Procedury instalacji uaktualnienia Bosch Mcp72gpw

Instalacja lub aktualizacja produktu Bosch MCP72GPW wymaga przestrzegania odpowiednich procedur. Na przykład przed zainstalowaniem lub uaktualnieniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono kompatybilne z systemem operacyjnym. Następnie należy ściągnąć najnowsze oprogramowanie i pliki sterowników. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy komputer jest wystarczająco wydajny, aby obsłużyć wszystkie funkcje produktu. Po wspomnianych czynnościach, należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji, aby zainstalować oprogramowanie i skonfigurować ustawienia produktu. Po zakończeniu instalacji lub aktualizacji, powinieneś upewnić się, że produkt działa prawidłowo, aby móc korzystać z jego wszystkich funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia Bosch Mcp72gpw

Warunki umowy urządzenia EasyControl firmy Bosch

Ostatnia aktualizacja: (01. 04. 2018r. )

Poniższe zapisy stanowią warunki umowy urządzenia EasyControl (“warunki”).

Paragraf 1 – definicje

Firma Bosch Thermotechnik GmbH (“Bosch”) zapewnia: oprogramowanie, które można zgrać na smartfon, tablet lub smartwatch Klienta (“Aplikację EasyControl”), portal sieciowy zawierający szczegółowe informacje dotyczące produktów EasyControl, w tym instrukcje obsługi i filmy wideo (“Witrynę EasyControl”), usługi dostępne za pomocą Aplikacji EasyControl i Witryny EasyControl (“Usługi EasyControl”), przeznaczone do stosowania razem z inteligentnym termostatem firmy Bosch ("EasyControl”), w aktualnej wersji składającym się ze sprzętu (“Produktu”) i wstępnie zainstalowanego oprogramowania firmowego (“Oprogramowanie Firmowe EasyControl”).

Urządzenie EasyControl to inteligentny termostat posiadający szereg funkcji, za pomocą których Klient może sterować systemem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (“systemem HVAC”), oraz przeglądać poziom zużycia energii i kontrolować go.

Pojawiający się w niniejszych Warunkach Umowy zwrot "Klient" odnosi się do dowolnej osoby lub jednostki, która ma dostęp lub korzysta z urządzenia EasyControl i związanych z nim aplikacji EasyControl, witryny EasyControl i usług EasyControl.

Stosowany w niniejszych Warunkach zwrot "Akcesoria" odnosi się do produktów, które można połączyć i używać razem z urządzeniem EasyControl. Akcesoria obejmować będą produkty oferowane przez firmę Bosch.

Stosowany w niniejszych Warunkach zwrot "Produkty Trzecie" odnosi się do produktów lub usług zapewnianych przez stronę trzecią, które można połączyć i używać razem z urządzeniem EasyControl. Produkty Trzecie nie są zapewniane przez firmę Bosch.

Zwrot “Dane Uwierzytelniające EasyControl” stosowany w ramach niniejszych warunków odnosi się do danych uwierzytelniających niezbędnych do połączenia Usług EasyControl, lub Produktów Trzecich, z urządzeniem EasyControl.

Termin „Usługi Sterowania Głosowego” stosowany w ramach niniejszych warunków odnosi się do urządzeń i oprogramowania do sterowania produktami Bosch Thermotechnik za pomocą asystentów mowy, usług komunikacyjnych i podobnych rozwiązań oferowanych do sterowania regulatorami, termostatami i grzejnikami Bosch.

Paragraf 2 – Zastosowanie

Uzyskując dostęp lub korzystając z Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i/lub Usług EasyControl, Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przestrzeganie Warunków, nie będzie mógł korzystać z urządzenia EasyControl w połączeniu z Akcesoriami, Aplikacją EasyControl, Witryną EasyControl, Usługami EasyControl i Produktami Trzecimi.

Zakup urządzenia EasyControl podlega warunkom gwarancyjnym firmy Bosch (które są dostępne na Witrynie EasyControl, www. bosch-easycontrol. com ) i może też podlegać szczególnym warunkom sprzedaży.

W przypadku akcesoriów i Produktów Trzecich mogą występować dodatkowe warunki, zawierające szczególne zapisy dotyczące zastosowanych akcesoriów i Produktów Trzecich.

Brak ważności jednego lub większej liczby zapisów Warunków nie wpływa na ważność pozostałych zapisów.

Paragraf 3 – Prawo użycia i dostępu

Firma Bosch przyznaje Klientowi niewyłączne, niezbywalne prawo do dostępu i korzystania z urządzenia EasyControl i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl (bez prawa do podlicencji). Aplikacja, Witryna i Usługi EasyControl przez cały czas stanowią własność firmy Bosch. Jakiekolwiek zastosowanie Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl do celów innych niż te, do których zostały one udostępnione (na przykład gromadzenie danych i inne działania na danych, świadczenie usług stronom trzecim) jest zabronione, jeżeli nie zostało wyraźnie stwierdzone inaczej przez firmę Bosch.

