Podręcznik opisu i stosowania 3m 213

Podręcznik opisu i stosowania 3m 213 to innowacyjny sposób na zapoznanie się z zasadami i zastosowaniem wielu technik wykorzystywanych w projektowaniu, produkcji i montażu przemysłowych konstrukcji 3m 213. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat materiałów i narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji [1], a także instrukcje szczegółowo opisujące proces montażu. Dodatkowo, Podręcznik opisu i stosowania 3m 213 zawiera obszerne informacje na temat technik i narzędzi używanych do testowania i kontrolowania jakości konstrukcji 3m 213 [1]. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku są przejrzyste i łatwe do zrozumienia, a instrukcje są szczegółowe i łatwe do naśladowania. Podręcznik jest doskonałym narzędziem do zapoznania się z technikami projektowania, produkcji i montażu przemysłowych konstrukcji 3m 213.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu i stosowania 3m 213

Próbując poznać fragment otaczającego nas świata możemy zastosować metody ilościowe albo jakościowe.

Przeprowadzając badania ilościowe, mamy do czynienia ze zbiorami danych. Jeżeli tych danych jest kilka, to możemy stwierdzić, która jest największa, która najmniejsza, która występuje najczęściej itp. Jednak, żeby wyciągnąć wniosek o jakimś zjawisku, potrzebujemy tych danych dużo więcej. Im więcej danych zbierzemy, tym trafniejsze będzie nasze wnioskowanie. Oczywiście najlepiej byłoby mieć wszystkie informacje, co zwykle jest niemożliwe lub bardzo kosztowne. Dlatego najczęściej bierzemy pod uwagę jedynie niektóre dane z tzw. próby. Na przykład producent spodni męskich przeznaczonych na rynek polski powinien dysponować informacją o zapotrzebowaniu na poszczególne rozmiary spodni. Dobrze przeprowadzone badania ilościowe pozwolą z dużą trafnością odpowiedzieć na to pytanie.

Przykład 1

Zapytaliśmy uczniów pewnej szkoły, ile godzin przeznaczają tygodniowo na naukę. Każdą otrzymaną odpowiedź zanotowaliśmy, zapisując też informację o płci ucznia i o klasie. Otrzymane dane zestawiliśmy w tabeli.

Tabela. Dane

Nr badanego ucznia

Płeć

Klasa

Liczba godzin tygodniowo przeznaczonych na naukę

1.

k

Ia

9

2.

m

IIb

13

3.

m

Ic

10

. .

.

Nasza tabela składa się z 384 wierszy. Bezpośrednia obserwacja takiej tabeli niewiele daje. Danych jest zbyt wiele, żeby je przyswoić i wyciągnąć z nich wnioski. Dane te wymagają pewnego zorganizowania w zależności od tego, co chcemy z nich wywnioskować. Gdy chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy dziewczęta poświęcają tygodniowo na naukę więcej czasu niż chłopcy, to musimy pogrupować nasze dane ze względu na płeć. Gdy interesuje nas, której klasy uczniowie poświęcają najwięcej czasu na naukę, pogrupujemy je ze względu na klasę.
Oczywiście samo pogrupowanie danych jeszcze nie rozwiązuje problemu. Aby porównać interesującą nas wielkość, w każdej z wyodrębnionych grup, obliczamy pewną liczbę, reprezentującą tę wielkość. Tego typu liczby nazywamy parametrami danych statystycznych, czy też statystykami.
Zacznijmy od takich parametrów, które w pewien sposób wyznaczają „środek” danej próby, czyli są tzw. miarami tendencji centralnej. Należą do nich różnego rodzaju średnie, mediana i dominanta.

Średnia arytmetyczna

Definicja: Średnia arytmetyczna

Średnią arytmetyczną liczb rzeczywistych x1, x2,  , xn nazywamy liczbę x-=x1+x2++xnn.

Przykład 2

W celu ustalenia średniej ceny sprzedaży pewnej książki zbadano jej cenę w ośmiu księgarniach. Ceny te były równe: 34, 00 zł; 36, 90 zł; 29, 99 zł; 30, 00 zł; 32, 35 zł; 36, 00 zł; 38, 90 zł; 31, 00 zł. Średnia cena tej książki jest więc równa:

x-=34+36, 90+29, 99+30+32, 35+36+ 38, 90+318=269, 148=33, 64 

Średniej często używa się, żeby stworzyć jakiś wzorzec. Jeżeli obliczę, na podstawie rachunków z ostatniego roku, że średnia miesięczna opłata w moim mieszkaniu za energię elektryczną wynosi 102 zł, to mogę przewidywać, że w kolejnych miesiącach też zapłacę około 100 zł miesięcznie, przy założeniu, że warunki nie zmienią się (nie kupię nowego sprzętu elektrycznego, nie zmieni się cena prądu itp). Średnia jest wielkością, z którą wygodnie jest porównywać konkretne dane. Jeżeli z badań przeprowadzonych na grupie 100 tys. licealistów wynika, że średnio poświęcają na naukę 63 minuty dziennie, to możesz oszacować, czy uczysz się więcej, czy mniej niż przeciętny licealista.

