Podręcznik programowania i instalacji Haier Afl631cr

Haier Afl631cr to podręcznik programowania i instalacji do klimatyzatora firmy Haier. Podręcznik ten zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby użytkownicy mogli zainstalować i zacząć korzystać z tego urządzenia. Zawiera on także prosty, wyjaśniony krok po kroku opis instalacji, a także obszerne informacje na temat programowania, aby użytkownicy mogli łatwo skonfigurować klimatyzator, aby spełniał ich potrzeby. Dodatkowo podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat użytkowania i konserwacji urządzenia, aby użytkownicy mieli wystarczające informacje, aby móc wykorzystać pełen potencjał klimatyzatora.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programowania i instalacji Haier Afl631cr

Instrukcja instalacji kotła BROETJE WGB.

Gazowy kocioł
kondensacyjny

EcoTherm Plus
WGB 15-38 C

Podręcznik montażu

www. broetje. com. pl

Spis treści
1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4
1. 1
Treść niniejszego podręcznika montażu.................. 2
Zastosowane symbole................................ 5
1. 3
Dla kogo jest przeznaczony niniejszy podręcznik montażu?... 5
2. Bezpieczeństwo.................................... 6
2. 1
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem................. 2
Uwagi ogólne dotyczące bezpieczeństwa................. 3
Przepisy i normy.................................... 4
Oznakowanie znakiem CE............................. 7
2. 5
Deklaracja zgodności................................. 8
3. Dane techniczne.................................... 9
3. 1
Wymiary i przyłącza WGB............................ 2
Dane techniczne WGB.............................. 11
3. 3
Schemat połączeń elektrycznych...................... 12
3. 4
Tabela rezystancji czujników.......................... 13
4. Przed rozpoczęciem montażu........................ 14
4. 1
Otwory doprowadzenia powietrza...................... 2
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne...................... 3
Wymagania dotyczące wody grzewczej................. 4
Zastosowanie uzdatniaczy (np. stabilizatorów twardości, środków
przeciwmrozowych, środków uszczelniających)........... 16
4. 5
Eksploatacja kotła w pomieszczaniach wilgotnych......... 6
Wskazówki dotyczące miejsca zamontowania kotła........ 17
4. 7
Odległości........................................ 8
Przykłady zastosowania............................. 18

6. Rozruch.......................................... 35
6. 1
Włączanie kotła.................................... 2
Temperatura w instalacji c. o. i c. w. u..................... 3
Programowanie wymaganych parametrów............... 4
Szkolenie użytkownika instalacji....................... 5
Lista kontrolna z pierwszego uruchomienia kotła.......... 37
7. Obsługa......................................... 38
7. 1
Elementy obsługi................................... 2
Symbole.......................................... 39
2

AUGUST BRÖTJE GmbH

120-393 753. 4 01. 06 Fh

5. Montaż........................................... 20
5. 1
Podłączanie obiegu c. o............................... 2
Skropliny......................................... 3
Zimna woda / C. u. (woda pitna)...................... 21
5. 4
Podgrzewacz c. u.................................. 5
Uszczelnianie i napełnianie instalacji.................... 6
Odprowadzenie spalin............................... 7
System odprowadzenia spalin......................... 23
5. 8
Ogólne informacje dotyczące systemu odprowadzenia spalin 24
5. 9
Montaż systemu odprowadzenia spalin.................. 25
5. 10 Zastosowanie systemu odprowadzenia spalin KAS/DAS.... 27
5. 11 Otwory wyczystkowe i rewizyjne....................... 28
5. 12 Podłączenie gazu.................................. 29
5. 13 Zawartość CO2.................................... 30
5. 14 Zmiana rodzaju gazu z płynnego na ziemny lub odwrotnie... 15 Armatura gazowa................................... 31
5. 16 Orientacyjne wartości ciśnienia w dyszy................. 32
5. 17 Podłączenie elektryczne (informacje ogólne)............. 33

7. 3

Obsługa.......................................... 40

8. Programowanie................................... 42
8. 1
Sposób postępowania podczas programowania regulatora... 2
Zmiana parametrów................................. 43
8. 3
Tabela nastaw..................................... 45
8. 4
Objaśnienia do tabeli nastaw.......................... 51
9. Programy........................................ 52
10. Informacje ogólne................................. 62
10. 1 Regulator pokojowy RGT............................. 62

11. Konserwacja..................................... 63
11. 1 Zabiegi konserwacyjne............................... 2 Wymienić zawór odpowietrzający....................... 3 Syfon skroplin...................................... 4 Wymontowywanie palnika gazowego.................... 5 Wymiana uszkodzonej pompy M1 sterowanej sygnałem PWM 65
11. 6 Ochrona przeciwporażeniowa......................... 65
11. 7 Widok kotła WGB.................................. 66
11. 8 Demontaż wymiennika ciepła.......................... 68
11. 9 Sprawdzenie elektrod................................ 10 Zespół sterująco-regulacyjny LMU...................... 69
11. 11 Wyłączenie awaryjne................................ 12 Tabela kodów błędów................................ 71
11. 13 Tabela kodów czynności konserwacyjnych............... 72
11. 14 Etapy pracy zespołu sterująco-regulacyjnego LMU
(przycisnąć przycisk wyświetlania informacji).............. 73

3

Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu

1.

Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu
Przed uruchomieniem urządzenia proszę uważnie przeczytać niniejszy podręcznik montażu!

1. 1

Treść niniejszego podręcznika montażu
Treść niniejszego podręcznika montażu dotyczy obsługi kotłów gazowych serii WGB służących do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania c.
Poniżej zestawiono inne dokumenty związane z niniejszą instalacją
c. Wszystkie dokumenty należy przechowywać w pomieszczeniu,
w którym zamontowany jest kocioł gazowy!

Treść

Przeznaczona dla

Informacja techniczna

- Dokumentacja projektowa
- Opis działania
- Dane techniczne/Schematy połączeń
elektrycznych
- Wyposażenie podstawowe i dodatkowe
- Przykłady zastosowania
- Teksty zamówienia

Projektant, użytkownik

Podręcznik projektowania i
instalacji hydraulicznej

- Kompletna tabela parametrów
- Szczegółowe przykłady zastosowań i ich
schematy

Wykonawca/
serwisant instalacji

Podręcznik montażu
poszerzona informacja

- Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
- Dane techniczne/schematy połączeń
- Przepisy, normy, znak CE
- Wskazówki dotyczące miejsca
zamontowania kotła
- Wybrane przykłady zastosowania
- Rozruch, obsługa i programowanie
- Konserwacja

Instrukcja obsługi

Użytkownik
- Rozruch
- Obsługa
- Ustawienia użytkownika/programowanie
- Tabela awarii
- Czyszczenie/konserwacja
- Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Skrócona instrukcja obsługi

- Obsługa urządzenia w skrócie

Użytkownik

Książka gwarancyjna

- Protokół przeprowadzonych prac
konserwacyjnych

Wyposażenie dodatkowe

- Montaż
- Obsługa

serwisant instalacji,
użytkownik

4

Dokumentacja

Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu
1. 2

Zastosowane symbole
Niebezpieczeństwo! W przypadku braku zachowania
odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia
ciała i zagrożenie dla życia.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku braku
zachowania odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo
uszkodzenia ciała i zagrożenie dla życia!
Uwaga! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostrożności
istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i
uszkodzenia urządzenia.
Wskazówka/rada: dodatkowe wyjaśnienia i pomocne wskazówki.

Odesłanie do dodatkowych informacji zawartych w innych
dokumentach.

1. 3

Dla kogo jest przeznaczony niniejszy podręcznik montażu?

Niniejszy podręcznik montażu jest przeznaczony dla serwisanta/
wykonawcy instalacji c.

5

Bezpieczeństwo

2.

Bezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo! Należy bezwzględnie stosować się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! W przeciwnym
razie stwarzają Państwo zagrożenie dla siebie i innych.

2. 1

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Gazowe kotły kondensacyjne serii WGB są przeznaczone do stosowania jako źródła ciepła w instalacjach ogrzewania wykorzystujących ciepłą wodę, wykonanych zgodnie z normą DIN EN 12828.
Spełniają one wymagania norm DIN EN 483, DIN 4702 część 6 i
DIN EN 677, instalacja typu B23, C13, C33, C33x, C43x i C63x.
Klasa gazów spalinowych G 61.
- kraj przeznaczenia DE: kategoria II2ELL3P
- kraj przeznaczenia AT: kategoria II2H3B/P
- kraj przeznaczenia PL: kategoria II2HL(E;Lw;Ls)3p

2. 2

Uwagi ogólne dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! Podczas wykonywania instalacji grzewczych
istnieje niebezpieczeństwo spowodowania poważnych obrażeń
ciała, zanieczyszczenia środowiska i szkód materialnych. Z tego
względu instalacje grzewcze mogą być wykonywane i uruchamiane
wyłącznie przez specjalistyczne firmy!
Regulacja, konserwacja i czyszczenie gazowych kotłów grzewczych
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez serwisantów posiadających stosowne kwalifikacje!
Zastosowane elementy wyposażenia dodatkowego muszą spełniać
wymagania stosownych przepisów technicznych oraz muszą być
dopuszczone przez producenta do stosowania w danym kotle gazowym. Wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w kotle gazowym
są niedozwolone, ponieważ stanowią zagrożenie dla ludzi i mogą
prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Niezastosowanie się do
tego wymagania powoduje utratę dopuszczenia urządzenia do stosowania!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektryczne związane z montażem kotła mogą być wykonywane wyłącznie
przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie elektrotechniczne!

Przepisy i normy
Oprócz ogólnych zasad techniki należy stosować się do odnośnych
norm, przepisów, rozporządzeń i wytycznych:
- DIN 4109; Izolacja dźwiękowa w budownictwie
- DIN EN 12828; Elementy zabezpieczenia technicznego w instalacjach ogrzewczych
- DIN 4756; Instalacje do spalania gazu
- EnEV - Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii

6

2. 3

Bezpieczeństwo
- Federalne rozporządzenie w sprawie ochrony przed imisją 3.
BImSchV
- DVGW-TRGI 1986 (instrukcja robocza DVGW G 600), wydanie 8/
96, przepisy techniczne dla instalacji gazowych
- TRF 1988, przepisy techniczne dotyczące gazu płynnego
- Instrukcja DVGW G 613
- DIN 18380; Instalacja ogrzewcze i centralne instalacje do podgrzewania wody (VOB)
- DIN EN 12831; Instalacje ogrzewcze w budynkach
- DIN 4753; Instalacje do podgrzewania wody pitnej i eksploatacyjnej
- DIN 1988; Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody pitnej
(TRWI)
- DIN VDE 0100; EN 50165; Wykonanie elektryczne urządzeń nieelektrycznych
- DIN VDE 0116; Wyposażenie elektryczne instalacji do spalania
- Rozporządzenie w sprawie spalania, rozporządzenia poszczególnych krajów związkowych w Niemczech
- Przepisy miejscowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zaopatrzenie w energię
- Obowiązek zgłoszenia (w pewnych okolicznościach rozporządzenie o zezwoleniach)
- Instrukcja robocza ATV M251 zrzeszenia firm z branży kanalizacyjnej
Postanowienia władz gminnych w sprawie odprowadzania kondensatu. 4

Oznakowanie znakiem CE
Oznakowanie znakiem CE oznacza, że gazowe kotły kondensacyjne serii WGB spełniają wymagania dyrektywy 90/396/EWG w sprawie urządzeń gazowych, dyrektywy 73/23/EWG w sprawie instalacji
niskonapięciowych oraz dyrektywy 89/336/EWG (zgodność elektromagnetyczna, EMV) rady ds. ujednolicenia przepisów prawnych w
krajach członkowskich UE.
Spełnienie wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 89/336/
EWG jest zapewnione wyłącznie w przypadku eksploatacji kotła
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Należy spełnić wymagania dotyczące otoczenia wynikające z normy
EN 55014.
Kocioł wolno eksploatować tylko z prawidłowo zamontowaną obudową.
Należy zapewnić prawidłowe uziemienie elektryczne przeprowadzając regularne, np. coroczne, przeglądy konserwacyjne kotła.
W przypadku wymiany elementów kotła wolno stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne zalecane przez producenta.

Gazowe kotły kondensacyjne spełniaja podstawowe wymagania dyrektywy 92/42/EWG w sprawie spawności urządzeń kondensacyjnych.
Podczas spalania gazu ziemnego gazowe kotły kondensacyjne
uzyskują wartości emisji poniżej 80 mg/kWh NOX zgodnie z wymaganiami §7 rozporządzenia w sprawie małych palenisk z 07. 09. 1996
(1. BImSchV).

7

Deklaracja zgodności

2. 5

8

Dane techniczne

3.

Dane techniczne

3. 1

Wymiary i przyłącza WGB

Rys. 1: Wymiary i przyłącza

9

Tabela 1: Wymiary i przyłącza WGB
Model
HV

WGB 15 / 20 C

WGB 28 / 38 C

- zasilanie c.

G 3/ 4"

G 1"

HR

- powrót c. HR

- powrót 2. obiegu c.

Gaz

- przyłącze gazu

G 1/ 2"

SiV

- zawór bezpieczeństwa

KA

- przyłącze odprowadzenia skroplin

? 25 mm

? 25 mm

dla podłączenia podgrzewacza c. z zastosowaniem zestawu pompy ładującej *)
G 1"
SV
- zasilanie podgrzewacza c.
G 3/ "
SR

- powrót do podgrzewacza c.

G / 4"

Wymiar A [mm]
Wymiar B [mm]
Wymiar C [mm]
Wymiar D [mm]
Wymiar E [mm]
Wymiar F [mm]
Wymiar G [mm]
Wymiar H [mm]

121
90
210
115
169
175
189
366

116
100
130
120
177
185
192
407

Wymiar I [mm]
Wymiar J [mm]
Wymiar K [mm]
Wymiar L [mm]

Podgrzewacz c.
BS 120 C
1906
1880
1030
845

BS 160 C
2106
2080
1230
1045

*) Wyposażenie dodatkowe

Zawór zwrotny stopowy

Z

A
A

Położenie robocze
zablokowany (zawór otwarty)

10

Dane techniczne
3. 2

Dane techniczne WGB

Tabela 2: Dane techniczne WGB
Model

WGB 15 C

WGB 20 C

Nr id. urządzenia

WGB 28 C

WGB 38 C

CE-0085BL0514

Nr rej. VDE.

znak VDE

Zakres nominalnego obciążenia cieplnego

ogrzewanie

kW

3, 5-15, 0

4, 5-20, 0

6, 5-28, 0

9, 0-38, 0

Zakres nominalnej mocy cieplnej

80/60°C

3, 4-14, 6

4, 3-19, 4

6, 3-27, 2

8, 7-36, 8

50/30°C

3, 7-15, 6

4, 8-20, 8

7, 0-29, 2

9, 6-39, 0

Parametry obliczeniowe komina zgodnie z normą DIN 4705 (eksploatacja z wykorzystaniem powietrza
zasysanego z pomieszczenia)
Temperatura spalin (pełne
obciążenie)

64

65

67

°C

42

44

45

50

g/s

1, 7-7, 4

2, 2-9, 8

3, 2-13, 8

4, 4-18, 7

1, 6-7, 0

2, 1-9, 4

2, 9-13, 1

4, 1-18, 0

3, 0-13, 1

4, 2-17, 8

50/30°C
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu ziemnego

62

Masowy przepływ spalin dla gazu
płynnego

ziemnego

1, 5-6, 7

2, 0-9, 0

2, 8-12, 5

4, 0-17, 2

GZ35

min. 10, 5 mbar - maks. 16, 0 mbar

GZ41, 5

min. 17, 5 mbar - maks. 23, 0 mbar

GZ50

min. 16, 0 mbar - maks. 25, 0 mbar

Zawartość CO2- dla gazu ziemnego
Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu płynnego

min. 29, 0 mbar - maks. 44, 0 mbar

Zawartość CO2-dla gazu płynnego
Dobór czujnika przepływu gazu

8, 3 - 8, 8

%

9, 5 - 10, 0

%

m3/h

2, 6

3, 5

4, 9

-

2, 3

3, 1

4, 3

5, 9

1, 9

3, 6

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin

mbar

0, 8

1, 0

1, 1

Zapotrzebowanie na ciąg

130

145

Przyłącze odprowadzenia spalin/
doprowadzenia powietrza

0

mm

80/125

V/Hz

230 / 50

Parametry przyłączeniowe
Przyłącze elektryczne
Maks. pobór mocy elektrycznej

W

120

125

Ciśnienie wody (min. - maks. )

bar

1, 0 - 3, 0

Maks. temperatura zasilania

100

Masa kotła

kg

43

53

l

2, 5

Pojemność wodna kotła
Wysokość

852

Szerokość

480

Głębokość

11

Schemat połączeń elektrycznych

3. 3

12

3. 4

Tabela rezystancji czujników
Tabela 3: Wartości rezystancji czujników temperatury zewnętrznej ATF
Temperatura [°C]
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30

Rezystancja [Ohm]
8194
6256
4825
3758
2954
2342
1872
1508
1224
1000
823

Tabela 4: Wartości rezystancji czujników temperatury zasilania KVS,
c. TWF, powrotu KRV, czujnika B4
Temperatura [°C]

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
32555
25339
19873
15699
12488
10000
8059
6535
5330
4372
3605
2989
2490
2084
1753
1481
1256
1070
915
786
677

13

Przed rozpoczęciem montażu

4.

