Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Epson Powerlite 9300i Powerlite 9300nl Multimedia Projector

Podręcznik Epson Powerlite 9300i/9300nl Multimedia Projector jest idealnym narzędziem dla osób, które szukają wsparcia w pracy nad przepisami i bezpieczeństwem dotyczącymi projektorów multimedialnych Epson Powerlite. Podręcznik zawiera informacje dotyczące zarówno instalacji, jak i użytkowania projektora. Zawiera również przydatne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, które należy przestrzegać podczas konfigurowania i użytkowania projektora Epson Powerlite. Dzięki Podręcznikowi Epson Powerlite 9300i/9300nl Multimedia Projector będziesz mieć pewność, że wszystkie Twoje urządzenia będą obsługiwane bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Epson Powerlite 9300i Powerlite 9300nl Multimedia Projector

Darmowe pobieranie PDF Przewodnik Informacje O Produkcie dla Epson PowerLite 9300NL Multimedia Projector Projektory

Popularność:

159 wyświetleniaPrzelicz strony:19 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:2. 36 Mb

Niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Przepisy nie określają częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. Decyzję w tym zakresie musi podjąć pracodawca, który powinien mieć na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zgodnie z art. 207 par. 2 ustawy Kodeks pracy, musi on chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Stosownie zaś do art. 227 par. 1 pkt 2 ww. ustawy, pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Czytaj w LEX: Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników środowiska pracy >>>

Czytaj w LEX: Obciążenia psychofizyczne na stanowisku pracy >>>

Oświetlenie jest czynnikiem uciążliwym 

Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Z kolei rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy reguluje kwestię najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Akty te nie zaliczają oświetlenia do czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jest ono bowiem uznawane za czynnik uciążliwy. Regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie).

Czytaj w LEX: Kontrola pomieszczeń pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia >>>

Czytaj w LEX: Pomiary oświetlenia elektrycznego >>>

Pracodawca musi zapewnić oświetlenie 

Na podstawie par. 10 rozporządzenia, we wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy. Przepisy zwracają uwagę, że instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

Czytaj także: Prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracowników >>>

Czytaj w LEX: Oświetlenie i wentylacja w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego >>>

Czytaj w LEX: Praktyczne aspekty zapewnienia właściwego oświetlenia na stanowiskach pracy >>>

Co do zasady należy zapewnić oświetlenie dzienne

Dyrektywa Rady z 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) ustanawia standard, zgodnie z którym, miejsca pracy muszą mieć w miarę możliwości oświetlenie naturalne oraz być wyposażone w oświetlenie sztuczne - dostateczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika.

Zgodnie z par. 25 rozporządzenia, w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Na podstawie par. 2 pkt 4 rozporządzenia, za pomieszczenie stałej pracy uważa się pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. W orzecznictwie podkreśla się, że zastosowanie w zakładzie pracy wyłącznie oświetlenia elektrycznego jest dopuszczalne, jeżeli zapewnienie światła dziennego jest niemożliwe lub niewskazane, a przeszkoda jest związana z technologią produkcji. Par. 25 rozporządzenia ma więc zastosowanie do zakładów produkcyjnych, a nie pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność polegająca na świadczeniu usług (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2012 r., sygn. akt I OSK 640/12 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 1567/10). pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/wymagania-dla-oswietlenia-naturalnego-oraz-sztucznego-469925297" target="_blank">Wymagania dla oświetlenia naturalnego oraz sztucznego >>>

Sprawdź w LEX: Uzyskiwanie zgody na odstępstwo od wymagań prawnych w zakresie oświetlenia - PROCEDURA krok po kroku >>>

Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski

Sprawdź

POLECAMY

Trzeba określić częstotliwość pomiarów 

Par. 26 rozporządzenia zastrzega, że oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Ponadto niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy oraz w korytarzach powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia. Przepisy obligują pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenie i porównania wyników z wartościami podanymi w Polskich Normach. Pomiary natężenia wykonuje się przy tworzeniu stanowisk pracy oraz po dokonaniu modernizacji oświetlenia. Przepisy nie wyznaczają częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. Ostateczną decyzję w tym zakresie zawsze musi podjąć pracodawca, mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Szyby powinny przepuszczać światło 