Przykład 3

Średnia cena pięciu filmów zakupionych przez pana Kowalskiego jest równa 24 zł. Po dokupieniu szóstego filmu, średnia cena wzrosła do 26 zł. Ile kosztował szósty z filmów?
Za pięć filmów zapłacono 245 zł=120 . Oznaczmy cenę szóstego filmu przez x. Wtedy średnia cena zakupu filmu jest równa 120+x6 zł. Cenę tę mamy podaną, jest ona równa 26 zł. Pozostaje rozwiązać równanie

120+x6=26.

Stąd 120+x=156, czyli x=36 .
Zauważ, że jeżeli średnia arytmetyczna pewnych liczb jest równa x- i dodasz do nich liczbę a>x-, to po dodaniu średnia nowego zestawu liczb zwiększy się. Jeżeli dodasz liczbę a<x-, to średnia nowego zestawu liczb zmniejszy się. Jeżeli dodamy a=x-, to średnia nie ulegnie zmianie.

Przykład 4

W pewnej szkole są trzy klasy trzecie. Średni wynik próbnej matury uczniów klasy IIIa, liczącej 30 osób, jest równy 20 punktów, średni wynik klasy IIIb, liczącej 20 uczniów, jest równy 40 punktów, a średni wynik klasy IIIc, liczącej 25 uczniów, to 30 punktów. Ile jest równy średni wynik próbnej matury w całej szkole?
Zaczniemy od zsumowania liczby punktów uzyskanych z tej matury przez wszystkich uczniów w szkole. Klasa IIIa: 3020=600 punktów.

 • Klasa IIIb: 2040=800 punktów.

 • Klasa IIIc: 2530=750 punktów.

W sumie w całej szkole uczniowie zdobyli 2150 punktów. Ponieważ uczniów w klasach trzecich tej szkoły jest 30+20+25=75, więc szukana średnia jest równa 21507528, 67.
Zauważ, że średnia ta nie jest średnią arytmetyczną podanych średnich w poszczególnych klasach, czyli nie jest ona równa:

20+40+303=30.

Tak jest, gdyż liczby osób w klasach są różne. Średni wynik klasy III a w większym stopniu wpływa na obliczony średni wynik szkoły niż wynik każdej z pozostałych dwóch klas, ponieważ klasa IIIa jest najliczniejsza. Spośród wszystkich 75 uczniów klas trzecich tej szkoły 30 to uczniowie klasy IIIa, więc możemy przyjąć, że mamy 30 uczniów, z których każdy ma wynik 20 punktów. Analogicznie możemy przyjąć, że mamy 20 uczniów z wynikiem średnim 40 punktów i 25 uczniów z wynikiem 30 punktów. Średni wynik jest więc równy:

x-w=20+20++2030 składników+40+40++4020 składników+30+30++3025 składników30+20+25=200+4020+302530+20+25=21507528, 67.

Liczebności, z jakimi występowały wyniki 20,  4030, a więc liczby 30,  2025, są wagami tych wyników, a obliczona średnia to średnia ważona.

Średnia ważona

Definicja: Średnia ważona

Średnią ważoną liczb x1, x2,  , xn, którym przyporządkowane są odpowiednio dodatnie wagi w1, w2,  , wn, nazywamy liczbę x-w=x1w1+x2w2++xnwnw1+w2++wn.

Ważne!

Uwaga
Niekiedy wygodniej jest zapisać wzór w postaci:

x-w=w1w1+w2++wnx1+w2w1+w2++wnx2++wnw1+w2++wnxn

Wtedy przyjmujemy, że wagami, z jakimi występują liczby x1, x2,  , xn, są ułamki:

u1=w1w1+w2++wn, u2=w2w1+w2++wn,  . un=wnw1+w2++wn

Ułamki te są dodatnie i ich suma jest równa 1. Zatem

x-w=u1x1+u2x2++unxn,

gdzie u1+u2++un=1.

Jeżeli liczymy średnie z dwóch równolicznych grup danych, to średnia ze wszystkich liczb jest średnią arytmetyczną średniej policzonej w pierwszej grupie i średniej policzonej w drugiej grupie. Jeżeli jednak grupy nie są równoliczne, to średnia wszystkich liczb najczęściej nie jest średnią z policzonych wcześniej średnich w każdej grupie.

Przykład 5

Aby zaliczyć przedmiot „Matematyka” na pewnym kierunku studiów, student musi uzyskać 3 oceny: z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu, przy czym każda z ocen musi być pozytywna (co najmniej równa 3). Wówczas ocena z przedmiotu „Matematyka” jest średnią ważoną tych trzech ocen: ocena z ćwiczeń ma wagę 3, z laboratorium - wagę 1, a ocena z egzaminu - wagę 4. W tabeli zestawiono oceny cząstkowe Tomka i Michała. Jaką ocenę otrzyma każdy z nich na zaliczenie?