Przed rozpoczęciem montażu

4. 1

Otwory doprowadzenia powietrza
W przypadku eksploatacji gazowego kotła kondensacyjnego z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia pomieszczenie, w
którym zamontowano kocioł musi posiadać odpowiedniej wielkości
otwór doprowadzenia powietrza do spalania. Użytkownika instalacji
należy poinstruować, że otworu nie wolno zasłaniać ani zatykać i że
króciec przyłączeniowy powietrza do spalania znajdujący się w górnej części kotła musi być stale odsłonięty..
Czyste powietrze do spalania!
Kocioł WGB wolno montować tylko w pomieszczeniach z czystym
powietrzem do spalania. W żadnym wypadku przez otwory zasysania powietrza do wnętrza kotła nie może przedostawać się np. pyłek
kwiatowy i inne podobne zanieczyszczenia!

4. 2

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Powietrze do spalania nie może zawierać składników korozjogennych, zwłaszcza par zawierających związki fluoru i chloru, występujących np. w środkach rozpuszczających i czyszczących,
gazach aerozolowych itd.
Jeżeli źródło ciepła jest podłączone do instalacji ogrzewania
podłogowego wykonanej z rur z tworzywa sztucznego, które nie są
tlenoszczelne zgodnie z normą DIN 4726, to w celu rozdzielenia instalacji należy zastosować wymienniki ciepła.

4. 3

Wymagania dotyczące wody grzewczej
Do napełnienia obiegu c. wystarczająca jest woda o jakości wody
pitnej. W przypadku wody o twardości ponad 12°dH oraz w instalacjach grzewczych o dużej pojemności wodnej zaleca się częściowe
zmiękczenie wody wodociągowej lub dodanie środków stabilizujących twardość wody.

W celu uniknięcia szkód w wyniku odkładania się kamienia kotłowego należy stosować się do zaleceń wynikających z rys. 2.

14

Rys. 2: Wykres twardości wody
Vmax [l]

Pojemność instalacji

900
800
700
600
500
WBK 20

400

WGB 28/38

WBS/WBC

300

BBS 28

WGB 15/20

Dla wartości poniżej
linii zmiękczanie nie
jest konieczne

200

BBS 15/20

0, 7

1, 4

2, 1

16

18

3, 2

20

22

24

26

28

30 °dH

5, 4

mmol/l

Opis:
Trzeba wiedzieć, jaki jest typ kotła, jaka jest twardość wody i jaka jest pojemność
instalacji. & lt; NewLine/ & gt; Jeżeli pojemność instalacji leży powyżej krzywej, to konieczne jest
częściowe zmiękczenie wody wodociągowej lub dodanie środka stabilizującego twardość
wody.
Przykład:
WGB 20; twardość wody 12°dH; pojemność wodna 200 l
= & gt; nie ma potrzeby dodawania środków zmiękczających.
Uwzględniono typową pojemność instalacji.

15

Przed rozpoczęciem montażu
4. 4

Zastosowanie uzdatniaczy (np. stabilizatorów twardości, środków przeciwmrozowych, środków uszczelniających)
Jeżeli w szczególnych sytuacjach zachodzi konieczność zastosowania jednocześnie kilku uzdatniaczy (np. stabilizatora twardości,
środka przeciwmrozowego, środka uszczelniającego itp. ), należy
zwracać uwagę na to, żeby nadawały się one do łączenia ze sobą i
żeby nie doprowadzać do zmiany wartości pH. Zaleca się stosowanie środków tego samego producenta.
Należy stosować się do wskazówek producenta uzdatniaczy.
Uzdatniacze dopuszczone do stosowania
Obecnie do stosowania dopuszczone przez firmę BRÖTJE są
następujące środki:
- Í,, Heizungs-Vollschutz" firmy Fernox
-,, Sentinel 100" firmy GE Betz
Jako samodzielny środek przeciw zamarzaniu można stosować
także Tyfocor(R) L. & lt; NewLine/ & gt; Korzystanie ze środków nie dopuszczonych do stosowania powoduje utratę gwarancji!
W przypadku korzystania z instalacji do zmiękczania wody zaleca
się uzyskiwanie stopnia twardości wody 6 - 8 °dH.
Wartość pH nie może przekraczać dopuszczalnej wartości 8, 3.
Uwaga!
W odniesieniu do kotłów wszystkich wielkości obowiązują generalnie zalecenia wynikające z opracowanych przez VDI wytycznych
2035 T1/ T2 i z instrukcji nr 8 opracowanej przez BDH.
Instalacje ogrzewania podłogowego należy traktować osobno. Należy stosować się do wskazówek producenta uzdatniaczy i producenta rur!
Wskazówka dotycząca konserwacji
W ramach zalecanej konserwacji kotła (co 1 rok) należy skontrolować twardość wody grzewczej i w razie potrzeby uzupełnić ilość uzdatniacza. 5

Eksploatacja kotła w pomieszczaniach wilgotnych

Podczas montażu w pomieszczeniach wilgotnych należy spełnić
następujące warunki:
- doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz
- w celu zachowania stopnia ochrony IPx4D:
w pomieszczeniach wilgotnych nie wolno montować regulatora
pokojowego RGT!
- wszystkie doprowadzane do kotła i wyprowadzane z kotła przewody elektryczne muszą być zamontowane w dławikach; dławiki należy mocno dokręcić, tak aby do wnętrza obudowy nie
przedostawała się woda!

W momencie dostawy kocioł WGB spełnia wymagania stopnia
ochrony IPx4D (patrz rys. 3patrz rys. 3). 6

Wskazówki dotyczące miejsca zamontowania kotła
Uwaga! Podczas montażu kotła WGB przeznaczonego do ogrzewania pomieszczeń lub w połączeniu z podgrzewaczem c. należy pamiętać o tym, że:
W celu uniknięcia szkód, jakie może wywołać woda, zwłaszcza w
przypadku ewentualnej nieszczelności podgrzewacza c. u., po
stronie instalacji należy zamontować odpowiednie zabezpieczenia.
Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotła
o Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotła musi być
suche, temperatura w nim powinna mieścić się w zakresie od 0
do 45 °C.
Miejsce zamontowania kotła należy dobrać ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prowadzenia przewodów spalinowych. Podczas montażu kotła należy zachować podane odległości od ściany.
Dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych od przodu kotła należy
zachować dostateczną ilość miejsca. 7

Odległości
Rys. 3: Odległości od kotła WGB w łazienkach i pomieszczeniach z natryskami
0, 6 m
s tre fa
o c h ro n n a 2

W przypadku montażu kotła WGB w łazienkach lub w pomieszczeniach z natryskami w strefie mieszkalnej należy zachować strefy ochronne i minimalne odległości zgodnie z przepisami. & lt; NewLine/ & gt; Kocioł WGB spełnia wymagania stopnia ochrony IPx4D (strefa ochronna 2 lub 1) zgodnie z przepisami i można go montować w strefie
ochronnej 2 (patrz też wskazówki w punkcie "Eksploatacja kotła w pomieszczeniach wilgotnych"). W strefie
ochronnej 1 kocioł WGB wolno montować tylko wtedy, gdy nie będą w niej występować strumienie wody (np.
natryski masujące).
Zgodnie z przepisami w strefie ochronnej 1 i 2 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie przewodów montowanych na stałe! Podczas odmierzania odległości uwzględnia się np. mury i ścianki działowe zamontowane na
stałe.

17

18

4. 8

Schemat hydrauliczny

Przykładowa instalacja: obieg c. z pompą obiegową, z regulatorem pokojowym oraz układem regulacji temperatury w podgrzewaczu c.

Przed rozpoczęciem montażu
Przykłady zastosowania

120-393 753. 06 Fh

Dalsze przykłady instalacji (obiegi c. z zaworem mieszającym,
współpraca z instalacją solarną itd. ) zawiera Podręcznik programowania i instalacji hydraulicznej.

19

Montaż

5.

Montaż

5. 1

Podłączanie obiegu c.
Obieg c. podłączyć do zasilania i powrotu kotła za pomocą złączek
z płaską uszczelką.
Zaleca się zamontowanie filtra w przewodzie powrotnym obiegu c.
W przypadku starych instalacji należy przed zamontowaniem filtra
dokładnie przepłukać całą instalację ogrzewania.
Zawór bezpieczeństwa
W zamkniętych instalacjach ogrzewania zamontować membranowe
naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa.
W przewodzie zasilającym i powrotnym należy zamontować zawory
odcinające. Dla ułatwienia montażu można zastosować zestaw odcinający ADH lub AEH (wyposażenie dodatkowe).
Uwaga! Przewód łączący kocioł z zaworem bezpieczeństwa musi
być wykonany w taki sposób, żeby nie można było odciąć w nim
przepływu. Niedopuszczalne jest montowanie w nim pomp i armatury lub przewężeń średnicy. Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa musi być wykonany w taki sposób, żeby w przypadku
zadziałania zaworu bezpieczeństwa niemożliwy był wzrost ciśnienia. Nie wolno go wyprowadzać na zewnątrz, a jego wylot musi
umożliwiać obserwację. Wypływająca ewentualnie woda grzewcza
musi być odprowadzana w bezpieczny sposób.

5. 2

Skropliny
Odprowadzenie skroplin bezpośrednio do domowej instalacji kanalizacyjnej jest dozwolone tylko wtedy, gdy instalacja kanalizacyjna
jest wykonana z materiałów nierdzewnych (np. rura z polipropylenu
(PP), rura kamionkowa itp. ). Jeżeli instalacja kanalizacyjna nie jest
wykonana z materiałów nierdzewnych, trzeba zamontować system
do neutralizacji skroplin oferowany przez firmę BRÖTJE (wyposażenie dodatkowe).

Skropliny muszą swobodne spływać do lejka. Między lejkiem a instalacją kanalizacyjną należy zamontować syfon. Przewód oprowadzający skropliny z kotła WGB należy przeprowadzić przez otwór
w posadzce. Jeżeli odpływ skroplin z kotła leży poniżej odpływu w
kanalizacji, zaleca się zastosowanie oferowanego przez firmę
BRÖTJE systemu do neutralizacji skroplin i zestawu pompowego.
Uwaga! Przed uruchomieniem kotła typu WGB odprowadzenie
skroplin napełnić wodą. W tym celu przed montażem przewodu odprowadzenia spalin do króćca odprowadzenia spalin wlać 0, 25 l wody.

Montaż
5. 3

Zimna woda / C. (woda pitna)
W kotle typu WGB dla ułatwienia montażu można zastosować zestaw odcinający ASWD lub ASWE (wyposażenie dodatkowe). 4

W celu podłączenia stojącego podgrzewacza c. BS 120C/BS
160C firmy BRÖTJE do kotła
- typu WGB 15-38 C należy zastosować zestaw pompy ładującej
LS-BS C (wyposażenie dodatkowe). 5

Uszczelnianie i napełnianie instalacji
o Instalację ogrzewania napełnić przez przewód powrotny kotła
WGB; należy przy tym otworzyć zwrotny zawór stopowy (patrz
" Dane techniczne ")! Po napełnieniu instalacji zwrotny zawór stopowy ustawić ponownie w położeniu roboczym.
o Sprawdzić szczelność (maks. ciśnienie próbne wody 3 bar). 6

Odprowadzenie spalin
Przewód odprowadzenia spalin musi być odpowiedni dla gazowego
kotła kondensacyjnego typu WGB, w którym temperatura spalin jest
niższa od 120°C (przewód spalinowy typu B). Do tego celu jest przewidziany posiadający atest budowlany system odprowadzenia spalin KAS(patrz rys. 4, strona 22)patrz rys. 4, strona 22.
Ten system odprowadzenia spalin został przebadany wspólnie z
kotłem typu WGB i posiada certyfikat DVGW. W odniesieniu do
montażu należy stosować się do zaleceń instrukcji montażu dostarczanej wraz z systemem odprowadzenia spalin.
Numer atestu systemu odprowadzenia spalin KAS 80

Atesty systemów odprowadzenia spalin mają następujące numery:
- KAS 80 system jednościenny Z-7. 2-1104
- KAS 80 system koncentryczny Z-7. 2-3254

21

Rys. 4: Możliwości zamontowania kotła z zastosowaniem systemu KAS 80 (wyposażenie dodatkowe)

5) K
4) K A S 8 0 /5
C 33x

3) K
C

8 0 A W A
3 3 x

8 0 K R T S
4 3 x

6) K A S 8 0 /3
K 8 0 S K B
C 33x
7) K A S 8 0 /2
8) K A S 8 0 /5
9) K
B

L A A
3 3

2) K A S 8 0 /6
1 0) K A S 8 0 /5
1 1) K A S 8 0 /6
1) K 8 0 A W A
C 13x
d o 2 1 k W
m o c y c. 7

System odprowadzenia spalin

Tabela 5: Dopuszczalne długości przewodów odprowadzenia spalin w systemie KAS 80 (DN 80/125)
Zestaw podstawowy
KAS 80/2
KAS 80/2 z adapterem KAS 80/2 z K80 SKB
ssącym powietrze LAA
jednościenny w szachcie,
niezależnie od powietrza w
pomieszczeniu

Kocioł WGB

zależnie od powietrza w
koncentryczny w szachcie,
maks. długość w poziomie

Typ 15 C 20 C 28 C 38 C 15 C 20 C 28 C 38 C 15 C 20 C 28 C 38 C
[m]
3
maks. całkowita długość przewodu odprowadzenia spalin

[m] 11

23

maks. liczba zmian kierunku
bez pomniejszania długości całkowitej1)
Zestaw podstawowy

Kocioł WGB
maks. długość w poziomie
przewodu doprowadzenia
powietrza / odprowadzenia
spalin
25

KAS 80/5 S

KAS 80/6

KAS 80/2 z AGZ
system rozdzielny
niezależnie od powietrza w pomieszczeniu
Typ 15 C 20 C 28 C 38 C
[m]

5/3

przewodu doprowadzenia powietrza /
odprowadzenia spalin

1/2

KAS 80/3
powiększenie średnicy
do DN 110

przewód koncenkoncentryczny przetryczny na ścianie
pust dachowy,
zewnętrznej,
niezależnie od powietrza w pomieszczeniu niezależnie powietrza
w pomieszczeniu
38 C 38 C 38 C 15 C 20 C 28 C 38 C 15 C 20 C 28 C 38 C
pomieszczeniu.
KAS 80/3 z adapterem LAA,
Typ
2 2)

3 2)

maks. całkowita długość
przewodu odprowadzenia
bez pomniejszania długości
całkowitej1)

K80 AWA przez ścianę
zewnętrzną
maks. moc c. 21 kW,
, koncentryczny
niezależnie od powietrza
przyłącze systemu
LAS

przyłącze systemu FU
odporne na wilgoć

koncentryczny do komina w koncentryczny do komina w
systemie FU z adapterem
systemie LAS, niezależnie
od powietrza w pomieszcze- LAA niezależnie od powietrza w pomieszczeniu
niu

15 C 20 C 28 C 38 C 15 C 20 C 28 C 38 C
3)

1

1) Wraz

z zestawami podstawowymi
liczba zmian kierunku (zmiana kierunku = 90°) w przewodzie o przebiegu poziomym, DN 80
3) Maks. dopuszczalne długości przewodów musi podać producent komina. Konieczne jest przeprowadzenie obliczeń zgodnie z normą DIN 4705, część 1 i 3 lub dobór zgodnie z atestem systemu LAS.
2) Maks. 8