Klient nie będzie wspierał ani pomagał w działaniach związanych z inżynierią wsteczną, dekompilacją, modyfikacją, lub pozyskiwaniem produktów lub funkcji pochodnych z urządzenia EasyControl i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikacji, Witryny EasyControl i Usług EasyControl.

Klient ma zapewnić, aby sprzęt komputerowy i konfiguracja środowiska komputerowego (systemu operacyjnego, systemów kompatybilnych i urządzeń inteligentnych, dostępu sieciowego i dostępności za pośrednictwem stałego i stabilnego łącza Wi-Fi, itp. ), przeznaczonego do współpracy z urządzeniem EasyControl i z jego Akcesoriami, Aplikacją EasyControl, Witryną EasyControl i Usługami EasyControl, była zgodna z wymaganiami firmy Bosch i z informacjami dostępnymi na Witrynie EasyControl, oraz zawartymi w instrukcji obsługi EasyControl.

Każdy Klient, niezależnie od warunków polityki prywatności, w zakresie danych Klienta nie stanowiących własności firmy Bosch, udziela firmie Bosch, w sposób automatyczny i bez żadnej dodatkowej formy, nieograniczone, niewyłączne, swobodne, globalne, zbywalne i bezpłatne prawo do korzystania z wszystkich danych lub innych elementów generowanych lub wykorzystywanych przez urządzenie EasyControl, akcesoria, aplikacje EasyControl, witrynę EasyControl i usługi EasyControl, w każdym dowolnym celu.

Dostępność urządzenia EasyControl do sprzedaży, wsparcia technicznego, oraz dostęp do jego Akcesoriów, Aplikacji, Witryny EasyControl i Usług EasyControl ogranicza się do terenu państw podanych na Witrynie EasyControl ("Państwa"). Klient przyjmuje do wiadomości, że poza terenem Państw, urządzenie EasyControl i jego Akcesoria, Aplikacja EasyControl, Witryna EasyControl i Usługi EasyControl, mogą być niedostępne, lub też zakres korzystania z nich może być zredukowany lub ograniczony. Klient będzie odpowiedzialny za przestrzeganie, i zobowiązany do przestrzegania, wszelkich odnośnych przepisów prawnych obowiązujących w państwie, w którym urządzenie EasyControl i jego Akcesoria, Aplikacja EasyControl, Witryna EasyControl i Usługi EasyControl są udostępnione lub używane.

Firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy straty spowodowane dostępem do urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl, lub ich użytkowaniem, poza terenem jednego z Państw.

Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia firmy Bosch przed konsekwencjami naruszenia zasad Warunków przez Klienta.

Paragraf 4 - wymagania systemowe

Klient będzie zobowiązany do zapewnienia, by wszystkie wymagania systemowe wymienione w instrukcji obsługi urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl, były dostępne i prawidłowo skonfigurowane. By, między innymi, w miejscu montażu dostępne było szerokopasmowe połączenie internetowe i sprawna i komunikatywna sieć bezprzewodowa Wi-Fi dla urządzenia EasyControl.

Klient potwierdza dostępność urządzenia mobilnego, które jest kompatybilne z wymaganiami systemowymi i umożliwia prawidłowy dostęp i zastosowanie Akcesoriów EasyControl, Aplikacji EasyControl, Witryny i urządzenia EasyControl. Usługi. Niektóre Usługi EasyControl mogą dodatkowo wymagać dostępu do dodatkowych funkcji urządzeń mobilnych (np. lokalizacja GPS w celu geolokalizacji Usług EasyControl, itp. ). Wymagania te zostały opisane i udostępnione na Witrynie EasyControl.

Paragraf 5 - Kontrola zużycia energii

Gromadzone przez urządzenie EasyControl i Aplikację EasyControl dane dotyczące zużycia paliwa (gazu, oleju... ) i/lub energii elektrycznej przez urządzenie mają jedynie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób gwarantowane przez firmę Bosch. Rzeczywisty poziom zużycia gazu i elektryczności może być różny i zależy od danego Klienta i środowiska. Ewentualne rozbieżności w wartościach (zarówno w górę jak i w dół) nie powodują żadnych konsekwencji prawnych.

Klient nie będzie korzystał z danych dotyczących zużycia energii udostępnianych przez urządzenie EasyControl i jego Akcesoria, Aplikację EasyControl, Witrynę EasyControl i Usługi EasyControl, w celu kwestionowania rachunków za energię elektryczną otrzymywanych od dostawcy energii elektrycznej lub od administratora sieci, traktując te dane jako źródło pomiaru zużycia energii alternatywne wobec liczników energii elektrycznej.