Tabela. Dane

ćwiczenia

laboratorium

egzamin

Tomek

3

5

3, 5

Michał

3, 5

3

5

Średnia ważona ocen Tomka jest równa x-w=33+51+3, 543+1+4=288=3, 5.
Średnia ważona ocen Michała jest równa x-w=3, 53+31+543+1+4=33, 58=4, 19.
Zwróć uwagę, że mimo iż obaj chłopcy cząstkowe oceny mieli takie same, czyli 3,  3, 5 oraz 5 na koniec dostaną inną ocenę. Tak jest dlatego, gdyż Tomek ma najwyższą ocenę z laboratorium, czyli tę o najniższej wadze, za to Michał najwyższą ocenę ma z egzaminu, czyli tę o najwyższej wadze.
Średnia arytmetyczna ma pewne wady. Bardzo duży wpływ na nią mają wartości skrajne, czyli te największe i najmniejsze, zwłaszcza jeżeli są wyraźnie większe albo mniejsze od pozostałych. W takich przypadkach średnia nie oddaje prawdziwego poziomu interesującej nas wielkości.

Przykład 6

Chcemy rozpocząć pracę w pewnej firmie. Dowiadujemy się, że średnia pensja w tej firmie to 1380 zł. Czy należy się spodziewać, że będziemy zarabiać około 1300 - 1400 zł? Otóż niekoniecznie. Gdyby w tej firmie pracowało 9 osób, z których 8 to szeregowi pracownicy o zarobkach odpowiednio: 720 zł,  800 zł,  850 zł,  850 zł,  900 zł,  900 zł,  950 zł950 zł oraz 1 prezes, którego zarobki to 5500 zł, to średnia pensja w tej firmie jest równa 1380 zł. Należy przypuszczać, że nowo zatrudniony pracownik w takiej firmie nie będzie zarabiał więcej niż najwięcej zarabiający aktualnie pracownik szeregowy, a więc 950 zł.
W takich przypadkach, gdy wyniki skrajne znacznie odbiegają od pozostałych i w efekcie zaburzają średnią, lepiej posłużyć się inną miarą tendencji centralnej. Możemy np. obliczyć medianę.

ibCRNJ2Cbh_d5e286
Mediana

Definicja: Mediana

Medianą (wartością środkową) uporządkowanego w kolejności niemalejącej zbioru n liczb x1x2x3xn jest:

 • dla nieparzystej liczby n środkowy wyraz ciągu, czyli wyraz xn+12,

 • dla parzystej liczby n średnia arytmetyczna dwóch środkowych wyrazów ciągu, czyli 12(xn2+xn2+1).

Przykład 7

Policzmy medianę zarobków w firmie z przykładu 6. Pensje już są ustawione w ciąg niemalejący

720 800  850 850  900  900  950 950  5500.

Medianę liczymy z 9 liczb, czyli środkową jest stojąca na pozycji piątej. Mediana jest więc równa 900. Wielkość ta dużo lepiej, niż średnia arytmetyczna oddaje realia zarobków szeregowych pracowników w rozważanej firmie.

Przykład 8

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 4,  5,  8,  3,  3,  11, 12, x jest równa 7. Oblicz medianę tego zestawu danych.
Suma danych liczb jest równa: 4+5+8+3+3+11+12+x=46+x. Ponieważ średnia arytmetyczna tych danych jest równa 7, otrzymujemy równanie 46+x8=7, stąd 46+x=56. Mamy więc x=10. Ustawiamy dane liczby w niemalejący ciąg

33458101112

Liczba wyrazów ciągu jest równa 8, a więc jest parzysta. Stąd mediana jest równa średniej arytmetycznej wyrazów stojących na dwóch środkowych pozycjach. W tym przypadku na czwartej i piątej. Jest więc równa 5+82=132=6, 5.

 • Innym sposobem na zmniejszenie wrażliwości średniej na wyniki skrajne jest odrzucenie pewnej liczby największych i najmniejszych danych i policzenie średniej z pozostałych danych. Taka średnia nosi nazwę średniej ucinanej (obciętej). Spotykamy ją w liczeniu noty końcowej przyznawanej przez sędziów w wielu dyscyplinach sportowych, np. w skokach narciarskich, jeździe figurowej na lodzie, czy gimnastyce artystycznej.

 • Sposobem na znalezienie „środka” danej próby jest podanie tzw. dominanty. Przydaje się ona szczególnie w tych przypadkach, gdy opisywane wielkości nie mają wartości liczbowej, czyli nie można policzyć dla nich średniej czy mediany.

Dominanta

Definicja: Dominanta

Dominantą (modą, wartością najczęstszą) nazywamy tę wartość, która występuje w próbie najczęściej.

Przykład 9

W sondzie ulicznej stu losowo wybranym osobom zadano pytanie: jaką herbatę piją najchętniej? Wyniki badania przedstawiono na diagramie.

RTKvnnmt0isru1

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.

Dominantą tego badania jest herbata czarna.

Przykład 10

W pewnym domu kultury prowadzone są zajęcia plastyczne, w których bierze udział 90 dzieci. Porównaj ze sobą średnią wieku, medianę i dominantę uczestników tych zajęć.