Ogólne informacje dotyczące systemu odprowadzenia spalin
Normy i przepisy
Oprócz ogólnych zasad techniki należy stosować się w szczególności do poniższych przepisów:
- postanowienia dołączonej decyzji o wydaniu atestu
- przepisy wykonawcze instrukcji DVGW-TRGI, G 600
- przepisy budowlane.
Ważna wskazówka: ze względu na różne przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach i różnice w lokalnej interpretacji (odprowadzenie gazów spalinowych, otwory
wyczystkowe i rewizyjne itd. ) przed rozpoczęciem montażu instalacji należy skonsultować się z mistrzem kominiarskim
właściwym dla danego rejonu.
Podczas spalania paliw stałych i płynnych w ciągu odprowadzenia
spalin odkładają się osady i zanieczyszczenia. Takie ciągi odprowadzenia spalin nie mogą być wykorzystywane bez oczyszczenia
do doprowadzania powietrza do spalania do źródeł ciepła. Jeżeli powietrze do spalania ma być zasysane poprzez istniejący komin, to
ten ciąg spalinowy musi być skontrolowany i w razie potrzeby oczyszczony przez mistrza kominiarskiego właściwego dla danego rejonu. Jeżeli wady budowlane (np. stare, kruche fugi w kominie)
uniemożliwiają wykorzystywanie komina do doprowadzenia powietrza do spalania, to trzeba podjąć odpowiednie działania modernizacyjne komina. Wykluczona musi być możliwość zanieczyszczenia
powietrza do spalania obcymi substancjami. Jeżeli nie ma możliwości odpowiedniego poprawienia stanu technicznego ciągu spalinowego, to źródło ciepła może wykorzystywać do spalania
powietrze doprowadzane z zewnątrz za pomocą koncentrycznego
przewodu odprowadzenia spalin. Alternatywą jest wykorzystywanie
do spalania powietrza zasysanego z pomieszczenia. Także w przypadku tych obu możliwości konieczne jest dokładne oczyszczenie

Obciążone kominy

przewodu kominowego przez mistrza kominiarskiego właściwego
dla danego rejonu.
Wymagania w stosunku do przewodów kominowych
Przewody spalinowe wewnątrz budynków należy prowadzić w osobnych, wentylowanych przewodach kominowych. Przewody kominowe muszą być wykonane z niepalnych materiałów budowlanych nie
ulegających deformacji o wytrzymałości wymaganej obowiązującymi przepisami.
Przewód odprowadzenia spalin można prowadzić w przewodzie
kominowym jednokrotnie pod kątem od 15° do 30°.
Ochrona odgromowa
Zakończenie przewodu kominowego musi być włączone w ewentualnie istniejącą instalację ochrony odgromowej i wyrównania potencjału budynku.
Wykonanie związanych z tym prac należy zlecić firmie posiadającej
stosowne uprawnienia w tym zakresie. 9

Montaż systemu odprowadzenia spalin
Montaż ze spadkiem
Przewód odprowadzenia spalin należy poprowadzić ze spadkiem w
kierunku kotła WGB, tak aby skropliny z przewodu spalinowego
mogły spływać do centralnego kolektora kondensatu w kotle WGB.

Minimalny spadek wynosi:
- dla poziomego przewodu odprowadzenia spalin: przynajmniej 3°
(przynajmniej 5, 5 cm na metr)
- dla przepustu przez ścianę zewnętrzną: przynajmniej 1° (przynajmniej 2, 0 cm na metr)
Rękawice robocze
Zaleca się wykonywanie prac montażowych w rękawicach ochronnych.
Przygotowanie do montażu
W celu zamocowania szyny nośnej na ścianie przeciwległej do otworu w przewodzie kominowym należy na wysokości krawędzi otworu wywiercić otwór (d=10 mm). Następnie kołek mocujący szyny
wbić do oporu w wywiercony otwór (patrz rys. 5).

Rys. 5: Montaż szyny nośnej

1 0 m m

Wprowadzanie przewodu odprowadzenia spalin do przewodu
kominowego
Przewód odprowadzenia spalin wprowadza się do przewodu kominowego od góry. W tym celu na stopie wspornikowej należy zamocować linę i odcinki rur nasadzać na siebie od góry. Aby montowane
elementy nie przemieszczały się podczas montażu względem siebie, do czasu zakończenia montażu przewodu odprowadzenia spalin lina powinna być naprężona. Jeżeli konieczne jest zastosowanie
elementów dystansowych, to należy je rozmieścić na przewodzie co
2 m.
Elementy dystansowe sfazować pod kątem prostym i następnie wycentrować w przewodzie kominowym. Przewody i kształtki należy
zamontować w taki sposób, żeby ich złącza kielichowe łączyły się ze
sobą w kierunku przeciwnym do kierunku spływania skroplin.
Po wprowadzeniu przewodów odprowadzenia spalin do przewodu
kominowego stopę wspornikową umieścić na szynie nośnej i ustawić w jednej osi (zbieżnie i bez naprężenia). Zakończenie przewodu
kominowego na wierzchu komina zamontować w taki sposób, żeby
do przestrzeni pomiędzy przewodem odprowadzenia spalin i przewodem kominowym nie mogły przedostawać się opady atmosferyczne i żeby powietrze wentylacyjne mogło swobodnie przepływać
(rys. 6). 6: Wprowadzanie przewodu odprowadzenia spalin do przewodu kominowego

Rury i kształtki muszą być wciśnięte do końca złącza kielichowego.
Pomiędzy poszczególnymi elementami należy stosować wyłącznie
oryginalne profilowane uszczelki będące częścią zestawu montażowego lub uszczelki będące oryginalnymi częściami zamiennymi. Przed połączeniem elementów uszczelki należy posmarować
pastą silikonową. Podczas montażu należy zwracać uwagę na to,

Łączenie elementów

żeby przewody montowane były w osi i bez naprężenia. Dzięki temu
zapobiega się powstawaniu przecieków w miejscach uszczelnienia.
Podczas wymiany stosować nowe uszczelki!
Jeżeli przewody odprowadzenia spalin zostaną wymontowane, to
przy ich ponownym montażu konieczne jest założenie nowych uszczelek!

5. 10

Zastosowanie systemu odprowadzenia spalin KAS/DAS
Dodatkowe zmiany kierunku
Skrócenie całkowitej długości przewodu odprowadzenia spalin:
- kolano 87° = 1, 00 m
- kolano 45° = 0, 50 m
- kolano 30° = 0, 35 m
- kolano 15° = 0, 20 m
Minimalne wymiary przewodu kominowego

Rys. 7: Minimalne wymiary przewodu kominowego

System

KAS 80 (DN 80) jednościenny
KAS 80 (DN 125) koncentryczny
KAS 80/3 (DN 110) jednościenny

Zewnętrzna
średnica mufy
D [mm]
94
132
124

Min. wymiar wewnętrzny
przewodu kominowego
krótki bok A [mm]
okrągły B [mm]
135
155
173
190
165
180

Wentylacja
W przypadku eksploatacji kotła kondensacyjnego z zasysaniem powietrza z pomieszczenia i z zastosowaniem systemu KAS 80 z adapterem LAA 100 przewód kominowy musi być wyposażony w
otwór wentylacyjny (zgodny z obowiązującymi przepisami) umieszczony poniżej wlotu spalin w pomieszczeniu, w którym zamontowano kocioł.
W przypadku eksploatacji z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz
i z zastosowaniem systemu KAS 80 przewód kominowy nie może
posiadać żadnych otworów. Podczas pracy kotła kondensacyjnego
otwory wyczystkowe i rewizyjne elementów zamontowanych w
przewodzie kominowym muszą być zawsze zamknięte.

Do podłączenia kotłów do kominów posiadających atest nadzoru
budowlanego (praca kotła z doprowadzeniem powietrza do spalania
z zewnątrz) należy stosować system KAS 80 wraz z adapterem LAA
100.
Kominy, które były już wykorzystywane
Jeżeli jako przewód kominowy do poprowadzenia koncentrycznego
przewodu odprowadzenia spalin służyć będzie komin wykorzystywany wcześniej dla kotłów olejowych lub opalanych paliwem stałym,
27

to komin ten musi być najpierw dokładnie oczyszczony przez kominiarza.
Koniecznie wymagane jest zastosowanie koncentrycznego przewodu odprowadzenia spalin, KAS 80 + K80 SKB, także w przewodzie
kominowym!
Koncentryczny przewód oprowadzenia spalin musi być prowadzony
w przewodzie kominowym jako odcinek prosty.
KAS 80: wykorzystanie kominów powietrzno-spalinowych
różnych producentów do podłączania kilku źródeł ciepła
Wybrany rodzaj komina powietrzno-spalinowego musi posiadać odpowiednie dopuszczenie potwierdzające możliwość podłączenia do
niego kilku źródeł ciepła.
Szczegółowe dane dotyczące: średnic, wysokości i maksymalnej
liczby urządzeń należy uzyskać od producenta systemu.
Wysokość ponad dach
W odniesieniu do minimalnej wysokości wyprowadzenia ponad
dach obowiązują przepisy dotyczące kominów instalacji do odprowadzania spalin. 11

Otwory wyczystkowe i rewizyjne
Uwaga! Przewody odprowadzenia spalin muszą umożliwiać ich wyczyszczenie oraz sprawdzenie wolnego prześwitu i szczelności.
W pomieszczeniu, w którym zamontowany jest kocioł WGB należy
wykonać przynajmniej jeden otwór wyczystkowy i rewizyjny.
Zamontowane w budynkach przewody odprowadzenia spalin,
których nie można sprawdzić ani oczyścić od strony ich wylotu,
muszą mieć w górnej części instalacji spalinowej lub w dachu dodatkowy otwór wyczystkowy.
Przewody odprowadzenia spalin montowane na ścianie zewnętrznej muszą w dolnej części instalacji spalinowej mieć przynajmniej jeden otwór wyczystkowy. W instalacjach odprowadzenia spalin o
wysokości pionowego odcinka wynoszącej & lt; 15, 00 m, długości poziomego odcinka przewodu & lt; 2, 00 m i o maksymalnej średnicy
przewodu 150 mm z najwyżej jedną zmianą kierunku (poza zmianą
kierunku bezpośrednio przy kotle i w przewodzie kominowym) wystarczy jeden otwór wyczystkowy i rewizyjny w pomieszczeniu, w
którym zamontowano kocioł WGB.

Przewody kominowe, w których poprowadzono przewody odprowadzenia spalin, nie mogą mieć żadnych innych otworów poza wymaganymi otworami wyczystkowymi i rewizyjnymi oraz otworami do
wentylowania przewodu odprowadzenia spalin.

W przypadku koncentrycznych poziomych przewodów odprowadzenia spalin o długości ponad 2 m przed wlotem do przewodu kominowego i przed przepustem przez ścianą zawsze należy umieścić
drugi trójnik rewizyjny. Dzięki temu stwarza się kominiarzowi możliwość przeprowadzenia kontroli optycznej podczas sprawdzania
stanu ciągu odprowadzenia spalin. 12

Podłączenie gazu
Podłączenie gazu może być wykonywane wyłącznie przez montera
instalacji gazowych posiadającego stosowne uprawnienia. Podczas
podłączania gazu i regulacji kotła należy porównać dane producenta umieszczone na tabliczce kotła i tabliczce dodatkowej z lokalnymi
warunkami dostawy gazu.
Przed gazowym kondensacyjnym kotłem grzewczym należy zamontować atestowany zawór odcinający z zamykającą armaturą
ochrony przeciwogniowej (element zestawów wyposażenia dodatkowego ADH, AEH i ADH 2).
W przypadku występujących w pewnych regionach starych przewodów gazowych do uznania wykonawcy instalacji ogrzewania należy
ewentualne zamontowanie filtra gazu.
Usunąć zanieczyszczenia z rur i z ich połączeń.
Sprawdzić szczelność
Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić szczelność całej
ścieżki gazowej, zwłaszcza miejsc połączeń.
Armatura gazowa zamontowana na palniku może być poddawana
podczas prób ciśnieniu maks. 150 mbar.
Odpowietrzenie ścieżki gazowej
Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy odpowietrzyć ścieżkę
gazową. W tym celu otworzyć króciec pomiarowy ciśnienia
przyłączeniowego gazu i odpowietrzyć ścieżkę zachowując stosowne środki bezpieczeństwa. Po odpowietrzeniu należy sprawdzić szczelność przyłącza!
Nastawa fabryczna
Kocioł WGB jest fabrycznie ustawiony do pracy w obciążeniu nominalnym.
- gaz Ls (gaz ziemny GZ35 o indeksie Wobbe'go Wo = 9, 2 kWh/m3 lub
- gaz E (gaz ziemny GZ50 o indeksie Wobbe'go Wo = 13, 9 kWh/m3
Ustawiony rodzaj gazu można zawsze odczytać na tabliczce dodatkowej umieszczonej na palniku. Ustawienia fabryczne należy przed
rozpoczęciem montażu kotła WGB porównać z lokalnymi warunkami dostawy gazu. Regulator ciśnienia gazu w armaturze gazowej
jest zaplombowany.
Gaz płynny
W przypadku wyświetlenia komunikatu o zakłóceniu w pracy,, 133"
(patrz " Tabela zakłóceń w pracy ") przyczyną może być brak gazu.
Należy sprawdzić stan napełnienia zbiornika gazu płynnego.
Ciśnienie przyłączeniowe

Ciśnienie przyłączeniowe jest mierzone jako ciśnienie przepływu na
króćcu pomiarowym armatury gazowej (rys. 8).
Jeżeli ciśnienie przyłączeniowe nie mieści się w zakresie 10-25
mbar, kotła nie wolno uruchamiać!
Skontaktować się z zakładem gazowniczym!

29

5. 13

Zawartość CO2
Podczas pierwszego uruchomienie i okresowych przeglądów konserwacyjnych kotła oraz po dokonaniu zmian w kotle lub w instalacji
odprowadzenia spalin należy sprawdzić zawartość CO2 w gazach
spalinowych.
Zawartość CO2 podczas eksploatacji zob. rozdz.,, Dane techniczne".
Za duża zawartość CO2 w spalinach może prowadzić do niehigienicznego spalania (duża zawartość CO) i uszkodzenia palnika.
Za mała zawartość CO2 w spalinach może być przyczyną problemów z zapłonem.
Zawartość CO2 w spalinach reguluje się poprzez zmianę ciśnienia
gazu w zaworze gazu (patrz str. 31).
W przypadku zastosowania kotła WGB na obszarach o zmiennych
właściwościach gazu ziemnego zawartość CO2 należy wyregulować odpowiednio do aktualnie obowiązującego indeksu Wobbe'go
(zapytać w zakładzie gazowniczym).
Wymaganą nastawę zawartości CO2 należy określić w następujący
sposób:
? Zawartość CO2 = 8, 5 - (WoN - Woaktualnie) * 0, 5
Nie wolno zmieniać fabrycznie ustawionej ilości powietrza. 14

Zmiana rodzaju gazu z płynnego na ziemny lub odwrotnie
Zmiany rodzaju gazu może dokonywać wyłącznie monter instalacji
gazowych posiadający stosowne uprawnienia.
o Odłączyć napięcie od kotła gazowego.
o Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu.
o Wymienić dyszę gazu. Zamontować dostarczone nowe uszczelki!
Zawartośc CO2 wyregulować przez zmianę ciśnienia dyszy gazu w zaworze
gazu (patrz rodz. " Wartośc orientacyjne ciśnienia dyszy gazu ").

Zawartość CO2 musi mieścić się zarówno przy pełnym, jak i najmniejszym obciążeniu w zakresie wartości podanym w rozdz. " Dane
techniczne ". 15

Armatura gazowa
Rys. 8: Armatura gazowa (nastawa ciśnienia dyszy za pomocą klucza Torx T15)

Króciec do pomiaru ciśnienia
gazu w dyszach

nastawa dla pełnego
obciążenia
nastawa dla minimalnego obciążenia
(najpierw usunąć
kapturek osłonowy)

korek zabezpieczający

Króciec do pomiaru
ciśnienia przyłączeniowego
gazu
Klucz Torx znajduje się w dołączonym opakowaniu.