Ewentualna redukcja zużycia energii spowodowana zastosowaniem urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl, zależy od szeregu różnych czynników środowiskowych, za które firma Bosch nie ponosi odpowiedzialności. Klient niniejszym rezygnuje z ubiegania się o jakiegokolwiek odszkodowanie ze strony firmy Bosch z uwagi na brak możliwości osiągnięcia oczekiwanych poziomów redukcji zużycia energii.

Paragraf 6 - odpowiedzialność za udostępnianie

Klient zobowiązany jest do zagwarantowania, by tylko Klient i/lub osoby upoważnione przez Klienta miały możliwość dostępu i/lub korzystania z urządzenia EasyControl i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikacji EasyControl i Usług EasyControl. Klient zobowiązany jest do zapewnienia poufności Danych Uwierzytelniających EasyControl w każdej sytuacji. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że nieupoważnione strony trzecie uzyskały lub mogą uzyskać wiedzę na temat Danych Uwierzytelniających EasyControl, lub jeżeli Klient ma wiedzę na temat jakichkolwiek innych nielegalnych, nieprawidłowych, pozaumownych lub innych przypadków nieautoryzowanego dostępu lub zastosowania urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl, należy o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować firmę Bosch. Lista kontaktów do firmy Bosch dostępna jest na Witrynie EasyControl.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie użycie i/lub inne czynności wykonywane za pomocą urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl i Usług EasyControl, wykonywanych z zastosowaniem Danych Uwierzytelniających EasyControl.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, z wyjątkiem przypadków w których wina za to nie leży po stronie Klienta.

Paragraf 7 – Produkty Trzecie

Bosch może zapewnić Klientowi możliwość podłączenia urządzenia EasyControl do jednego lub większej ilości Produktów Trzecich, których firma Bosch nie jest właścicielem i których nie reguluje. Zastosowanie Produktów Trzecich przez Klienta regulowane jest przez indywidualne warunki obsługi lub politykę prywatności opracowane przez stronę trzecią. Przed podłączeniem Produktów Trzecich do urządzenia EasyControl, firma Bosch zachęca Klienta do zapoznania się z zapisami warunków umowy i polityki prywatności dotyczących zastosowania Produktów Trzecich.

Ponadto, przed podłączeniem urządzenia EasyControl do jednego lub większej ilości Produktów Trzecich, Klient zgadza się na rejestrację w celu założenia konta klienta ("Konto Bosch"), za pomocą Aplikacji EasyControl lub Witryny EasyControl, i na podanie niezbędnych informacji w sposób kompletny i prawidłowy, zgodnie z wymaganiami procedury rejestracyjnej. Jeżeli informacje te ulegną zmianie podczas okresu korzystania z urządzenia, Klient zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Konto Bosch zarządzane jest i utrzymywane przez firmę Bosch.

Klient może zdecydować o podłączeniu urządzenia EasyControl do jednego lub większej ilości Produktów Trzecich, i może w każdej chwili zrezygnować z tego połączenia. Po rezygnacji z takiego dostępu, korzystanie z Produktu Trzeciego w połączeniu z urządzeniem EasyControl, Aplikacją EasyControl i Usługami EasyControl będzie niemożliwe.

Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych koniecznych do umożliwienia połączenia urządzenia EasyControl z Produktami Trzecimi. Dane te mogą zawierać dane osobowe Klienta i Dane Uwierzytelniające EasyControl.

Po udostępnieniu powyższych danych stronie trzeciej, dane te zostaną objęte polityką prywatności strony trzeciej i nie będą już podlegały polityce prywatności firmy Bosch.

Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Bosch nie udziela żadnej gwarancji ani zabezpieczenia dotyczących zastosowania Produktów Trzecich w połączeniu z urządzeniem EasyControl i jego Akcesoriami, Aplikacją EasyControl, Witryną EasyControl i Usługami EasyControl. Zastosowanie Produktów Trzecich odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta i na jego własne ryzyko, i podlega warunkom stosowanym przez zainteresowane strony trzecie. Firma Bosch nie jest odpowiedzialna za stosowanie Produktów Trzecich przez Klienta, więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowania Produktów Trzecich.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Produktów Trzecich, lub w sytuacjach wystąpienia problemów z ich obsługą, Klient będzie kontaktował się z dostawcą Produktów Trzecich bezpośrednio, oprócz przypadków w których to firma Bosch zapewnia wsparcie techniczne dla danego produktu.

Paragraf 8 - Usługi Sterowania Głosowego

Usługi Sterowania Głosowego umożliwiają Klientowi korzystanie z podstawowych funkcji systemu sterowania ogrzewaniem za pomocą prostych poleceń głosowych lub komunikatów, przy czym zakres funkcji zmienia się w zależności od danej Usługi Sterowania Głosowego. Instalując lub rejestrując daną Usługę/ Sterowania Głosowego i łącząc tę usługę z EasyControl, klient zgadza się na niniejsze Warunki. Jeśli Klient nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie ma on możliwości korzystania z Usługi Sterowania Głosowego.