Rf2DX8wZ0huhW1

Średnia wieku uczestników jest równa:

x-w=74+813+923+1021+1114+125+132+14890=90190=10, 0(1)

Dominantą jest wiek 9 lat. Medianą będzie średnia arytmetyczna wieku stojącego na 4546 pozycji w niemalejącym ciągu wieku uczestników. Zauważmy, że jeżeli zsumujemy liczby siedmio-, ośmio- i dziewięciolatków, otrzymamy 40 osób, czyli od pozycji 41 do pozycji 61 będzie stała wartość 10 lat, więc mediana jest równa 10.

ibCRNJ2Cbh_d5e423

Ćwiczenie 1

Średnia arytmetyczna liczb: x,  12,  10,  5,  8,  8 jest równa 8. Wtedy mediana jest równa

R5Zuh5V11uDtK
Możliwe odpowiedzi: 1. 6 , 2. 8 , 3. 9 , 4. 11
 • 6
 • 8 9 11

Ćwiczenie 2

Mediana zestawu danych: 4,  12, 14,  a,  5,  7 jest równa 9. Wówczas

R5fTK70WegL8b
a = 6 a = 8 a = 9 a = 11

Ćwiczenie 3

Rzucono kością sześć razy i otrzymano wyniki: 2,  3,  6,  1,  3,  2. Wtedy

R2QoMtIlMq9N8
mediana i średnia arytmetyczna są sobie równemediana jest większa niż średnia arytmetycznaśrednia arytmetyczna jest większa niż mediananie istnieje mediana tego zestawu danych

Ćwiczenie 4

W pewnej grupie rodzin zbadano liczbę dzieci i dane przedstawiono na wykresie.

RaUhsKpClWPMa1

Mediana przedstawionych na wykresie danych jest równa

R11BbLqcdCrJY
2 2, 4 2, 5 10

Ćwiczenie 5

Mediana liczb: 4,  6,  10,  x,  8,  5,  9 wynosi 6. Wtedy liczba x spełnia warunek

R8HdPM4r22nTe
x = 7 x 6, 8 x 6 x > 6

Ćwiczenie 6

Średnia ważona liczb: x,  5,  8 z wagami odpowiednio: 5, 3, 2 jest równa 8, 1. Wtedy liczba x jest równa

RqPgyWWlnL6r8
12 14
A

Ćwiczenie 7

R1Wg0NK80yDDy1
Zadanie interaktywne.

Do zestawu liczb 2, 10, 5, 7 dopisujemy kolejną.

Przeciągnij liczby z dolnej sekcji do górnej.

<math><mn>9</mn></math>, <math><mn>6</mn></math>, <math><mn>6, 5</mn></math>, <math><mn>10</mn></math>, <math><mn>1</mn></math>, <math><mn>5, 75</mn></math>, <math><mn>7</mn></math>, <math><mn>4, 5</mn></math>

liczby, które zwiekszą średnią arytmetyczną zestawu 
liczby, które zmniejszą średnią arytmetyczną zestawuliczby, które nie zmienią średniej arytmetycznej zestawu

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.

ibCRNJ2Cbh_d5e730
A

Ćwiczenie 8

R1XBSMLHRlppV1
Zadanie interaktywne.

Połącz w pary zestawy danych z ich średnimi arytmetycznymi.

5, 6, 12, 13, 14, 5, 5, 5, 7, 8, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 5

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.

A

Ćwiczenie 9

RfOgVM0tI5CJo1
Zadanie interaktywne.

Połącz w pary zestawy danych z ich medianą.

5, 5, 5, 5, 8, 5, 1, 9, 5, 6, 10, 6, 1, 20, 10, 1, 1, 4, 10, 12

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.

A

Ćwiczenie 10

Wyniki sprawdzianu z matematyki i z języka polskiego w klasie III c są przedstawione na diagramie

R1JYAi6fPMWkE1
 1. Ilu uczniów ze sprawdzianu z matematyki otrzymało ocenę wyższą niż średnia ocen?

 2. Ilu uczniów ze sprawdzianu z języka polskiego otrzymało ocenę niższą niż mediana ocen?

A

Ćwiczenie 11

W tabeli zestawiono oceny z matematyki na koniec roku uczniów pewnej klasy. Dane

Ocena

1

2

3

4

5

6

Liczba ocen

0

3

12

10

x

1

Oblicz liczbę piątek, jeżeli średnia ocen z matematyki w tej klasie jest równa 3, 5.

A

Ćwiczenie 12

W sklepie przygotowano mieszankę trzech rodzajów cukierków składającą się z 14 kg cukierków w cenie 12 zł za kg, 9 kg cukierków w cenie 14 zł za kg oraz 7 kg cukierków w cenie 18 zł za kg. Ile powinien kosztować 1 kg mieszanki?

A

Ćwiczenie 13

Średni staż pracy 10 robotników w pewnym zakładzie jest równy 7 lat. Jeżeli dodać do badanych brygadzistę, to średni wiek pracy zwiększy się do 9 lat. Ile lat pracuje w tym zakładzie brygadzista?

A

Ćwiczenie 14

Średnia wieku uczestników wycieczki wynosiła 14 lat. Jeżeli doliczymy do tej średniej wiek opiekuna, który ma 40 lat, to średnia zwiększy się do 15 lat. Ilu było uczestników wycieczki?

ibCRNJ2Cbh_d5e913
A

Ćwiczenie 15

W pewnej firmie średnia pensja jest równa 2000 zł. O ile procent zwiększy się średnia pensja, jeżeli każdy z pracowników dostanie podwyżkę?