Nastawa i kontrola zawartości CO2 w spalinach
W celu dokonania nastawy i skontrolowania zawartości CO2 w spalinach kocioł WGB musi pracować w trybie funkcja regulatora zatrzymana.
Funkcja regulatora zatrzymana (ręczna nastawa mocy palnika)
o Przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk pracy w trybie
ogrzewania aż na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat
Reglerstoppfunktion Ein (funkcja zatrzymania regulatora zał.

o Odczekać aż na wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie
standardowy komunikat.
Przycisnąć przycisk wyświetlania informacji. Na wyświetlaczu
wyświetlony zostanie komunikat Reglerstopp Sollwert Einstellen
(ustawić wartość zadaną dla funkcja zatrzymania regulatora). Na
wyświetlaczu wyświetlany będzie aktualny stopień modulacji.
o Przycisnąć przycisk OK. Teraz można zmienić wartość zadaną, którą należy zatwierdzić przyciskając przycisk OK. W ten sposób wyświetlana
wartość zadana zostanie przejęta przez układ regulacyjny.
Funkcja zatrzymania regulatora wyłącza się przez przyciśnięcie i
przytrzymanie przez około 3 s przycisku pracy w trybie ogrzewania,
po osiągnięciu maksymalnej temperatury w kotle lub przez ograniczenie czasowe.

31

5. 16

Orientacyjne wartości ciśnienia w dyszy
Orientacyjne wartości przepływu gazu, ciśnienia w dyszy i zawartość CO2
Wartości podane w tab. 1 i 2 mają charakter orientacyjny. Najważniejsze jest wyregulowanie za pomocą ciśnienia dysz
przepływu gazu w taki sposób, żeby zawartość CO2 mieściła się w
podanym zakresie (patrz " Dane techniczne kotła WGB ").
sposób:
? Zawartość CO2 = 8, 5 - (WoN - Woaktualnie) * 0, 5

Tabela 6: Orientacyjne wartości ciśnienia w dyszy (pełne obciążenie)
WGB 15 C
WGB 20 C
WGB 28 C
WGB 38 C
kW 3, 5 - 15, 0
Nominalne obciążenie cieplne ogrzewanie
4, 5 - 20, 0
6, 5 - 28, 0
9, 0 - 38, 0
kW 3, 4 - 14, 6
Nominalna moc cieplna 80/60°C
4, 3 - 19, 4
6, 3 - 27, 2
8, 7 - 36, 8
kW 3, 7 - 15, 6
4, 8 - 20, 8
7, 0 - 29, 2
9, 6 - 39, 0
Średnica dysz dla:
mm
gazu ziemnego
Ls (GZ 35)
6, 50
7, 00
9, 00 (10 mm)
Lw (GZ 41, 5)
4, 60
6, 00
8, 50
E (GZ 50)
4, 20
5, 40
5, 80
7, 80
Propanu
3, 20
4, 70
Orientacyjne wartości ciśnienia dysz**
mbar
5, 0 - 6, 0
4, 0 - 5, 0
6, 0 - 7, 0
5, 5 - 6, 5
Propan
* Wartości w nawiasach = indeks Wobbe'go w kWh/m3
**Dla ciśnienia na końcu kotła 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C,
dla gazu ziemnego w zakresie od 8, 3% do 8, 8%
zawartość CO2 powinna mieścić się
dla gazu płynnego w zakresie od 9, 5% do 10, 0%.

Eksploatacyjna wartość opałowa
HuB w kWh/m3

32

7, 0
7, 5
8, 0
8, 4
8, 5
9, 0
9, 5
10, 0
10, 5
11, 0
11, 5

36
33
31
29
28
26
24
23
20, 0
28, 0
przepływ gazu w l/min
48
67
44
62
42
58
56
39
37
52
49
47
32
41

38, 0
84
79
74
63
55

Tabela 7: Orientacyjne wartości przepływu gazu ziemnego
kW
Nominalne obciążenie cieplne (pełne obciążenie)
15, 0

5. 17

Podłączenie elektryczne (informacje ogólne)
przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie elektrotechniczne!
Napięcie sieciowe:1/N/PE
AC 230 V +10% -15%, 50 Hz
Dokonując instalacji należy przestrzegać obowiązujących norm
oraz przepisów
Podłączenie elektryczne należy wykonać bez zamiany biegunów i z
odpowiednią polaryzacją. Musi to być podłączenie stałe.
Zaleca się zamontować przed kotłem WGB włącznik główny. Powinien on rozłączać wszystkie bieguny, a rozwartość jego zestyków
powinna wynosić przynajmniej 3 mm.
Wszystkie podłączone urządzenia muszą być wykonane zgodnie z
przepisami obowiązującymi. Przewody przyłączeniowe należy zamontować w dławikach.
Długość przewodów
Przewody magistrali komunikacyjnej i przewody czujnikowe
nie przewodzą napięcia sieciowego, a tylko niskie napięcie ochronne. Nie wolno ich układać równolegle do przewodów sieciowych(sygnały zakłócające). W razie potrzeby zastosować
przewody ekranowane.
Dopuszczalne długości przewodów dla wszystkich czujników:
Przewód miedziany o długości do 20m: 0, 8 mm2
Przewód miedziany o długości do 80m: 1

mm2

Przewód miedziany o długości do 120m: 1, 5 mm2
Typ przewodów: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0, 8
Dławiki przewodów
Wszystkie przewody elektryczne muszą być poprowadzone w dostarczonych dławikach kablowych przez otwory w dnie kotła i w tych
dławikach zamocowane. Ponadto przewody należy zamocować w
dławikach panelu sterowania pracą kotła i podłączyć zgodnie ze
schematem połączeń elektrycznych (zob. rys. 1patrz rys. 9).
Rodzaj ochrony IPX4D

W celu spełnienia wymagań rodzaju ochrony IPX4D i ze względu na
wymagane szczelne zamknięcie komory powietrznej przepusty kablowe należy mocno dociągnąć, tak żeby pierścienie uszczelniające
szczelnie obejmowały przewody kablowe.

33

Rys. 9: Dławik przewodu

1.
2.
3.
Wprowadzić przewody i zacisnąć zaciski do zatrzaśnięcia
Wcisnąć śruby zaciskowe
Śrubę zaciskową dociągnąć za pomocą wkrętaka
W celu otwarcia zacisku kablowego mechanizm zapadkowy unieść za pomocą wkrętaka

Pompy obiegowe
Dopuszczalne natężenie prądu dla każdego wyjścia pompy wynosi
IN max = 1A.
Zabezpieczenie urządzenia
Bezpieczniki w zespole sterującym i regulacyjnym kotła:
- F1 - T 6, 3 H 250; sieć
Podłączanie czujników / elementów wyposażenia
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Stosować się do schematu połączeń elektrycznych!
Elementy wyposażenia specjalnego zamontować zgodnie z
dołączonymi instrukcjami i podłączyć. Wykonać podłączenie do sieci. Sprawdzić uziemienie.
Czujnik temperatury zewnętrznej (w zakresie dostawy)
Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w dodatkowym opakowaniu.
Podłączenie zob. schemat połączeń elektrycznych.
Wymiana przewodów
Wszystkie przewody przyłączeniowe oprócz przewodu podłączenia do sieci
należy wymieniać na specjalne przewody firmy BRÖTJE. Do wymiany przewodu sieciowego stosować tylko przewody typu H05VV-F.
Po otwarciu kotła WGB należy, dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i stopnia ochrony IPx4D, wszystkie skręcane elementy
obudowy ponownie zamocować za pomocą odpowiednich śrub.
Aktywowanie czujników
Po zakończeniu wszystkich prac związanych z instalacją elektryczną, należy odłączyć i ponownie podłączyć napięcie. Dzięki
temu podłączone czujniki zostaną aktywowane i regulator będzie
pracował w prawidłowy sposób.
34

Ochrona przeciwporażeniowa i rodzaj ochrony IPx4D

Rozruch

6.

Rozruch
Niebezpieczeństwo! Pierwsze uruchomienie kotła może przeprowadzać wyłącznie serwisant posiadający stosowne uprawnienia!
Serwisant sprawdza szczelność przewodów, prawidłowość
działania wszystkich urządzeń regulacyjnych, sterujących i zabezpieczających i dokonuje pomiaru wartości spalania. W przypadku
nieprawidłowego wykonania instalacji istnieje niebezpieczeństwo
spowodowania poważnego zagrożenia dla zdrowia, środowiska
oraz spowodowania poważnych szkód materialnych!
Należy posługiwać się listą kontrolną w rozdz. 6. 5!

6. 1

Włączanie kotła
Niebezpieczeństwo poparzenia! Z przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa może okresowo wypływać gorąca woda.
1. Przycisnąć przycisk awaryjny ogrzewania
2. Otworzyć zawór odcinający dopływ gazu
3. Otworzyć pokrywę pola obsługi i przycisnąć przycisk główny
kotła
4. Za pomocą przycisku wyboru trybu pracy wybrać w panelu regulacyjnym i obsługowym pracę w trybie automatycznym Auto.
5. Za pomocą pokrętła w panelu regulacyjnym wyregulować
żądaną temperaturę w pomieszczeniu

6. 2

Temperatura w instalacji c.
Podczas regulowania temperatury w instalacji c. stosować
się do zaleceń zapisanych w rozdziale Programowanie i nastawy.
Na potrzeby podgrzewania c. zaleca się ustawienie temperatury
55°C.

6. 3

Programowanie wymaganych parametrów
Zwykle nie ma potrzeby zmiany parametrów regulacji (przykładowa
instalacja 1). Trzeba wprowadzić tylko datę/czas zegarowy i ewentualnie programy sterowania zegarowego.
Sposób wprowadzania parametrów opisano w rozdziale Programowanie. 4

Szkolenie użytkownika instalacji
Szkolenie użytkownika instalacji

Użytkownik musi zostać szczegółowo przeszkolony w zakresie
obsługi instalacji ogrzewania i sposobu działania urządzeń zabezpieczających. W szczególności należy poinformować go o tym, że:
- nie wolno zamykać ani zasłaniać otworów doprowadzenia powietrza;
- króciec przyłączeniowy powietrza do spalania znajdujący się w
górnej części kotła musi być stale dostępny dla kominiarza;
- w pobliżu kotła grzewczego nie wolno składować łatwopalnych
materiałów i cieczy;
35

Rozruch
- określone czynności kontrolne należy przeprowadzać samodzielnie:
- kontrola ciśnienia na manometrze;
- kontrola zbiornika pod przewodem wydmuchowym zaworu
bezpieczeństwa;
- w określonych odstępach czasu należy dokonywać zabiegów
konserwacyjnych i czyszczenia kotła, które może przeprowadzać
wyłącznie monter instalacji gazowych posiadający stosowne
uprawnienia.

Dokumentacja
- Skróconą instrukcję obsługi należy przechowywać pod klapką modułu obsługi kotła.
- Dokumentację dotyczącą instalacji ogrzewania należy przekazać
wraz z informacją, że należy ją przechowywać w pomieszczeniu,
w którym zamontowane jest źródło ciepła.
- Przekazać użytkownikowi listę kontrolną z pierwszego uruchomienia kotła wraz z potwierdzeniem i wiążącym podpisem, poświadczającym, że zastosowano wyłącznie elementy konstrukcyjne
spełniające sprawdzone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi
normami, wszystkie elementy zostały zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta, cała instalacja spełnia wymagania normy.

36

Lista kontrolna z pierwszego uruchomienia kotła
Wpisać parametry
gazu

Indeks Wobbe'go
Eksploatacyjna wartość opałowa

kWh/m3
kWh/m

3

...............................
...............................

Sprawdzono szczelność wszystkich przewodów i przyłączy?

?

Sprawdzono odprowadzenie spalin?

?

Odpowietrzono przewód gazowy?

?

Sprawdzono ciśnienie przyłączeniowe gazu?

7.

Sprawdzono wolny bieg pomp?

?

8.

Napełniono instalację grzewczą

?

9.

Zastosowano dodatki do wody

10.

Zawór stopowy pompy c. zamknięty?

11.

Zmierzono ciśnienie przepływu gazu?

12.

mbar

...............................

...............................

?

mbar

...............................

Zawartość CO2 przy minimalnym obciążeniu

%

...............................

13.

Zawartość CO2-przy pełnym obciążeniu

%

...............................

14.

Kontrola sprawności działania:

15.

Programowanie:

praca c.

?

praca c.

?

Czas zegarowy / data

?

16.

Komfortowa temp. zadana obieg c. 1/2

°C

...............................

17.

Nominalna wartość zadana c.

18.

Automatyczny program dzienny

godz.

19.

Sprawdzono krzywą grzania?

?

20.

Sprawdzono szczelność podczas pracy?

?

21.

Przeszkolono użytkownika?

?

22.

Przekazano dokumentację?

?

Data / Podpis

...............................................

Zastosowano wyłącznie elementy konstrukcyjne sprawdzone i
oznakowane zgodnie z odpowiednią normą. Wszystkie elementy instalacji zostały zamontowane zgodnie z zalecaniami
producenta. Cała instalacja spełnia wymagania normy.

37

Obsługa

Obsługa

7. 1

Elementy obsługi
Rys. 10: Elementy obsługi

przycisk wyboru pracy w trybie podgrzewania c.

przycisk wyboru trybu pracy

Panel obsługowy

wyświetlacz

przycisk ESC
(przerwanie operacji)

przycisk OK
(zatwierdzenie
operacji)
przycisk kontroli
kominiarskiej

przycisk
wyświetlania
informacji

pokrętło

włącznik główny kotła

manometr

przycisk odblokowujący
automat spalania

38

Obsługa
7. 2

Symbole
Rys. 11: Symbole na wyświetlaczu

Znaczenie wyświetlanych symboli
ogrzewanie do komfortowej temperatury zadanej
ogrzewanie do zredukowanej temperatury zadanej
ogrzewanie do temperatury zadanej ochrony przeciwmrozowej
operacja w trakcie realizacji
wymienić baterię (radiowy regulator pokojowy RGTF)
palnik jest uruchomiony
uaktywniona funkcja wakacyjna
obieg c. 1 lub 2
przeprowadzić konserwację

INFO
PROG
ECO

komunikat o wystąpieniu zakłócenia w pracy
uaktywniono poziom wyświetlania informacji
uaktywniono poziom wprowadzania nastaw
ogrzewanie wyłączone (funkcja ECO aktywna)

39

7. 3

Obsługa
Włączanie ogrzewania
Za pomocą przycisku pracy w trybie ogrzewania można zmieniać
sposób pracy instalacji c. Wybrany tryb pracy jest wskazywany
przez kreskę wyświetlaną pod symbolem trybu pracy.

Praca w trybie automatycznym Auto

- praca według zadanego programu zegarowego
- wartości zadane temperatury
rowania zegarowego

lub

zgodnie z programem ste-

- Funkcje ochronne (ochrona przeciwmrozowa instalacji, ochrona
przed przegrzewaniem) uaktywnione
- Układ automatycznego przełączania lato/zima (automatyczne
przełączanie pomiędzy pracą w trybie ogrzewania i pracą w trybie
letnim po przekroczeniu określonej temperatury zewnętrznej)
- uaktywniona funkcja automatycznego ograniczania ogrzewania w
ciągu dnia
Praca w trybie ciągłym
- instalacja c. pracuje bez zadanego programu zegarowego
- uaktywnione funkcje ochronne
- funkcja automatycznego przełączania lato/zima wyłączona przy
pracy w trybie ciągłym z zadaną temperaturą komfortową
- funkcja automatycznego ogrzewania w ciągu dnia wyłączona przy
pracy w trybie ciągłym z zadaną temperaturą komfortową

Praca w trybie ochronnym

- ogrzewanie wyłączone
- temperatura regulowana do poziomu ochrony przeciwmrozowej
- uaktywniona funkcja automatycznego przełączania lato/zima
ciągu dnia

Funkcja podgrzewania c.
? Funkcja uruchomiona:
c. jest podgrzewana zgodnie z wybranym programem sterowania zegarowego.
? Funkcja wyłączona:
funkcja podgrzewania c. wyłączona.

40

Regulacja temperatury zadanej w pomieszczeniu
?

Komfortowa temperatura zadana jest podwyższana (+) lub obniżana (-) bezpośrednio za pomocą pokrętła.
? Zredukowana temperatura zadana
zredukowaną temperaturę zadaną nastawia sie w następujący
sposób:
- przycisnąć przycisk zatwierdzania operacji (OK)
- wybrać obieg c.
- wybrać parametr Zredukowana temperatura zadana
- za pomocą pokrętła wyregulować zredukowaną temperaturę
zadaną
- ponownie przycisnąć przycisk zatwierdzania operacji (OK)
Przyciśnięcie przycisku trybu pracy obiegu c. powoduje przejście
z poziomu parametryzacji i wyświetlania informacji ponowne do podstawowego ekranu wyświetlacza.
Wyświetlanie informacji
Za pomocą przycisku wyświetlania informacji można odczytywać
różne temperatury i komunikaty, m. in. :
o temperatura w pomieszczeniu i temperatura zewnętrzna
o komunikaty o wystąpieniu zakłóceń w pracy i potrzebie przeprowadzenia konserwacji
Jeżeli nie występują zakłócenia w pracy i nie ma żadnych komunikatów o potrzebie przeprowadzenia konserwacji, to informacje te
nie są wyświetlane.
Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol wystąpienia
zakłócenia w pracy, to w instalacji wystąpił błąd.
Za pomocą przycisku wyświetlania informacji można odczytać dalsze informacje na temat zakłócenia w pracy (patrz " Tabela kodów
zakłóceń w pracy").