Okna, świetliki i naświetla w pomieszczeniach pracy o dużej wilgotności powietrza powinny być wykonane w sposób zapobiegający skraplaniu się w nich pary wodnej. W przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwości spadania kropel wody na stanowisko pracy, należy zainstalować rynienki lub inne urządzenia odprowadzające wodę z okien, świetlików i naświetli. Par. 29 ust. 2 rozporządzenia wymaga, by szyby w oknach i świetlikach były czyste oraz przepuszczały dostateczną ilość światła. Do ich mycia powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny dostęp. Ponadto okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. pl/komentarze-i-publikacje/poradniki/sprawozdanie-o-warunkach-pracy-poradnik-na-przykladach-151405402" target="_blank">Sprawozdanie o warunkach pracy - poradnik na przykładach >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Czytaj także

Obowiązek odśnieżania dachów – inspekcja przypomina o zasadach BHP

Prawo pracyBHP

Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych, reguluje art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Instytucjami powołanymi do kontroli przestrzegania tych przepisów są Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Straż Miejska. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje natomiast, czy odśnieżanie dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Grażyna J. Leśniak 13. 12. 2022 Prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracowników

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia pracy. Wbrew pozorom, ochronne przepisy z zakresu bhp powinny znaleźć zastosowanie również do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet względem osób postronnych.

Karolina Kornelak Mateusz Gajda 06. 10. pl/kadry/inwestycje-w-bhp-zwiekszaja-dobrostan-pracownikow-konferencja, 517489. html" title="Konferencja: Inwestycje w bhp zwiększają dobrostan pracowników">Konferencja: Inwestycje w bhp zwiększają dobrostan pracowników

Inspekcja pracy, Pracodawcy RP oraz wszyscy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa pracy, w tym inżynierowie i specjaliści bhp, menadżerowie oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw, dyskutowali w piątek we Wrocławiu o biznesowym znaczeniu inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Co roku na wydatki związane z urazami i chorobami zawodowymi przeznacza się bowiem 3, 3 proc. europejskiego PKB.

23. 09. pl/kadry/jakie-kwalifikacje-powinien-posiadac-wykladowca-bhp, 516348. html" title="Organizator szkolenia powinien ocenić kwalifikacje wykładowcy BHP">Organizator szkolenia powinien ocenić kwalifikacje wykładowcy BHPHR

Przepisy nie wymagają, by osoba prowadząca szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy legitymowała się określonym wykształceniem. Wykładowcy i instruktorzy powinni jednak posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Ocena, czy kryteria te zostały spełnione, należy do organizatora.

Dorian Lesner 26. 07. pl/kadry/przeciwdzialanie-stresowi-obowiazek-pracodawcy, 513417. html" title="Przeciwdziałanie stresowi w pracy elementem BHP">Przeciwdziałanie stresowi w pracy elementem BHPOpieka zdrowotna

Stres postrzegany jest jako nieodłączna część życia. Powszechnie wiadomo jednak, że jego nadmiar powoduje negatywne skutki tak w życiu zawodowym, jak i w prywatnym. Często to właśnie życie zawodowe jest źródłem stresu - pojawia się zatem pytanie o rolę i zadania pracodawców w tym zakresie.

Bartosz Wszeborowski Kinga Rozbicka 14. 02. pl/kadry/warunki-pracy-chronionej-a-przepisy-bhp, 188088. html" title="Trzeba zapewnić warunki BHP na stanowisku pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności">Trzeba zapewnić warunki BHP na stanowisku pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, gdy osoba ta zostanie zatrudniona np. w formie telepracy.

Maciej Ambroziewicz 29. 2021 BHP - ważna ocena obciążeń psychofizycznych na stanowisku pracy

Działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie oceny warunków pracy - z uwzględnieniem wymagań ergonomii - przyczynią się do identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz wdrożenia działań usprawniających, co może doprowadzić do zmniejszenia liczy wypadków oraz chorób zawodowych.

Krzysztof Zamajtys 22. 2021

Mamy 1 Instrukcję Obsługi i Przewodnik Użytkownika dla Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Epson Powerlite 9300i Powerlite 9300nl Multimedia Projector

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Epson Powerlite 9300i Powerlite 9300nl Multimedia Projector

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Epson Powerlite 9300i Powerlite 9300nl Multimedia Projector