 1. 500 zł

 2. 10%

A

Ćwiczenie 16

W celu zakupienia obuwia dla zawodników drużyny piłkarskiej sprawdzono rozmiary obuwia poszczególnych zawodników i dane umieszczono na diagramie.

RMMDhM6449zQq1

Oblicz medianę, modę i średnią arytmetyczną rozmiaru.

A

Ćwiczenie 17

W pewnej szkole dwie klasy trzecie napisały próbną maturę z matematyki. W klasie IIIa, liczącej 30 uczniów, średni wynik z tej matury wyniósł 60%, a w klasie III b, liczącej 20 uczniów średni wynik z tej matury wyniósł 80%. Jaki jest średni wynik z próbnej matury w tej szkole?

A

Ćwiczenie 18

RwgZLEgwrg7aX1
Zadanie interaktywne.

Poniżej przedstawiono uporządkowane niemalejąco zestawy danych, których mediana jest równa 5.

3, x, 6, 7, 3, x, 10, 1, x, 6, 1, 3, x, 7

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.

A

Ćwiczenie 19

Średnia arytmetyczna trzech liczb: a,  b,  c jest równa 8. Oblicz, ile wynosi średnia arytmetyczna podanych liczb:

 1. 3a,  3b,  3c

 2. a+1,  b+2,  c+3

 3. a, b, c, 6

A

Ćwiczenie 20

Trzech uczniów napisało maturę z matematyki, zdobywając średnio 40 punktów na 50 możliwych. Mediana ich wyników jest równa 50 punktów. Ile punktów zdobyli poszczególni uczniowie na maturze z matematyki?

A

Ćwiczenie 21

Małgosia na koniec roku szkolnego, uzyskała średnią ocen 4, 4. Spośród dziesięciu przedmiotów otrzymała tylko jedną 3, a poza tym same 45. Oblicz, ile 5 na świadectwie miała Małgosia.

Mówi się czasem, że jesteśmy tym co jemy i pijemy. Czy kiedykolwiek zastanawiał cię skład napojów? Jak to możliwe, że kwas fosforowy(V) jest składnikiem nie tylko płynów do odrdzewiania, ale także napojów typu cola? Jakie właściwości kwasów wpływają na ich zastosowanie w życiu codziennym?

R10zUJNWw8Oc41

Kwas fosforowy(V) stosowany jest jako regulator kwasowości w przemyśle spożywczym

Już wiesz

 • w jaki sposób otrzymujemy kwasy i jaką mają one budowę;

 • czym są wskaźniki i jakie zabarwienie przyjmują w wodzie, kwasach i zasadach.

Nauczysz się

 • badać właściwości wybranych kwasów;

 • stosować zasady postępowania ze stężonymi roztworami kwasów;

 • wymieniać przykłady zastosowań kwasów.

iPrYNQGWJr_d5e177

1. 1. Kwas siarkowy(VI)

Bezwodny kwas siarkowy(VI) jest gęstą bezbarwną, oleistą cieczą. Używany powszechnie w laboratoriach stężony kwas o wzorze H2SO4 to jego wodny roztwór o stężeniu 98%.

W jaki sposób należy rozcieńczać niektóre stężone roztwory kwasów, np. kwas siarkowy(VI)?

Ważne!

Podczas rozcieńczenia należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z popularnymi powiedzeniami:
Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody!
lub
Jeśli nie chcesz stracić swej urody, wlewaj zawsze kwas do wody!

R1TEzLtoS4QcB1

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Nagranie rozpoczyna ujęcie osoby demonstrującej omawiany pokaz. Kobieta ubrana jest w fartuch laboratoryjny, nosi okulary ochronne i rękawiczki gumowe. Zmiana ujęcia, następują kolejno zbliżenia pustej zlewki, menzurki z pięćdziesięcioma mililitrami przezroczystego płynu, butelki z ciemnego szkła opatrzonej etykietką, pipety o skomplikowanej budowie, termometru laboratoryjnego i szklanej bagietki do mieszania. Zmiana ujęcia, demonstrator przelewa wodę z menzurki do zlewki, po czym do tej samej zlewki wkłada termometr. Następuje zbliżenie skali termometru, słupek rtęci opada i ostatecznie wskazuje 24 stopnie Celsjusza. Zmiana ujęcia, w szerszym planie pokazane zostają zlewka z termometrem oraz stojąca obok brązowa szklana butelka. Ponownie zbliżenie zlewki i skali termometru, pojawia się pipeta i do zawartości zlewki zostaje wlane z niej kilka kropel przezroczystego płynu. Słupek rtęci w termometrze natychmiast zaczyna się podnosić i osiąga 31 stopni Celsjusza. Demonstrator miesza ostrożnie zawartość zlewki. Zmiana ujęcia, pokazany zostaje nieprawidłowy sposób mieszania, czyli wlewanie wody do kwasu. Ujęciom towarzyszy duży, migoczący znak zakazu w postaci przekreślonego czerwonego okręgu. Wlanie wody do kwasu powoduje gwałtowne zagotowanie się mieszaniny z wydzielaniem dużej ilości białych oparów. Zbliżenie termometru, słupek rtęci błyskawicznie podnosi się poza górną granicę skali, która wynosi 100 stopni Celsjusza.