Komunikat o konieczności przeprowadzenia
konserwacji

Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol przeprowadzenia konserwacji
, to podawany jest komunikat o konieczności
przeprowadzenia konserwacji lub o tym, że instalacja pracuje w trybie specjalnym.
Za pomocą przycisku wyświetlania informacji można odczytać dalsze informacje (patrz " Tabela kodów zabiegów konserwacyjnych ").
W nastawie fabrycznej funkcja wyświetlania komunikatu o konieczności przeprowadzenia konserwacji nie jest aktywna.

Funkcja kontroli kominiarskiej

Za pomocą przycisku kontroli kominiarskiej
uaktywnia się lub
wyłącza funkcję kontroli kominiarskiej. Jeżeli funkcja została uaktywniona, jest to sygnalizowane symbolem
na wyświetlaczu regulatora.

Komunikat o wystąpieniu zakłócenia w pracy

Programowanie

Programowanie

8. 1

Sposób postępowania podczas programowania regulatora
Wyboru poziomu nastaw i pozycji z listy wyboru dla użytkownika i
wykonawcy/serwisanta instalacji dokonuje się zgodnie z poniższym
rysunkiem:
Rys. 12: Wybór poziomu nastaw i pozycji z listy wyboru

Wyświetlacz standardowy
Temperatura w kotle

przycisnąć i przytrzymać przez około 3 s aż na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat
Użytkownik końcowy

Użytkownik końcowy (uk)
Uruchomienie (u)
włącznie z użytkownikiem końcowym (uk)

Specjalista (s)
włącznie z użytkownikiem końcowym (uk)
i uruchomieniem (u)

OEM
poziom obejmuje wszystkie inne poziomy nastaw
i jest chroniony hasłem.

Pozycje na liście wyboru:
Czas zegarowy i data
Panel sterujący
Program 1.
Program 2.
Prog. 3 / ob. c. z pompą
Program 4. / c.
Wakacje, 1. obieg c.
Wakacje, 2.
Wakacje, obieg c. z pompą
1. obieg. z pompą
C.
Podrzewacz c.
Konfiguracja
Magistrala LPB
Błąd
Konserwacja/Serwis
Test wejść/wyjść
Diagnoza źródła ciepła
Diagnoza użytkownika

W zależności od wybranego poziomu nastaw i programowania wyświetlane są tylko te pozycje
z listy wyboru, które są z nimi związane!

Poziomy nastaw

Programowanie
8. 2

Zmiana parametrów
Wartości, których nie zmienia się bezpośrednio z panelu obsługowego, trzeba wprowadzić na poziomie parametryzacji
Przebieg programowania przedstawiono poniżej na przykładzie ustawienia czasu zegarowego i daty

Przycisnąć przycisk
Za pomocą przycisku

.
wybrać Czas

zegarowy i data.

Panel obs? ugowy

Zatwierdzić wybór za pomocą przycisku
.
Za pomocą przycisku

wybrać Godzi-

ny/Minuty.

Czas zegarowy i
Godziny / minuty

wprowadzić

godzinę (np. godz. 15).

wprowadzić mi-

nuty (np. 30).

Przywrócić standardowy wygląd wyświetlacza przyciskając przycisk wyboru trybu
pracy obiegu c.
Przyciśnięcie przycisku ESC powoduje wywołanie poprzedniej pozycji listy wyboru bez zapamiętywania zmienionych wartości.
Jeżeli przez 8 minut nie zostaną wprowadzone żadne dane, to
nastąpi powrót do standardowego wyglądu wyświetlacza bez zapamiętywania zmienionych wartości.

8. 3

Tabela nastaw
o Nie wszystkie parametry wyświetlane na wyświetlaczu regulatora
są opisane w tabeli nastaw.
o W zależności od konfiguracji instalacji na wyświetlaczu regulatora nie są wyświetlane wszystkie parametry opisane w tabeli nastaw.
o W celu przejścia do poziomu nastaw użytkownika instalacji (E),
rozruchu (I) i wykonawcy/serwisanta instalacji (F) należy przycisnąć przycisk OK, następnie przycisnąć i przytrzymać przez
około 3 s przycisk wyświetlania informacji, wybrać żądany poziom za pomocą pokrętła i zatwierdzić wybór za pomocą przycisku
OK.

Tabela 8: Wprowadzanie parametrów
Nr
program
u

Pozio
m
nastawy 1

E

00:00 (h/min)

Dzień / miesiąc

01. 01 Dzień /
miesiąc

Rok

2004 (rok)

Język

Niemiecki

Zastosowanie jako
regulator pokojowy 1 | regulator pokojowy 2 |
urządzenie obsługowe | urządzenie serwisowe

I

Regulator pokojowy 1

1.

Obsługa 2.

Razem z 1. obiegiem c.

Obsługa obiegu c. z pompą

46

Funkcja przycisku obecności

48

Brak

Funkcja

Nastawa fabryczna

Nowa
nastawa

data

Ten parametr jest wyświetlany tylko w przypadku zastosowania jako regulator pokojowy!
Przyp. regulatora pok. 1

1. | 1. i 2.

Ten parametr jest wyświetlany tylko w regulatorze pokojowym, ponieważ panel obsługowy
kotła jest na stałe zaprogramowany na odczyt
parametrów z urządzenia obsługowego!
Razem z 1. | Niezależnie
Razem z 1. | Niezależnie

Brak | Działa na 1 obieg c. | Działa na 2 obieg c. |
Działa na 1 i 2 obieg c.

Program 1.

Wybór Pon. - Niedz.

500

Pon. okres zał.

501

06:00 (h/min)

1. okres wył.

502

22:00 (h/min)

2 okres zał.

503

--:-- (h/min)

2 okres wył.

504

3 okres zał.

505

3 okres wył.

506

Wartości standardowe

516

Nie

Pon. | Pon. - Piąt. | Sob. -Niedz. | Wt. | Sr.
| Czw. | Piąt. | Niedz.

Nie | Tak

Program 2
obiegu c.

Ten parametr jest wyświetlany tylko po podłączeniu 2. o.!

520

521

522

523

524

525

526

536

540

541

542

543

544

545

546

556

560

561

562

563

564

565

Program 4 / c.

566

576

Początek

642

--. -(Dzień. miesiąc)

Koniec

643

Tryb pracy

648

Ochrona przeciwmrozowa

Wakacje - 1.
c.

Ochrona przeciwmrozowa | Tryb zredukowany

Wakacje - 2.
652

653

658

Tryb zredukowany

Temp. zad. - komfort

710

20. 0°C

Temp. zredukowana

712

16. - p-mrozowa

714

10. 0°C

Nachylenie krzywej grzania

720

1. 50

Temp. graniczna lato/zima

730

20°C

Wpływ temp. w pomiesz.

750

- - -%

Punkt doboru pompy

884

17 / 20 / 30 / 30

Pompa PWM min.

885

41 / 40 / 40 / 40
%

Stand. temp. zewn.

886

-20°C

Temp. zasil. dla st. zew.

887

75°C

dT różn.

894

2. o.!
1010

1012

1014

1020

Temp. graniczna lato/zima
1030

1050

Temp. zadana

1610

55°C

Podgrzewanie c.

1620

Program c.

C.

24h/doba | Program c. | Program 4/c.

47

Uruchamianie pompy cyrk.

1660

Podgrzewanie
c.

Taktowanie pompy cyrk.

1661

Zał.

5701

Obiegi z pompą dosyłową

5761

Program 3/c. z pompą | Podgrzewanie c.
Wył. | Zał.

Konfiguracja

Obieg 1 c. pompą dos.

Obieg 2 c. z pompą dosyłową

Nie | Tak
5920

Wyłączenie wentylatora

Wyjście przekaź. 1 RelCl

5922

Domyślne

Wyjście przekaź. 2 RelCl

5923

Wyjście przekaź. 3 RelCl

5924

Wyjście przekaź. 1 SolCl

5926

Domyślne | Wyjście stanu pracy | Wyjście alarmu |
Informacja dot. stanu pracy | Zewn. transformator |
Pompa 2 obiega c. | Pompa cyrkulacyjna | Funkcja
kurtyny powietrzn. | Pompa sprzęgła hydr. | Pompa
dosyłowa Q8 | Funkcja podst. K2 | Pełne ład. |
Odchyłka sygnał. anal. | Klapa spalin. | Pompa kolektora | Wyłączenie wentylatora
Pompa 2 obiegu c. | Pompa cyrkulacyjna | Funkcja
Odchyłka sygnał. | Pompa kolektora | Wyłączenie wentylatora

Wyjście przekaź. K2

Wyjście przekaź. 2 SolCl

5927

Wyjście przekaź. 3 SolCl

5928

Funkcja wejścia H1

5950

Funkcje modemu

5957

Zm. trybu pracy
c. +c.

Konfig. termostat. pom. 1

5970

Konfig. 2

5971

Funkcja wejścia RelCl

5973

Max. nastawa temp.

5975

100°C

Odchył. nastaw. mocy

5976

5%

Funkcja wejścia SolCl

5978

Stała czasowa budynku

6110

15 h

6600

6705

Brak | Modem | Modem odwr. | Kuryna powietrzna | Spr.
sygnału sił. klapy spalin | Blokada zapotrzeb. na ciepło |
Blok. zapotrz. na ciepło odw.
Zm. trybu pracy c. + c. | Zm. trybu pracy ob c. |
Zm. trybu pracy 1. ob c. trybu pracy 2.
Brak | Term. pomieszcz. | Progr. czasowy pom. | Włącz.
wg. zapot. na ciepło | Włącz. czas. wg.
Brak | Modem | Modem odwr. | Kurtyna powietrzna |
Nastawa wstępna | Wstępn. moc | Czujnik sprzęgła
hydr. | Sygn. z klapy wyl. spal. | Blokada zapotrz. na
ciepło | Blok. na ciep. odwr. | Blokada czujnika.

Brak | Czujnik kolektora

LPB
Adres urządzenia
Kod diagnostyczny SW
Poz. reg. palnika dla zablok.

Konserwacja/Serwis

Komunikat

7001

Potwierdzenie przyjęcia komunikatu

7010

Temperatura w kotle/Temp. kotła

8310

Temp. powr. do kotła

8314

Diagnoza źródła
ciepła

49

Wskaz. stanu reg. palnika

8328

Prąd jonizacji

8329

Licznik czasu pracy palnika

8336

Licznik startów palnika

8337

Czas pracy w trybie ogrzew.

8338

Czas pracy c.

8339

Czas pracy stref

8340

Temperatura kolektora 1

8510

Czas pracy wyd. kolektora

8530

Temperatura zewnętrzna

8700

-°C

Zred. zewnętrzna

8703

Mieszana temp. zewnętrzna

8704

Temp. w pomieszcz. 1

8740

- - -°C

15°C

Temp. 1
Temp. zasilania 1

8743

Temp. zasilania 1
Temp. 2

8770

Temp. 2
Temp. zasilania 2

8773

Temp. zadana zasilania 2.
Temperatura c. 1

8830

Temp. 2
Informacje

8832

Wyświetlanie informacji zależy od stanu pracy!
6700

Kod diagnostyczny SW

Wartość zadana dla zatrzymania regulatora

7145

---%

Aktualna temperatura zadana funkcji osuszania
jastrychu

Aktualny dzień realizacji funkcji osuszania jastrychu

Min. temperatura w pomieszczeniu

Maks. temperatura w pomieszczeniu

Temperatura w pomieszczeniu

8741

0°C

u
-°C
E
Temp. 1

Temp. 2

8771

8362

1. E = użytkownik instalacji; I = uruchomienie instalacji

Parametry w programach o numerach od 1 do 48 są indywidualnymi
parametrami panelu obsługowego i regulatora pokojowego. Z tego
względu w obu urządzeniach można je różnie skonfigurować. Wszystkie parametry wprowadzane w programach o numerze większym od 500 są przypisane do regulatora i z tego powodu są takie
same. Obowiązującą wartością jest wartość ostatnio zmieniana. 4

Objaśnienia do tabeli nastaw
Czas zegarowy i data

(1 do 3)

Regulator jest wyposażony w roczny zegar umożliwiający
wprowadzenie czasu zegarowego, dnia/miesiąca i roku. Aby
programy pracy ogrzewania mogły być realizowane zgodnie z
wcześniej zadanymi parametrami, trzeba najpierw wprowadzić
prawidłowy czas zegarowy i datę.
Panel obsługowy
W programie 20 można zmienić język komunikacji z regulatorem.

(40)

Wybór rodzaju urządzenia. W zależności od rodzaju wybranego
urządzenia wymagane jest wprowadzenie dalszych nastaw opisanych poniżej.

Przyporządkowanie regulatora pokojowego
(142)

Jeżeli w regulatorze pokojowym wprowadzono parametr Regulator
pokojowy 1 (program 40), to w programie 42 trzeba określić, czy
regulator pokojowy jest przyporządkowany do 1. o., czy do
obu obiegów c. /
obiegu c. z pompą
(44, 46)

Jeżeli wprowadzono parametr Regulator pokojowy 1 lub Panel
obsługowy (program 40), to w programie 44 względnie 46 trzeba
określić, czy 2. i obieg c. z pompą będą obsługiwane za
pomocą panelu obsługi wspólnie z 1. o., czy niezależnie
od 1.

Działanie przycisku
obecności (48)

W programie 48 określa się oddziaływanie przycisku obecności na
obiegi c. o..

Język
(20)

51

Programy

Programy

Wybór
(500, 520, 540, 560)

Przed wprowadzeniem programu sterowania zegarowego, trzeba
wybrać dni (Pon., Wt. itd. ) lub grupy dni (Pon. - Niedz., Pon. - Piąt.,
Sob. ), w których ma być realizowany dany program.

Okresy ogrzewania
(501 do 506, 521 do 526,
541 do 546 i 561 do 566)

Dla każdego obiegu grzewczego można wprowadzić maks. 3
okresy pracy, które będą realizowane w dni określone w programie
Wybór (program 500, 520, 540, 560). W ciągu okresów ogrzewania
temperatura w pomieszczeniach jest regulowana do poziomu
zadanej temperatury komfortowej. Poza okresami ogrzewania
instalacja c. ogrzewa pomieszczenia do zadanej temperatury
zredukowanej.
Programy sterowania zegarowego są realizowane tylko po zadaniu
pracy w trybie automatycznym.

Wartości standardowe
(516, 536, 556, 576)

Przejęcie nastaw fabrycznych zapisanych w tabeli nastaw.
Programy wakacyjne
Za pomocą programu wakacyjnego można zadać dla obiegów c.
określony poziom pracy dla zdefiniowanych okresów wakacji.

Początek wakacji
(642, 652)

Wprowadzenie daty rozpoczęcia wakacji.

Koniec wakacji
(643, 653)

Wprowadzenie daty zakończenia wakacji.

Tryb pracy
(648, 658)

Wybór poziomu pracy (zredukowana wartość zadana lub ochrona
przeciwmrozowa) realizowanego przez program wakacyjny.
Programy wakacyjne są realizowane tylko po zadaniu pracy w trybie
automatycznym.
Obiegi c.
Wprowadzenie wartości komfortowej temperatury zadanej.

Temp. - zredukowana
(712, 1012)

Wprowadzenie zredukowanej temperatury zadanej w celu obniżenia temperatury w pomieszczeniu w określonym czasie (np. w
nocy lub podczas nieobecności). - p-mrozowa
(714, 1014)

Nastawienie temp. ochrony p. mrozowej aby uniknąć dużego spadek temp. pomieszczenia.

Nachylenie krzywej
grzania
(720, 1020)

Za pomocą krzywej grzania określa się wartość zadaną temperatury
zasilania wykorzystywaną do celów regulacji temperatury zasilania
w zależności od warunków pogodowych.
Określenie nachylenia krzywej grzania
Na wykresie (patrz rys. 13) nanieść najniższą obliczeniową temperaturę zewnętrzną dla danej strefy klimatycznej (np. pionowa linia
dla temperatury -10°C). Nanieść maks. temperaturę zasilania obiegu c. (np. pozioma linia dla temperatury 60°C).

