Sg31bph