Stężone roztwory wielu kwasów są substancjami żrącymi, dlatego też podczas pracy z nimi należy zachować szczególną ostrożność. Przypomnij sobie znaczenie piktogramów ostrzegawczych.

RPmC947Qy6ZhM1
Właściwości kwasu siarkowego(VI) – pokaz nauczycielski

Doświadczenie 1

Doświadczenie należy wykonać w rękawiczkach i okularach ochronnych pod sprawnie działającym wyciągiem.

Problem badawczy

Jakie właściwości ma stężony kwas siarkowy(VI)?

Hipoteza

Stężony kwas siarkowy(VI) nie zmienia wyglądu tkaniny, papieru i drewna.
Stężony kwas siarkowy(VI) zmienia wygląd tkaniny, papieru i drewna.

Co będzie potrzebne

 • 3 szalki Petriego,

 • kawałek tkaniny,

 • papier i kawałek drewna,

 • stężony kwas siarkowy(VI),

 • pipeta.

Instrukcja

 1. Na kawałki tkaniny, papieru i drewna nanieś kilka kropli stężonego kwasu siarkowego(VI).

 2. Obserwuj zachodzące zmiany.

Podsumowanie

Stężony kwas siarkowy(VI) niszczy drewno, tkaninę i wypala dziurę w papierze. Kwas siarkowy(VI) jest substancją żrącą, powoduje zwęglenie substancji pochodzenia organicznego.

Ciekawostka

W wyniku rozpuszczenia tlenku siarki(VI) w stężonym kwasie siarkowym(VI) tworzy się tzw. oleum, czyli tzw. dymiący kwas siarkowy(VI). Jest bezbarwną lub brunatną oleistą cieczą, wydzielającą biały dym. Wykorzystuje się go do produkcji barwników, materiałów wybuchowych.

Jak zmieni się barwa cukru w reakcji ze stężonym kwasem siarkowym(VI)?

RrNIXP3hmWfhH1

Nagranie rozpoczyna ujęcie stołu laboratoryjnego z demonstratorem w tle. Na blacie leżą, licząc od lewej strony, zlewka, pipeta, krystalizator w jednej trzeciej wypełniony cukrem, porcelanowa łyżka, woda w plastikowej butelce z rurką, butelka z ciemnego szła z etykietą, na której znajduje się ostrzeżenie o żrącej zawartości oraz szklana bagietka. Zmiana ujęcia, zbliżenie napełniania małej zlewki cukrem za pomocą porcelanowej łyżki. Zmiana ujęcia, demonstrator nalewa na powierzchnię cukru nieco wody. Zmiana ujęcia, demonstrator nabiera pipetą kwasu z ciemnej butelki i przelewa go do zlewki z cukrem i wodą. Cukier natychmiast żółknie i ciemnieje, aż w końcu przybiera kolor czarny. Wtedy zawartość zlewki zaczyna kipieć i pęcznieć, aż wydostaje się poza granice zlewki w postaci zestalonego słupa zwęglonego cukru. Film kończy zestawienie dwóch ujęć przedstawiających zlewkę z cukrem przed i po reakcji.

iPrYNQGWJr_d5e310

1. 2. Kwas azotowy(V)

Polecenie 1

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające zbadać właściwości kwasu azotowego(V). Pamiętaj, aby w opisie umieścić informacje o zachowaniu środków ostrożności.

Wskazówka

Do doświadczenia użyj kawałka papieru, tkaniny i drewna.

Stężony kwas azotowy(V) to wodny roztwór tego kwasu o wzorze HNO3 o stężeniu ok. 68%. Ma ostrym, nieprzyjemnym zapachu i właściwości żrące.

Właściwości kwasu azotowego(V) – pokaz nauczycielski

Doświadczenie 2

Doświadczenie należy wykonać w rękawiczkach i okularach ochronnych pod sprawnie działającym wyciągiem.

Problem badawczy

Jakie właściwości ma stężony kwas azotowy(V)?

Hipoteza

Stężony kwas azotowy(V) nie zmienia wyglądu białego sera, ptasiego pióra i owczej wełny.
Stężony kwas azotowy(V) zmienia wygląd białego sera, ptasiego pióra i owczej wełny.

Co będzie potrzebne

 • 3 szalki Petriego,

 • kawałek białego sera,

 • pióro ptasie,

 • kawałek owczej wełny,

 • stężony kwas azotowy(V),

 • pipeta.

Instrukcja

 1. Na kawałki białego sera, ptasiego pióra i owczej wełny nanieś kilka kropli stężonego kwasu azotowego(V).

 2. Obserwuj zachodzące zmiany.

Podsumowanie

Stężony kwas azotowy(V) w zetknięciu z produktami zawierającymi białko powoduje powstanie żółtego zabarwienia. Reakcja ta, zwana ksantoproteinowąksantoproteinową, jest charakterystyczna dla białek.

Kwas azotowy(V) jest bezbarwną cieczą dobrze rozpuszczalną w wodzie. Reaguje z większością metali, m. in. z miedzią i srebrem, jego działaniu nie ulegają ani złoto, ani platyna.