52

Temp. - komfort
(710, 1010)

Programy
Punkt przecięcia obu linii określi wartość nachylenia krzywej grzania.
Rys. 13: Wykres krzywych grzania
2, 75

2, 25
Temperatura zasilania

1, 75
1, 5
1, 25

70

60

0, 75

0, 5

0, 25

-10

-20

-30

Temp. graniczna lato/
zima
(730, 1030, )

Przy wprowadzonej w tym programie temperaturze instalacja ogrzewania zostanie przełączona na pracę w trybie letnim lub zimowym,
przy czym zredukowana temperatura zewnętrzna jest temperaturą
referencyjną (program 8703).

Wpływ temp.
(750, 1050)

Po uaktywnieniu funkcji uwzględniania temperatury w pomieszczeniu czujnik temperatury w pomieszczeniu rejestruje odchyłki od temperatury zadanej w pomieszczeniu i koryguje je podczas regulacji
temperatury.
Czujnik temperatury w pomieszczeniu musi być prawidłowo zamontowany i podłączony. Stopień uwzględniania temperatury w pomieszczeniu musi być zadany w zakresie od 1% do 99%. Jeżeli w
pomieszczeniu referencyjnym (miejsce zamontowania czujnika
temperatury) są zamontowane przygrzejnikowe zawory termostatyczne, należy je całkowicie otworzyć.
Nastawa dla regulacji pogodowej z uwzględnianiem temperatury w
pomieszczeniu: 1% - 99%
Nastawa dla regulacji wyłącznie w zależności od warunków pogodowych: ---%
Nastawa dla regulacji wyłącznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu: 100%

Ogólne informacje dotyczące sterowania pracą pompy modulowanej
Zakres roboczy pompy modulowanej można precyzyjnie dobrać do
temperatur obliczeniowych obiegu c. W tym celu należy zmienić
dwa parametry:
prędkość obrotowa w punkcie obliczeniowym (program 884) =
maks. możliwa do ustawienia prędkość obrotowa pompy (NqmodWGB 15-38 C

Nenn)
minimalny sygnał PWM pompy (program 885) = min. możliwa do ustawienia prędkość obrotowa pompy (NqmodMin)
Prędkość obrotowa w
punkcie obliczeniowym
(884)

Zaleca się dostosowanie tej wartości do oszczędności energii uzyskiwanych przez instalację ogrzewania (zrównoważenie hydrauliczne). Odpowiada ona stopniowi prędkości obrotowej pompy w
punkcie obliczeniowym dla uzyskania nominalnego przepływu.
Funkcja prędkości obrotowej w punkcie obliczeniowym jest porównywalna z analogowym czujnikiem prędkości pompy obiegowej
c. o., w której można wybrać jedną z 30 prędkości obrotowych. Zakres nastawy ciśnienia tłoczenia wynosi od 6m do 1m słupa wody.

Min. sygnał PWM dla
pompy
(885)

W programie 885 ustawia się min. dopuszczalna prędkość obrotową
(NqmodMin) pompy obiegowej c. Ta prędkość obrotowa wystarcza do zapewnienia dostatecznej ilości wody w obiegu c. Podaje
się ją w procentach maks. prędkości obrotowej (np. 28%, patrz rys.
14).

stopień prędkości obrotowej

Rys. 14: Resztkowa wysokość podnoszenia

BBS /
BB

S/

przepływ wody [kg/h]
Ustalenie min. stopnia prędkości obrotowej przy maks. prędkości obrotowej pompy (program 884; NqmodNenn = stopień 30):
30 (stopień prędkości obrotowej)
30 (stopień prędkości obrotowej) x
= min. stopień prędkości
= 8, 4 (= stopień prędkości
100%
obrotowej
obrotowej: 8)
lub
8, 4 x 100%
= 28% (NqmodMin)
30 (stopień prędkości)

Sposób nastawy zakresu roboczego modulowanej pompy
przez wykonawcę instalacji ogrzewania
Jeżeli temperatury obliczeniowe instalacji ogrzewania znacznie
różnią się (tzn. różnice temperatur obliczeniowych & gt; 10 K) od stan-

54

Jeżeli maks. stopień prędkości obrotowej (NqmodNenn) ma być ustawiony na najniższą resztkową wysokość podnoszenia np. 5 m, to w programie 884 należy wprowadzić wartość NqmodNenn = 22.
Ponieważ min. stopień prędkości obrotowej (NqmodMin) zależy od maks. stopnia prędkości obrotowej
(NqmodNenn), to trzeba go obliczyć ponownie zgodnie z powyższym przykładem.

dardowych nastaw temperatury pompy, to należy przeprowadzić korektę w następujący sposób:
Stand.
(886)

1. W programie 886 wprowadzić nominalną temperaturę
zewnętrzną odpowiednio do punktu obliczeniowego instalacji
ogrzewania (nastawa fabryczna: - 20°C). dla
st.
(887)

2. W programie 887 wprowadzić nominalną temperaturę
zewnętrzną odpowiednio do temperatury zasilania (nastawa fabryczna: - 75°C).

dT różn.
(894)

3. W programie 894 wprowadzić różnicę temperatur dla nominalnej temperatury zewnętrznej odpowiednio do parametrów obliczeniowych systemu ogrzewania (nastawa fabryczna: 20°C).
4. Pompę sterowaną sygnałem wyregulować w punkcie obliczeniowym przy otwartych zaworach termostatycznych zmieniając
wartość parametru w programie 884 (NqmodNenn.
Kontrola prawidłowości działania:

Grzejniki nie nagrzewają
się?

Jeżeli taki problem występuje w całym zakresie temperatury
zewnętrznej, to stopień prędkości obrotowej w punkcie obliczeniowych może być za niski, tzn. w programie 884 (NqmodNenn) trzeba odpowiednio zwiększyć wartość parametru.
Jeżeli taki problem występuje tylko przy wyższej temperaturze
zewnętrznej, to min. prędkość obrotowa dla pracy w trybie ogrzewania jest za mała, tzn. w programie 885 (NqmodMin) trzeba odpowiednio zwiększyć wartość wprowadzonego parametru. & lt; NewLine/
& gt; Należy sprawdzić efekty wprowadzonych zmian.
Nominalna temperatura
zadana
(1610)

Wprowadzanie nominalnej wartości zadanej temperatury c. u..

Uruchamianie funkcji
podgrzewania c.
(1620)

24h/doba: temperatura c. jest stale regulowana do nominalnej
wartości zadanej niezależnie od programów sterowania zegarowego.
Programy sterowania zegarowego prac? obiegów c. : temperatura
c. jest przełączana zależnie od programów sterowania zegarowego pomiędzy wartością zadaną c. i zredukowaną wartością
zadaną c. Obieg c. jest przy tym uruchamiany o godzinę wcześniej (siehe Abb. 1). 15: Uruchamianie funkcji podgrzewania c. w zależności od programów sterowania zegarowego pracą obiegów c. (przykład)

4. program sterowania zegarowego: temperatura c. jest
przełączana niezależnie od programów sterowania zegarowego
pracą obiegów c. pomiędzy wartością zadaną c. i zredukowaną wartością zadaną c. Do tego celu jest wykorzystywany 4.
program sterowania zegarowego (siehe Abb. 2). 16: Uruchamianie funkcji podgrzewania c. zgodnie z 4. programem sterowania zegarowego (przykład)

Uruchamianie pompy
cyrkulacyjnej (1660)

3. program sterowania zegarowego: pompa cyrkulacyjna jest
uruchamiana zgodnie z 3. programem sterowania zegarowego
(zob. programy 540 do 556).
Uruchamianie funkcji podgrzewania c. : pompa cyrkulacyjna
jest uruchamiana wtedy, gdy uruchomiona została funkcja podgrzewania c. program sterowania zegarowego: pompa cyrkulacyjna jest
uruchamiana zgodnie z 4. programem sterowania zegarowego zadanego w regulatorze lokalnym.

Taktowanie pracy pompy cyrkulacyjnej (1661)

W okresie realizacji funkcji podgrzewania c. pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana na 10 minut i wyłączana na 20 minut.
Schemat hydrauliczny
(5701)

Wprowadzenie kodu instalacji hydraulicznej. Kod instalacji hydraulicznej podano w odpowiedniej dokumentacji wyposażenia dodatkowego. Dla obiegu c. z pompą obiegową należy wprowadzić kod
,, 2".

Pompa dosyłowa
(5761)

Pompę dosyłową można zastosować dla wsparcia obiegów c. i
obiegu c. W programie 5761 określa się zapotrzebowanie na
ciepło, dla którego ma być uruchomiona pompa dosyłowa. Do wyboru są następujące rodzaje zapotrzebowania na ciepło:
Obiegi z pompą dosyłową
Obieg 1 c. z pompą dos.
Obieg 2 c.
C. z pompą dosyłową
Domyoelnie: funkcja zgodnie ze schematem instalacji hydraulicznej.
Wyjście sygnału meldunkowego: wyjście sygnału meldunkowego
jest uaktywniane wtedy, gdy regulator wysyła polecenie do automatu spalania gazu. Jeżeli wystąpiło zakłócenie w pracy, które
uniemożliwia uruchomienie automatu spalania gazu, to wyjście meldunkowe jest deaktywowane.
Wyjoecie sygna? u alarmowego: wyjście jest uaktywniane wtedy, gdy
wystąpiło zakłócenie w pracy kotła wymagające ręcznego odblokowania.

56

Wyjścia przekaźnikowe
(5920 do 5928)

Wyjoecie sygna? u eksploatacyjnego: wyjście jest uaktywniane wtedy, gdy palnik pracuje.
Zewn? trzny transformator: to wyjście służy do wyłączania transformatora zewnętrznego. Wyjście jest uaktywnione wtedy, gdy istnieje
potrzeba skorzystania z zewnętrznego transformatora. W przeciwnym razie wyjście nie jest aktywne. Zewnętrzny transformator powinien być wyłączany tak często, jak to tylko będzie możliwe, aby
zminimalizować całkowity pobór energii przez system.
Pompa obiegowa 2. : poprzez to wyjście wysyłany jest
sygnał sterujący do pompy obiegowej 2. Pompa 2. jest z reguły przyporządkowana do modułu ClipIn (moduł dodatkowy) zaworu mieszającego. Jeżeli 2. jest obiegiem z
pompą obiegową, to pracą pompy można sterować także za pośrednictwem wyjścia programowanego.
Pompa cyrkulacyjna: funkcja do sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej c. (patrz program 1660).
Funkcja kurtyny powietrznej: za pomocą tej funkcji uaktywniane jest
wyjście programowane wtedy, gdy uaktywnione zostało wejście
funkcji kurtyny powietrznej. Jeżeli wejście to nie zostało uaktywnione, to wyłączane jest także wyjście. Funkcja kurtyny powietrznej powoduje osiągnięcie maksymalnej wartości zadanej kotła. Poza tym
zgłaszane jest zapotrzebowanie na ciepło dla 1.
Pompa rozdzielacza hydraulicznego: za pomocą tej funkcji pompa
jest sterowana w zależności od rozdzielacza hydraulicznego.
Funkcja jest dostępna tylko dla instalacji hydraulicznych, w których
oprócz 1. (obieg c. z pompą obiegową) podłączone są
także inne obiegi c.
Pompa dosyłowa Q8: ta funkcja służy do sterowania pompą dosyłową.
Funkcja podstawowa K2: funkcja zgodnie ze schematem instalacji
hydraulicznej (patrz domyślnie).
Podgrzewanie c. : za pomocą tej funkcji uaktywnia się wyjście
podczas ładowania warstwowego podgrzewacza c.
Tę funkcję można uaktywnić tylko w przypadku zastosowania warstwowego podgrzewacza c.
Wartość progowa sygnału analogowego przekaźnika modułu ClipIn:
za pomocą tej funkcji wyjście jest uaktywniane wtedy, gdy sygnał
wejściowy modułu funkcyjnego Clipin jest silniejszy od wartości progowej.
Funkcję można wykorzystać tylko w przypadku podawania sygnału
wartości zadanej lub mocy poprzez wejście modułu funkcyjnego ClipIn.
Klapa gazów spalinowych:za pomocą tej funkcji uruchamia się sterowanie praca klapy gazów spalinowych. Po uruchomieniu funkcji
sterowania klapą gazów spalinowych palnik jest uruchamiany dopiero po otwarciu klapy gazów spalinowych.

57

Pompa kolektora słonecznego: ta funkcja służy do sterowania pracą
pompy obiegowej w przypadku zastosowania kolektora słonecznego.
Wyłączenia wentylatora: to wyjście służy do wyłączania wentylatora. Wyjście jest uaktywnione wtedy, gdy istnieje potrzeba uruchomienia wentylatora.
Wentylator powinien być wyłączany tak często, jak to tylko będzie
możliwe, aby zminimalizować całkowity pobór energii przez system.
Funkcja wejścia H1
(5950)

Brak: bez funkcji.
Modem: funkcja obsługi modemu służy do centralnego wyłączania i
przełączania instalacji ogrzewania w stan gotowości do pracy lub na
pracę w trybie zredukowanym (zdalny włącznik telefoniczny). Funkcja obsługi modemu jest uruchomiona, gdy zestyk jest rozwarty.
Modem odwr. : funkcja modemu jest uruchomiona wtedy, gdy zestyk
jest zwarty.
Spr. sygnału sił. klapy spalin: sygnał zwrotny dla uaktywnionej funkcji sterowania pracą klapy gazów spalinowych podawany przez
wejście H1.
Blokada zapotrzeb. na ciepło: blokada źródła ciepła jest wymagana
w przypadku korzystania z energii alternatywnych (np. energii
słonecznej) do zablokowania palnika. Blokada źródła ciepła jest aktywna wtedy, gdy zestyk jest rozwarty.
Blok. : blokada źródła ciepła jest aktywna
wtedy, gdy zestyk jest zwarty.

Funkcje modemu
(5957)

Przełączanie trybu pracy obiegu ogrzewania i podgrzewania c. :
przełączanie trybu pracy obiegu c. za pośrednictwem zdalnego przełącznika telefonicznego.
Przełączanie trybu pacy obiegu c. (1, 2): przełączenie trybów pracy obiegu c. (1, 2) za pomocą zdalnego przełącznika telefonicznego.
Brak: aktywacja wejście jest bez funkcji.
Term. : w przypadku tej funkcji stan zestyku decyduje o
tym, czy ma być generowany sygnał zapotrzebowania na
ciepło. & lt; NewLine/ & gt; Obowiązuje zależność:
zestyk otwarty: sygnał zapotrzebowania na ciepło zablokowany
zestyk zwarty: sygnał zapotrzebowania na ciepło jest wysyłany
Jeżeli nie zamontowano termostatu pokojowego, to funkcja generowania sygnału zgłaszania zapotrzebowania na ciepło jest zablokowana.
Progr. : ta funkcja wywołuje zmianę wartości zadanej
temperatury w pomieszczeniu.
Obowiązuje zależność:
zestyk rozwarty: wartość zadana temperatury w pomieszczeniu =

58

Konfig. termost. 1/
2
(5970, 5971)

zredukowana temperatura zadana
zestyk zwarty: wartość zadana temperatury w pomieszczeniu =
komfortowa temperatura zadana
Włącz. na ciepło: zob. funkcja Termostat pokojowy.
Włącz. : ta funkcja wywołuje zmianę wartości zadanej temperatury c.
zestyk rozwarty: wartość zadana temperatury c. = zredukowana
temperatura zadana
zestyk zwarty: wartość zadana temperatury c. = nominalna temperatura zadana
Funkcje wejścia RelaisClipIn
(5973)

Modem: zob. program 5950. : zob.
Kurtyna powietrzna: zob. program 5920.
Sygnał wartości zadanej (zapotrzebowanie na ciep? o): podawany
sygnał napięciowy lub prądowy jest przeliczany na wartość temperatury wykorzystywany jako wartość zadana zasilania. Maksymalną
wartość wprowadza się w programie 5975. 17: Zapotrzebowanie na ciepło (przykłady)
Parametr

Temperatura

Sygnał mocy: podawany sygnał napięciowy lub prądowy jest
przesyłany do regulatora i przeliczany na wartość procentową określającą względną moc kotła. Wartość progową, od której podawany sygnał powinien wywoływać przesyłanie sygnału mocy
wprowadza się w programie 5976 (wartość progowa dla zewnętrznego sygnału mocy). W ten sposób wyznacza się także minimalną
wartość sygnału.
Jeżeli sygnał jest równy wartości wprowadzonej w programie 5976,
to kocioł pracuje z minimalną mocą względną. Przy maksymalnej
wartości sygnału kocioł pracuje z maksymalną mocą względną.