Ciekawostka

Ignacy Mościcki był wybitnym polskim chemikiem oraz prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Naśladując zachodzącą podczas burzy przemianę azotu atmosferycznego w związki azotowe, Ignacy Mościcki opracował proces przemysłowej syntezy kwasu azotowego(V) i otrzymywania z niego składnika stanowiącego nawozy azotowe. Technologię tę wykorzystano w 1908 r. w Szwajcarii. Dwa lata później w Polsce w zakładzie zaprojektowanym, wybudowanym i uruchomionym przez Mościckiego wyprodukowano pierwszą cysternę kwasu azotowego(V).

RVTfpJygLC9pf1

Ciekawostka

Mieszanina trzech objętości stężonego kwasu solnego i jednej objętości stężonego kwasu azotowego(V) to tzw. woda królewska. Rozpuszcza (roztwarza) nawet metale szlachetne, w tym złoto (kojarzone z władzą królewską – stąd nazwa tej mieszaniny).
Po przyznaniu w 1935 r. Carlowi von Ossietzky'emu (czyt. karl fon osieckiemu), znanemu z niechęci do nazistów, Pokojowej Nagrody Nobla Rząd III Rzeszy zakazał wszystkim Niemcom przyjmowania tego odznaczenia. Z tego powodu dwaj niemieccy fizycy (Max von Laue (czyt. maks fon laun) i James Franck (czyt. dżejms frank) przekazali swoje medale Nielsowi Bohrowi (czyt. nielsowi borowi). Gdy w kwietniu 1940 r. wojska niemieckie zajęły Kopenhagę, węgierski chemik George de Hevesy (czyt. dżordż di hivisy) roztworzył złote medale w wodzie królewskiej. Po wojnie odzyskał ukryte w wodzie królewskiej złoto i oddał je Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, która wyprodukowała nowe medale i przekazała je właścicielom.

R13DX83GD7oLf1

Roztwarzanie złota w wodzie królewskiej

iPrYNQGWJr_d5e444

1. 3. Kwas fosforowy(V)

Czysty kwas fosforowy(V) jest w temperaturze pokojowej substancją stałą (w postaci kryształów). Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma właściwości silnie higroskopijne. Handlowy, stężony roztwór zawiera ok. 85–90% H3PO4.

Właściwości kwasu fosforowego(V) – pokaz nauczycielski

Doświadczenie 3

Problem badawczy

Jakie właściwości ma stężony kwas fosforowy(V)?

Hipoteza

Stężony kwas fosforowy(V) nie zmienia wyglądu papieru, tkaniny i zardzewiałego gwoździa.
Stężony kwas fosforowy(V) zmienia wygląd papieru, tkaniny i zardzewiałego gwoździa.

Co będzie potrzebne

 • 2 szalki Petriego,

 • probówka,

 • zardzewiały gwóźdź,

 • kawałek tkaniny i papieru,

 • kwas fosforowy(V),

 • pipeta.

Instrukcja

I.

a. Na umieszczone w szalkach Petriego kawałki tkaniny i papieru nanieś kilka kropli roztworu kwasu fosforowego(V). Pozostaw na kilka minut.

b. Obserwuj zachodzące zmiany.

II.

a. W probówce z kwasem fosforowym(V) umieść zardzewiały gwóźdź i pozostaw na kilka dni.

b.

Właściwości kwasu fosforowego(V)

Właściwości kwasu fosforowego(V)

Podsumowanie

Kwas fosforowy(V) niszczy papier w znacznym stopniu, natomiast na tkaninie nie powoduje zmian. Ilość rdzy na powierzchni gwoździa pozostawionego na kilka dni w roztworze kwasu ulega zmniejszeniu. Kwas fosforowy(V) roztwarza rdzę.

iPrYNQGWJr_d5e549

Kwas siarkowy(VI) ze względu na swoje właściwości higroskopijne służy np. w laboratorium do osuszania badanych substancji. Jego 33‑procentowy roztwór jest stosowany w akumulatorach jako elektrolit, który pozwala na zamianę energii chemicznej w elektryczną.

Kwas azotowy(V) jest ważnym surowcem stosowanym w przemyśle chemicznym, m. do producji nawozów, materiałów wybuchowych i leków nasercowych.

Kwasy tlenowe to nie tylko omawiane kwasy nieorganiczne, ale także spotykane w życiu codziennym kwasy organiczne: szczawiowy, cytrynowy, mlekowy, octowy. Są one składnikami wielu produktów spożywczych.

RljuxDBsbq5an1

Nagranie składa się z pokazu slajdów. Pierwsze zdjęcie, opatrzone napisem Kwas siarkowy sześć przedstawia wnętrze laboratorium chemicznego i pracujących w nim kobietę i mężczyznę w fartuchach i okularach ochronnych. Drugie zdjęcie przedstawia rozpuszczalne kapsułki do prania z zielonym płynem w środku. Trzecie zdjęcie przedstawia z bliska białą tabletkę z nacięciem ułatwiającym przekrawanie jej na pół. Czwarte zdjęcie przedstawia bele ozdobnych i różnobarwnych materiałów ułożonych obok siebie. Piąte zdjęcie przedstawia plastikowe pojemniki w formie worków z uchwytami stojących w otoczeniu drzew i trawy. Następuje zmiana podpisu na Kwas siarkowy cztery. Szósta ilustracja zawiera dwa sąsiadujące zdjęcia przedstawiające pomięte białe prześcieradło oraz ryzę papieru. Siódme zdjęcie przedstawia liczne rzędy drewnianych beczek z metalowymi wzmocnieniami. Następuje zmiana podpisu na Kwas azotowy pięć. Ósma ilustracja zawiera dwa sąsiadujące zdjęcia przedstawiające laski materiałów wybuchowych oraz butelkę oleistego płynu, nitrogliceryny. Dziewiąta ilustracja zawiera dwa sąsiadujące zdjęcia przedstawiające butelkę oleistego płynu, nitrogliceryny oraz nitroglicerynę w postaci leku w spreju aplikowaną osobom chorym na serce. Dziesiąte zdjęcie przedstawia jaskrawe barwniki składowane obok siebie w plastikowych miednicach. Jedenaste zdjęcie przedstawia nawozy sztuczne w plastikowych workach leżące na trawniku. Następuje zmiana podpisu na Kwas fosforowy pięć. Zdjęcie dwunaste przedstawia różnokolorowe napoje z lodem w pięciu szklankach o nie różnych kształtach. Zdjęcie trzynaste przedstawia ułożone obok siebie w sklepowym segregatorze niebiesko żółte puszki popularnego środka smarującego i wypierającego wodę. Zdjęcie czternaste przedstawia nawozy sztuczne w plastikowych workach leżące na trawniku.

iPrYNQGWJr_d5e587
 • Stężone kwasy – kwas siarkowy(VI) i azotowy(V) – to substancje silnie żrące. Podczas ich rozcieńczania należy dolewać kwasu do wody.

 • Stężony kwas siarkowy(VI) ma właściwości higroskopijne.

 • Stężony kwas azotowy(V) służy do wykrywania substancji zawierających białko (reakcja ksantoproteinowa).

Praca domowa

Polecenie 2. 1

Wykonaj plakat obrazujący sposób rozcieńczania stężonych kwasów, uwzględnij potencjalne zagrożenia. Rezultaty pracy pokaż nauczycielowi.

Polecenie 2. 2

Porównaj właściwości kwasów tlenowych i beztlenowych. Wynik zestaw w tabeli.

Polecenie 2. 3

Zaproponuj doświadczenie umożliwiające wykrycie substancji zawierających białko.

iPrYNQGWJr_d5e649
reakcja ksantoproteinowa

reakcja ksantoproteinowa

charakterystyczna reakcja niektórych białek ze stężonym kwasem azotowym(V), w wyniku której powstaje żółte zabarwienie

iPrYNQGWJr_d5e692

Ćwiczenie 1

RWo7n4u0DBg051
zadanie interaktywne

Oceń prawdziwość podanych informacji.

PrawdaFałszStężony kwas azotowy(V) niszczy drewno, papier i tkaninę.□ Stężony kwas siarkowy(VI) zwęgla drewno, tkaninę i wypala dziurę w papierze.Stężony kwas fosforowy(V) zwęgla drewno, tkaninę i wypala dziurę w papierze.Kwas węglowy zwęgla drewno, tkaninę i wypala dziurę w papierze.

Ćwiczenie 3

RYsTbgfXf0nDR1
zadanie interaktywne

Dokończ poniższy tekst.
Pewien stężony kwas w zetknięciu z produktami zawierającymi białko powoduje powstanie żółtego zabarwienia. Reakcja ta zwana ksantoproteinową jest charakterystyczna dla białek i kwasu

 • azotowego(V).
 • azotowego(III).solnego.siarkowego(IV).siarkowego(VI).

Ćwiczenie 5

RMWahtO3m75Bc1
zadanie interaktywne

Przeciągnij odpowiednie elementy w wolne miejsca tak, aby poprawnie uzupełnić zdania opisujące rozcieńczanie kwasu siarkowego(VI).

endoenergetyczny, ciepła, bez zachowania specjalnych środków ostrożności, światła, egzoenergetyczny, w fartuchu, rękawicach i okularach ochronnych, wodę, stężonego kwasu, wody, kwas

Rozcieńczanie kwasu siarkowego(VI) należy przeprowadzać..................................................................................................... Do zlewki wlewamy.................................................................................................... i dodajemy kilka kropli..................................................................................................... Wydziela się przy tym znaczna ilość.................................................................................................... ‒ proces ten jest silnie..................................................................................................... Rozcieńczanie stężonego kwasu należy prowadzić tak, by.................................................................................................... wlewać do.....................................................................................................

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookiesoraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookiesw celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez:BookMaster. pl Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
 • Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych,w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

  Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

  Firma BookMaster. pl Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073, właściciel serwisu bookmaster. com. pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest BookMaster. pl Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: daneosobowe@bookmaster. pl.

  W związku z tym, że poprzez serwis bookmaster. pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę bookmaster. pl (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies. com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www. php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U. S. A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter. com/en/privacy
 • Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosobowe@bookmaster. pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

  Zobowiązujemy się do:

  zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

  Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do BookMaster. pl Anielewicza 37, 01-057 Warszawa, NIP: 5361084073 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony bookmaster. pl zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp. ) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych bookmaster.

  Podręcznik opisu i stosowania 3m 213

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu i stosowania 3m 213

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu i stosowania 3m 213