59

Jeżeli sygnał jest słabszy od wprowadzonej wartości, to sygnał
mocy nie jest przesyłany, tzn. palnik zostaje wyłączony. 18: Moc (przykłady)

Rzeczywista moc kotła
Czujnik rozdzielacza hydraulicznego: dzięki tej funkcji możliwe jest
sterowanie pracą kotła odpowiednio do temperatury zasilania za
rozdzielaczem hydraulicznym. W tym celu do wejścia podłącza się
czujnik, który musi być zamontowany po stronie zasilania za rozdzielaczem hydraulicznym. klapy spalin: zob. program Nr. 5920 i 5950. na ciepło przez czujnik: jeżeli temperatura mierzona przez czujnik jest wyższa od aktualnie wymaganej wartości zadanej, to kocioł zostaje zablokowany. Funkcja regulacji obiegu c. i
c. jest nadal aktywna.
Zob. progam 5973.

Odchył.
mocy (5976)

Stała czasowa dla
budynku (6110)

Wartość wprowadzona w tym programie określa szybkość dostosowywania
temperatury zadanej zasilania do zmieniającej się temperatury zewnętrznej
w zależności od konstrukcji budynku.
40 dla budynków ze ścianami lub izolacji zewnętrznej o dużej grubości.
20 dla budynków o normalnej konstrukcji.
10 dla budynków o lekkiej konstrukcji.
Jeżeli na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol
, to
wystąpiło zakłócenie w pracy i za pomocą przycisku wyświetlania informacji można odczytać odpowiedni komunikat.

Maks.
zasilania (5975)

(6705)

W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy stale wyświetlany jest
komunikat o błędzie. Ponadto na wyświetlaczu wyświetlany jest kod
diagnostyczny (patrz rozdz. Konserwacja, tabela kodów zakłóceń w
pracy).

Poz. palnika dla
zablok.
(6706)

Faza, w której wystąpiło zakłócenie w pracy, które doprowadziło do
awarii. (str. 69, Fazy pracy zespołu sterującego i regulacyjnego
LMU)
Komunikat
(7001)

Komunikaty informujące o konieczności przeprowadzenia konserwacji. Powodem wyświetlenia komunikatu o konieczności przeprowadzenia konserwacji mogą być następujące przyczyny:
- od ostatniej konserwacji minął okres czasu liczony w godzinach
pracy
- od ostatniej konserwacji minął okres czasu liczony w liczbie uruchomień
- od ostatniej konserwacji minął okres czasu liczony w miesiącach
- prąd jonizacyjny spadł poniżej wartości progowej.
Po wyświetleniu komunikatu o konieczności przeprowadzenia konserwacji należy skontaktować się z serwisantem instalacji. & lt; NewLine/
& gt; W razie potrzeby serwisant może polecić użytkownikowi instalacji
wywołanie kodu czynności konserwacyjnej w celu ustalenia przyczyny wyświetlenia komunikatu konserwacyjnego. Dzięki temu, w razie konieczności przeprowadzenia działań serwisowych, możliwe
będzie podjęcie odpowiednich czynności przygotowawczych.

Potwierdzenie odczytania komunikatu (7010)

Użytkownik instalacji ma możliwość potwierdzenia odczytania
wyświetlonego komunikatu o potrzebie przeprowadzenia konserwacji edytując parametry na poziomie obsługi przez użytkownika.
Następnie komunikat zostanie wykasowany w całym systemie.

Kasow. komunikat.
(7012)

Bit1

1 = kasowanie pojedynczego komunikatu konserwacyjnego dotyczącego czasu pracy

Bit2

1 = kasowanie pojedynczego komunikatu konserwacyjnego dotyczącego liczby uruchomień

Bit3

1 = kasowanie pojedynczego komunikatu konserwacyjnego dotyczącego liczby minionych miesięcy

Bit4

1 = kasowanie pojedynczego komunikatu konserwacyjnego dotyczącego prądu jonizacyjnego

Bit6

1 = kasowanie wszystkich komunikatów dotyczących konserwacji

Diagnoza źródła ciepła/odbiornika ciepła
Wyświetlanie do celów diagnostycznych różnych wartości zadanych
i rzeczywistych, stanów załączenia przekaźników i stanów liczników.

Diagnoza źródła ciepła/
odbiornika ciepła
(8310 - 8950)

61

Informacje ogólne

10. Informacje ogólne
10. 1

Regulator pokojowy RGT
Po zamontowaniu regulatora pokojowego RGT (wyposażenie dodatkowe) możliwe jest zdalne wprowadzanie nastaw we wszystkich
dostępnych funkcjach regulatora głównego. 19: Panel obsługowy regulatorów RGT
przycisk wyboru pracy w trybie
przycisk wybory pracy w trybie podgrzewania c.
wyświetlacz
przycisk przerwania operacji
przycisk zatwierdzenia operacji
przycisk obecności
pokrętło
przycisk wyświetlania informacji

przycisk obecności

Za pomocą przycisku obecności można ręcznie przełączać instalację ogrzewania z pracy w trybie komfortowej temperatury zadanej na pracę w trybie zredukowanej temperatury zadanej i
odwrotnie, niezależnie od wprowadzonych programów sterowania
zegarowego. Przełączenie obowiązuje do następnej zmiany trybu
pracy dokonywanej przez program sterowania zegarowego.

Konserwacja

11. Konserwacja
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed zdjęciem elementów obudowy od kotła należy odłączyć napięcie.
Prace pod napięciem (przy zdjętej obudowie) może przeprowadzać
wyłącznie specjalista o odpowiednim wykształceniu elektrotechnicznym!
Czyszczenie powierzchni grzewczych i palnika należy zlecić monterowi instalacji gazowych posiadjącemu stosowne uprawnienia.
Przed rozpoczęciem prac należy zamknąć zawór odcinający dopływ
gazu i zawory odcinające wody grzewczej.

11. 1

Zabiegi konserwacyjne
Do czynności konserwacyjnych należą m. :
- czyszczenie zewnętrznych powierzchni kotła WGB;
- kontrola miejsc połączeń i uszczelnienia części, przez które
przepływa woda;
- kontrola prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa;
- kontrola ciśnienia roboczego i w razie potrzeby uzupełnienie wody
w instalacji;
- odpowietrzanie instalacji c. i ustawienie zaworu stopowego
pompy ponownie w położeniu roboczym.
Zaleca się przeprowadzanie konserwacji i czyszczenie kotła WGB
raz w roku.
Sprawdzić, czy palnik nie jest zanieczyszczony; w razie potrzeby oczyścić go i przeprowadzić konserwację. 2

Wymienić zawór odpowietrzający
Uszkodzony zawór odpowietrzający wolno wymieniać tylko na oryginalną część zamienną. Dzięki temu zapewnione jest optymalne
odpowietrzenie kotła!
Uwaga! przed wymontowaniem zaworu odpowietrzającego należy
spuścić wodę z kotła, ponieważ w przeciwnym razie woda będzie
wypływać na zewnątrz!

11. 3

Syfon skroplin

Syfon skroplin należy czyścić raz na rok. W tym celu należy odkręcić
górną śrubę mocującą syfon i wyjąc syfon do dołu. Syfon wraz z
giętkim przewodem wyjąć z gazowego kotła kondensacyjnego i
przepłukać czystą wodą. Montaż syfonu odbywa się w odwrotnej kolejności.
Jednocześnie należy sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczona misa
spalin i w razie potrzeby ją oczyścić (wypłukać). 4

Wymontowywanie palnika gazowego
Przed czyszczeniem powierzchni grzejnych wymontować palnik gazowy. W tym celu odłączyć elektryczne przewody podłączeniowe

63

Konserwacja
wentylatora, odłączyć z wentylatora przewód powietrza i zdjąć wtyczki z elektrod.
o Wyjąć tłumik zasysania powietrza.
o Połączenia przewodu doprowadzenia gazu odkręcić z kanału
mieszającego i wymontować zawór gazowy. Zdemontować przewód doprowadzenia gazu i dyszę gazu. Odkręcić 5 nakrętek mocujących z kanału mieszającego/wymiennika ciepła. Wyjąć
palnik wraz z kanałem mieszającym wysuwając go do przodu
(patrz rys. 20).
o Rurę palnika oczyścić miękką szczotką.
Podczas ponownego montażu założyć nowe uszczelki, dotyczy to
zwłaszcza przewodu doprowadzenia gazu. 20: Wymontowywanie palnika gazowego

odkręcić nakrętki
mocujące

wyjąć tłumik zasysania
powietrza.

zdemontować
przewód doprowadzenia gazu

wyjąć dyszę
11. 5

Wymiana uszkodzonej pompy M1 sterowanej sygnałem PWM
Uszkodzoną pompę M1 sterowaną sygnałem PWM wymienić na
pompę o równoważnych parametrach (część zamienna oferowana
przez firmę BRÖTJE).
Jeżeli nie jest dostępna odpowiednia pompa sterowana sygnałem
PWM, to można ją zastąpić pompą jednostopniową. W tym celu na
poziomie nastaw serwisowych należy ustawić dla parametru Konfig
RG7. 0 (w programie 6300) (stopniowa pompa obiegowa c. ) wartość,, 0".
Wskazówka: dwubiegunowy przewód sygnału PWM nie jest potrzebny!

11. 6

Ochrona przeciwporażeniowa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W celu zapewnienia
ochrony przed porażeniem prądem po zakończeniu prac wszystkie
skręcane elementy kotła, zwłaszcza elementy obudowy, należy ponownie prawidłowo skręcić!

11. 7

Widok kotła WGB
Rys. 21: Widok kotła WGB 15 C/20 C

czujnik zasilania

elektroda jonizacyjna

okienko rewizyjne

elektrody zapłonowe

adapter do podłączenia systemu
odprowadzenia spalin
otwory rewizyjne

odpowietrznik
automatyczny

kanał mieszający
tłumik zasysania powietrza

membranowe naczynie
wzbiorcze MAG *)
przewód odprowadzenia
spalin

dysza gazu

dmuchawa

zawór gazowy

zawór zwrotny
stopowy

czujnik ciśnienia
syfon

pompa obiegu
c.
przyłącze
2. *)

moduł regulacyjny LMU

66

pompa ładująca
podgrzewacz
Rys. 22: Widok kotła WGB 28 C/38 C

rewizja

kanał mieszający

tłumik zasysania
powietrza

dysza gazu
dmuchawa
zawór stopowy

czujnik ciśnienia

moduł regulacyjny LMU
11. 8

Demontaż wymiennika ciepła
W celu całkowitego zdemontowania wymiennika ciepła należy wykonać następujące czynności:
o Palnik musi być wymontowany.
o Zamknąć zawory odcinające po stronie zasilania i powrotu i
spuścić wodę z kotła.
o Odkręcić wtyki czujników kotła (zasilanie i powrót).
o Od wymiennika ciepła odłączyć zasilanie i powrót (uszczelki
płaskie).
o Z górnej części wymiennika zdemontować uchwyt z tworzywa sztucznego. W tym celu odkręcić 2 śruby w pokrywie obudowy.
o Wymiennik ciepła wyjąć z komory spalania.
o Wymiennik ciepła oczyścić za pomocą łagodnego strumienia
wody (bez uzdatniaczy).
Po zakończeniu prac konserwacyjnych
o Po zakończeniu czyszczenia ponownie zamontować wymiennik
ciepła i palnik.
o Kontrola nominalnego obciążenia cieplnego i kontrola parametrów spalin. 9

Sprawdzenie elektrod
Elektrody zapłonowe
Aby uniknąć oddziaływania zapłonu na prąd jonizacyjny
o elektroda zapłonowa może sięgać tylko krawędzi płomienia,
o iskra zapłonowa nie może przeskakiwać na elektrodę jonizacyjną.
Położenie montażowe i odległość elektrod patrz rys. 23.
Elektroda jonizacyjna
Elektroda jonizacyjna zawsze musi mieć kontakt z płomieniem.
Prąd jonizacyjny mierzony podczas pracy palnika:
- dla minimalnej mocy & gt; 5 uA DC (progowa wartość
przełączająca 1, 7 uA DC)
- dla maksymalnej mocy & gt; 10 uA DC
W celu przeprowadzenia pomiaru odłączyć wtyk od automatu spalania gazu a pomiędzy wtykiem i elektrodą podłączyć amperomierz.

Uwaga! Podczas zapłonu nie dotykać styków wtyku!

68

Rys. 23: Elektrody

, 5
6? 0

- 0
, 2

4,

?

0,

1 2 0 -3 9 1 0 2 1. 4

11. 10 Zespół sterująco-regulacyjny LMU
Opis działania
Sterowanie pracą i nadzorowanie palnika przez zespół sterująco-regulacyjny LMU, z wykorzystaniem elektrody jonizacyjnej.
Automatyczny rozruch zgodnie z programem z nadzorowaniem
powstawania płomienia. Przebieg samej funkcji można modyfikować poprzez zmianę parametrów.
Na wyświetlaczu panela obsługowego wyświetlane są za pomocą
cyfr poszczególne stany robocze lub etapy realizacji programu.
Reset
Po zresetowaniu (napięcię WYŁ. /ZAŁ. ) zespół sterująco-regulacyjny LMU uruchamia się z parametrami standardowymi. 11 Wyłączenie awaryjne
Wyłączenie awaryjne w przypadku zaniku płomienia podczas pracy
palnika.
Po wyłączeniu awaryjnym podejmowana jest kolejna próba zapłonu
zgodnie z programem. Jeżeli nie powstanie płomień, to następuje
wyłączenie awaryjne.
Po wyłączeniu awaryjnym należy przycisnąć przycisk odblokowujący w panelu obsługowym.

69

W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy (symbol dzwonka na
wyświetlaczu) cyfra na wyświetlaczu informuje o przyczynie
zakłócenia
(patrz Tabela kodów błędów).
Palnik nie uruchamia się:
Brak napięcia w zespole sterujaco-regulacyjnym, np. brak sygnału
,, palnik ZAŁ. " z układu regulacji obiegu c. (patrz Tabela kodów
błędów).
Palnik przełącza się w stan awaryjny:
Bez powstania płomienia:
brak zapłonu, elektroda jonizacyjna ma zwarcie z masą, brak gazu.

Mimo powstania płomienia po upływie czasu bezpieczeństwa palnik
przełącza się w stan awaryjny:
elektroda jonizacyjna jest uszkodzona lub zabrudzona. Elektroda jonizacyjna nie jest zanurzona w płomieniu, kocioł jest podłączony z
zamienionymi biegunami. 12 Tabela kodów błędów
Kod
błędu

Objaśnienia/Przyczyny

Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury zewnętrznej

Sprawdzić podłączenie i czujnik temperatury zewnętrznej,
praca w trybie awaryjnym

Zwarcie lub przerwa w czujniku zasilania kotła

Sprawdzić podłączenie, skontaktować się z serwisem 1)

Zwarcie lub przerwa w czujniku zasilania (CIR, CIM)

Zwarcie lub przerwa w czujniku powrotu do kotła

Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku
Sprawdzić podłączenie, skontaktować się z serwisem, praca w
trybie awaryjnym 1)

Zwarcie lub przerwa w 2. czujniku
Uszkodzenie regulatora pokojowego

Sprawdzić regulator pokojowy i przewód magistrali komunikacyjnej, praca w trybie awaryjnym 1)

Podłączono niewłaściwy regulator
pokojowy

Podłączyć kompatybilny regulator pokojowy

81

Zwarcie w magistrali LPB lub brak
zasilania magistrali

Błąd komunikacji, sprawdzić przewód magistrali komunikacyjnej i wtyczkę, nie uaktywniono funkcji zasilania magistrali LPB

82

Kolizja adresowania w magistrali LPB

Sprawdzić adresowanie podłączonych urządzeń regulacyjnych

91

Utrata danych pamięci EEPROM,
błąd wewnętrzny zespołu LMU

Błąd wewnętrzny zespołu LMU, czujnik procesu, wymienić
zespół LMU, serwisant instalacji

92

Błąd sprzętowy w układzie elektronicznym

95

Niewłaściwy czas zegarowy

Skorygować nastawę czasu zegarowego

Dwa zegary nadrzędne (Master), błąd
systemowy

Sprawdzić zegar nadrzędny (master)

105

Komunikat o konieczności przeprowadzenia konserwacji

Szczegółowe informacje patrz kody konserwacji (jednokrotnie
przycisnąć przycisk wyświetlania informacji)

110

Zadziałał czujnik STB (za wysoka
temperatura)

Brak odbioru ciepła, przerwa w czujniku STB, ew. zwarcie w
zaworze gazowym 2), uszkodzony wewnętrzny bezpiecznik;
odczekać do wychłodzenia kotła i przeprowadzić reset; jeżeli
błąd wystąpi kilkakrotnie skontaktować się z serwisantem
instalacji 3)

111

Zadziałał czujnik temperatury STB
(za wysoka temperatura)

Brak odbioru ciepła; uszkodzona pompa, zakręcone zawory
przygrzejnikowe 1)

119

Zadziałał czujnik ciśnienia wody

Sprawdzić ciśnienie wody, w razie potrzeby dopuścić wodę do
instalacji 1)

132

Wyłączenie awaryjne (np. przez czujnik ciśnienia gazu)

Brak gazu, zestyk F7 rozwarty, zewnętrzny czujnik temperatury

133
Opis błędu

Zablokowany automat spalania (brak
sygnału płomienia po upływie czasu
bezpieczeństwa)

Przeprowadzić reset, jeżeli błąd wystąpi kilkakrotnie, skontaktować się z serwisantem instalacji, brak gazu, bieguny podłączenia do sieci, czas bezpieczeństwa, sprawdzić elektrodę
zapłonową i prąd jonizacyjny 1) 3)

134

Zanik płomienia podczas pacy

Przeprowadzić reset3)

71

135

Nieodpowiednie doprowadzenie
Wartość progowa prędkości obrotowej wentylatora przekroczona w górę lub w dół, uszkodzony
wentylator 1)

140

Niedopuszczalny numer segmentu
lub urządzenia w magistrali LPB

Sprawdzić nastawy w regulatorze

148

Brak kompatybilności pomiędzy interfejsem magistrali LPGB i regulatorem
głównym

151

Wewnętrzny błąd zespołu LMU

Sprawdzić parametry (patrz tabela nastaw serwisanta instalacji
lub wartości odczytu), odblokować zespół LMU, wymienić
zespół LMU, serwisant instalacji 1) 3)

152

Błąd parametryzacji zespołu LMU

Powtórzyć programowanie

153

Kocioł jest zablokowany

Przycisnąć przycisk odblokowujący 1)

154

Naruszone kryterium przejrzystości

Nieprawidłowa nastawa parametru, sprawdzić parametr lub
błąd zgodnie z tabelą nastaw serwisanta instalacji 2)3)

160

Nie osiągnięto wartości progowej
prędkości obrotowej

Ewentualnie uszkodzony wentylator, nieprawidłowa nastawa
wartości progowej prędkości obrotowej, brak napięcia na wyjściu transformatora (program 5920)3)

161

Przekroczona maks. prędkość obrotowa

Sprawdzić parametr

183

Kocioł znajduje się w trybie parametryzacji

1)

Wyłączenie, uniemożliwienie startu, ponowne uruchomienie po usunięciu przyczyny blędu

2) Parametr sprawdzić zgodnie z tabelą nastaw serwisanta instalacji i wprowadzić nastawy podstawowe lub od-

czytać wewnętrzny kod diagnostyczny zespołu LMU i skonfigurować odpowiednie parametry danego błędu
3) Wyłączenie i zablokowanie, odblokowanie tylko poprzez reset.
4) Tylko wyświetlanie błędu bez wyłączenia

11. 13 Tabela kodów czynności konserwacyjnych
Kody komunikatów
dotyczących
Opis czynności konserwacyjnych

Przekroczona liczba godzin pracy

Przekroczona liczba startów palnika

Upłynął czas, po którym należy przeprowadzić konserwację

72

(przycisnąć przycisk wyświetlania informacji)
Komunikat na
wyświetlaczu

Opis działania

Gotowość do pracy (brak zapotrzebowania na ciepło)

Palnik w gotowości do pracy

Uniemożliwienie startu

Brak wewnętrznego lub zewnętrznego sygnału (np. brak
ciśnienia wody, brak gazu)

Uruchomienie wentylatora

Autotest startu palnika i pracy wentylatora z dużą prędkością obrotową

Czas wstępnego przedmuchu

Wstępny przedmuch, czas wyhamowania wentylatora na
prędkości obrotowej obciążenia uruchomieniowego

Czas oczekiwania

Wewnętrzny test bezpieczeństwa

Faza zapłonu

Zapłon i rozpoczęcie czasu bezpieczeństwa powstawania
płomienia.
Wzrost prądu jonizacyjnego

Czas bezpieczeństwa stały

Nadzór płomienia z zapłonem

Czas bezpieczeństwa zmienny

Nadzór płomienia bez zapłonu

Ogrzewanie pomieszczeń

Ogrzewanie pomieszczeń, palnik pracuje

Ładowanie podgrzewacza c. u., palnik pracuje

Równoległa praca obiegu c. i podgrzewania c.

Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie c.

Dodatkowa wentylacja z ostatnim
sygnałem sterowania pracą

Wybieg wentylatora

Dodatkowa wentylacja z sygnałem sterowania dla wstępnego powietrza

Wyłączenie

Autotest po wyłączeniu regulatora

99

Tryb awaryjny

Wyświetlany jest aktualny kod błędu, patrz Tabela kodów
błędów

Stan pracy

73

Index
N

automatyczne ograniczanie ogrzewania w
ciągu dnia 40

n 20

C
Ciśnienie przyłączeniowe 29
Czujnik temperatury zewnętrznej 34

D
Dławik przewodu 33
Długość przewodów 33
Doprowadzenie powietrza
Otwory doprowadzenia powietrza 35
Powietrze do spalania 35

Elektroda jonizacyjna 68
Elektroda zapłonowa 68
Elementy obsługi 38

F
Filtr w przewodzie powrotnym obiegu c. 20
Funkcja kontroli kominiarskiej 41

I
Informacje ogólne 62

K
Komfortowa temperatura zadana 41
konserwacji 41
Tabela 72
Komunikat o wystąpieniu zakłócenia w pracy
41
Tabela 71

O
Objaśnienia do tabeli nastaw 51
Obsługa 38, 40
Ochrona odgromowa 25
Ochrona przeciwporażeniowa 34
Odpowietrzenie ścieżki gazowej 29
Otwory rewizyjne 28
Otwory wyczystkowe 28
Oznakowanie znakiem CE 7, 8

P
p odłączanie elementów wyposażenia 34
Pierwsze uruchomienie 35
Pomieszczenie 17
Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotła 17
Praca w trybie automatycznym 40
praca w trybie ciągłym 40
Praca w trybie ochronnym 40
Praca w trybie podgrzewania c. 40
Programowanie 42
Programy sterowania zegarowego 52
Programy wakacyjne 52
Przewód wydmuchowy 36
Przyłącze elektryczne 33
przycisk obecności 62

R
Regulacja temperatury zadanej w pomieszczeniu 41
Regulatory pokojowe RGTF/RGT 62

S

Minimalne wymiary przewodu kominowego
T

L
Lista kontrolna 36, 37

Tabela 71
Tabela nastaw 45

74

120-393 001. 06 Fh

M

Skrócona instrukcja obsługi 36
Sposób postępowania podczas programowania regulatora 42
Symbole 39
Symbole na wyświetlaczu 39
System odprowadzenia spalin KAS 21

W
Włączanie ogrzewania 40
Włącznik główny 33
Wentylacja 27
Wybór poziomu nastaw i pozycji z listy wyboru 42
Wymiana przewodów 34
Wyświetlanie informacji 31, 41

Zastosowane symbole 5
Zawartość CO2 30, 32, 37
gaz płynny 11
gaz ziemny 11
Zawór bezpieczeństwa 20, 36
Zawór zwrotny stopowy 63
Zmiana parametów 43
Znaczenie wyświetlanych symboli 39
Zredukowana temperatura zadana 41

75

www. pl

AUGUST BRÖTJE GmbH
August-Brötje-Str. 17? 26180 Rastede
Postfach 13 54? 26171 Rastede
Tel. 04402/80-0? Fax 04402/80583

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich jakbezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, jednakże pewnefunkcjonalności Serwisu staną się dla Ciebie niedostępne.

Te pliki cookie służą do rozpoznawania Cię podczas odwiedzania lub powrotu na naszą stronęinternetową. Dzięki temu możemy spersonalizować zawartość tej strony dla Ciebie i rozpoznaćTwoje preferencje podczas odwiedzania tej stronyTe pliki cookie pozwalają nam policzyć liczbę odwiedzających naszą stronę internetową iinformować nas o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej w celuzapewnienia najlepszego sposobu działania tej witryny.Te pliki cookie (w tym pliki cookie stron trzecich) dostarczają reklamy dostosowane do Ciebie napodstawie aktywności i zainteresowań związanych z przeglądaniem. Odmowa tych plików cookie możespowodować wyświetlanie ogólnych reklam, które nie są skierowane do konkretnej osoby, lub niebędziesz w stanie skutecznie łączyć się z Facebookiem, Twitterem lub innymi sieciamispołecznościowymi i /lub udostępniać treści w mediach społecznościowych.

STEROWANIE ZDALNE OBSŁUGA KLIMATYZATORA WAŻNE: Jeżeli klimatyzator został przechylony na bok, odczekać 24 godziny zanim włączy się go ponownie, aby umożliwić powrót oleju do sprężarki. Zapobiegnie to wcześniejszemu uszkodzeniu urządzenia. Na tej stronie znajdziesz instrukcje i podręczniki Haier w języku polskim do pobrania bezpłatnie w formacie pdf. Instrukcja obsługi VCR Grundig 440 HI FI.. Menu główne 3.. Podłączanie urządzeń do internetu 6.. TEMP-- klawisz zmniejszania temperatury.. Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją: a) Włącz guzik zasilania pojazdu znajdujący się na pulpicie auta.. Kontakt — dział obsługi klienta Informujemy, że obsługa Twojego zgłoszenia telefonicznego będzie w języku angielskim (przez telefon i e-mail).. Aby korzystać z wszystkich opcji należy zaktualizować przeglądarkę lub pobrać inną. INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2. 4 G wersja z przyciskiem CODE.. Przejrzyj i pobierz plik PDF, znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i przeczytaj opinie użytkowników. instrukcja obsŁugi pojedynczego klimatyzatora typu split z inwerterem na gaz r410a / r410a zalecenia dot.. Najlepsze instrukcje obsługi to takie, które prócz odpowiedniej treści merytorycznej związanej z danym zagadnieniem zawierają. Pilot HAIER do systemu klimatyzacji Dostępność w ciągu 24/48 godz.. Poszukuje instrukcji obsługi magnetowidu GV 440 HI FI nie potrzfie ustawic programowania oraz czasu na magnetowidzie prosze o pomoc..

Dział obsługi klienta i techniczny.

TV JVC LT-24VH30K szukam instrukcji obslugi, interesuje symbol pilota fabryczny dim 16 Lip 2019 (6) Instrukcje obsługi.. instalacjiNa stronie znajdziesz instrukcje w języku polskim do pobrania bezpłatnie.. Pilota jest oryginalny posiadam instrukcje w języku niemieckim i angielskim ale niestety nic mi to nie pomagaLG Instrukcje Obsługi: Pobierz materiały dotyczące produktów LG JavaScript jest wyłączony, włącz JavaScript, aby korzystać ze wszystkich możliwości strony.. Dioda świec ąca u żyta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).. Wybierz przycisk wyboruWyposażenie pilot, 2 baterie AAA do pilota, obrotowa podstawa, instrukcja obsługi w języku. polskim, karta gwarancyjna Jakość obrazu Telewizor Czytaj całość » poniedziałek, 21 października 2013 gsmManiaK. pl• Pilot zdalnego sterowania • Baterie do pilota • Kabel HDMI • Instrukcja obsługi PRZEZNACZENIE ROZPAKOWANIE PANEL PRZEDNI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości opakowania) 1 2 3 4Zastosowana niewielka ilość przycisków oraz ich proste oznaczenia sprawiają, iż pilot jest łatwy w obsłudze.. Naciskaj by zmniejszyć żądaną temperaturę wewnątrzForum dyskusyjne o instrukcja obsługi, instrukcja obsługi do, instrukcja obsługi pdf, instrukcja TV, instrukcje, X..

... Internetowa baza instrukcji obsługi.

Odbiór sygnału potwierdzony jest sygnałem UWAGA Klimatyzator nie będzie działać, jeżeli zasłony, drzwi lub inne elementyInstrukcja obsługi jest zbiorem wyjaśnień i zasad oraz różnych przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie lub sytuacji.. ⇈ Dowiedz się jak korzystać z danego urządzenia, by go nie uszkodzić Jeżeli informacje z instrukcji nie pomogły Ci, to skorzystaj z sekcji Q&A, by zadać nam pytanie i uzyskać szybką pomoc ☺OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO Położenie pilota bezprzewodowego: Używaj pilota w dystansie nie przekraczającym 8m od urządzenia, wskazuj pilotem w kierunku urządzenia.. AGD Instrukcje Obsługi Anonymous 21 Paź 2010 15:26 Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 585 Pralka automatyczna Haier HDS 1000 TXVE- instrukcja PLHaier Lodówka manuals.. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). Kuchenka mikrofalowa Haier Haier EB-3190EG Instrukcja obsługi w języku angielskim.. Instrukcja bezpieczeństwa 9..

Im prostsza instrukcja tym bardziej zrozumiała dla użytkownika.

2. 1 Wprowadzanie kodu Naci śnij przycisk i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.. eksploatacji specyfikacje i dane techniczne (w zaleŻnoŚci od modelu) instrukcja eksploatacji opis elementÓw klimatyzatora korzystanie z pilota czyszczenie i konserwacja problemy/rozwiĄzania zalecenia dot.. Bezpieczna płatność.. NAZWY W opcji „Nazwy" do każdego numeru kanału można przypisać tekst (duże litery oraz cyfry), maksymalnie 16 znaków w dwóch linijkach po 8 znaków.. Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu utrudniającą pracę techników w terenie informujemy, że czas napraw naszych urządzeń może ulec wydłużeniu. Instrukcja obsługi Haier AS09GS1ERA Klimatyzator.. Nie znalazłeś instrukcji, którą potrzebujesz?. Instrukcja obsługi Urządzenie; Ad: 1: Instrukcja obsługi Haier 0010515194: Haier 0010515194INSTRUKCJA OBSŁUGI - Pilot wielokanałowy PIL-19DLT/PIL-99DLT 9.. Znajdź swój Lodówka i przejrzyj bezpłatnie instrukcję obsługi lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu. INSTRUKCJA PILOTA..

Podkreślenie (kursor) wskazuje miejsce, Instrukcja obsługi Haier A3FE742CGBJ Lodówko-zamrażarka.

Pilot Strona domowa: szybki powrót do st rony domowej Menu: (µvl i µ Ì Ì v]XW ÌÇls}Á}W}v}u}ÁU Ì Ìµl]Áv]}P u ÁU ÁÇ] v] vP wU}Ì} s (µvl i Xszukanego typu pilota, spróbuj funkcji „wyszukiwania kodu" (pkt.. Wyświetlacz pilota KT-1000 został zaprojektowany tak by pokazać wszystkie potrzebne informacje jednocześnie zachowując dużą czytelność. Dodatkowo, zamówienia można składać za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres [email protected] oraz telefonicznie pod numerem (+48)602 237 012.. Poinformuj nas, a my postaramy się dodać brakującą instrukcję. Z tej instrukcji dowiesz się, jak wykorzystać wyjątkowe możliwości Twojego dekodera.. 20 Lip 2019 00:41 840: 6: 20 Lip 2019 00:41Ponad 1000000 bezpłatnych instrukcji PDF ponad 10000 marek.. TEMP + - klawisz zwiększania temperatury.. Wyszukaj i przejrzyj swoją instrukcję bezpłatnie lub zapytaj innych właścicieli produktów. Pobierz za darmo instrukcje obsługi PDF Na VideoTesty. pl szybko wyszukasz instrukcje do ponad 26 tysięcy produktów!. Naciskaj by zwiększyć żądaną temperaturę wewnątrz pomieszczenia lub zmienić ustawienia czasu (TIMER) w kierunku zgodnym z ruchem zegara.. Instrukcja i pomoc techniczna..


Podręcznik programowania i instalacji Haier Afl631cr

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programowania i instalacji Haier Afl631cr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik programowania i instalacji Haier Afl631cr