Dana Usługa Sterowania Głosowego związana jest z korzystaniem z EasyControl, zgodnie z niniejszymi Warunkami, i może zostać zakończona przez każdą ze stron w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Klient rezygnuje z korzystania z danej Usługi Sterowania Głosowego odinstalowując lub odłączając odpowiednią Usługę Sterowania Głosowego. Po rezygnacji z danej Usługi Sterowania Głosowego nie jest już możliwe korzystanie z niej. Wszystkie inne usługi świadczone na podstawie niniejszych Warunków pozostają bez zmian.

Nie ma zagwarantowanego prawa do nieprzerwanej dostępności lub określonego czasu reakcji lub działania w przypadku danej Usługi Sterowania Głosowego. Bosch dokłada wszelkich starań, aby była zachowana ciągła dostępność usługi. Nie ma gwarancji, że dostęp lub korzystanie z danej Usługi Sterowania Głosowego nie zostanie zakłócone ani utrudnione przez prace konserwacyjne, wprowadzane aktualizacje czy z powodu innych zakłóceń.

Prawo Klienta do użytkowania ogranicza się do dostępu do danej Usługi Sterowania Głosowego a także do korzystania z niej zgodnie z niniejszymi warunkami.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą zakłócać działanie danej Usługi Sterowania Głosowego i powiązanych z nią usług, w szczególności w celu nadmiernego przeciążenia naszych systemów informatycznych. Niedozwolone jest generowanie przez Klienta treści, które naruszają obowiązujące prawo lub moralność. Ponadto, klient zezwala operatorowi na modyfikowanie swoich treści, jeśli naruszą one powyższe zasady lub mogą powodować szkody dla operatora lub strony trzeciej. Zabrania się komunikacji innej Usługi Sterowania Głosowego z daną Usługą Sterowania Głosowego. Wszelkie zabronione działania mogą skutkować natychmiastowym wykluczeniem Klienta z korzystania z Usługi Sterowania Głosowego. Jeśli Klient dowie się o jakimkolwiek nielegalnym, obraźliwym, naruszającym umowę lub innym nieuprawnionym korzystaniu z Usługi Sterowania Głosowego, może skontaktować się z Bosch Thermotechnik GmbH i zgłosić to nieautoryzowane użycie.

Podczas gdy Klient komunikuje się z Usługą Sterowania Głosowego, usługa ta zapisuje wiadomości wprowadzone lub wygłoszone przez Klienta. Bosch Thermotechnik GmbH używa tych komunikatów do świadczenia i ulepszania Usług Sterowania Głosowego.

Odpowiedzi i oświadczenia udzielone przez Usługę Sterowania Głosowego chronione są prawem autorskim. Powielanie, kopiowanie, przechowywanie lub wyszukiwanie tych oświadczeń lub ich wykorzystanie w innym języku jest zabronione chyba, że Bosch wyraził na to pisemną zgodę.

Paragraf 9 - aktualizacje

Bosch może wprowadzać aktualizacje ("Aktualizacje") Oprogramowania Firmowego EasyControl oraz Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl oraz Akcesoriów, mające na celu udoskonalenie produktów i usług. Będą się one ograniczały do aktualizacji, które obiektywnie nie stanowią wady w stosunku do usług uzgodnionych w momencie zawarcia umowy i które nie odbiegają znacząco od uzgodnionych usług, np. usuwanie błędów w oprogramowaniu, poprawa użyteczności, stabilności, sprawności, wprowadzenie dodatkowych funkcji, itp.

Klient wyraża zgodę na automatyczną instalację Aktualizacji przez firmę Bosch, bez konieczności wcześniejszego informowania i wyrażania zgody na aktualizację przez Klienta.

Jeżeli instalacja Aktualizacji nie jest możliwa, firma Bosch nie będzie w stanie zagwarantować prawidłowego zastosowania lub pełnej funkcjonalności urządzenia EasyControl i Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl oraz Akcesoriów.

W przypadku bardziej rozbudowanych aktualizacji zostaniesz o nich powiadomiony i poproszony o zgodę. W przypadku odmowy taka aktualizacja nie zostanie przeprowadzona a działanie systemu może zostać zakłócone lub całkowicie przerwane. Zapis ten ma zastosowanie mutatis mutandis w przypadku, gdy zmiany w aplikacji i / lub oprogramowaniu urządzenia są konieczne ze względu na dokonanie zmian w specyfikacji przez strony trzecie, od których Bosch pozyskuje zaawansowane usługi lub z powodu istotnych innowacji technicznych na rynku.

Paragraf 10 – zmiany Warunków Umowy

Firma Bosch ma prawo do wprowadzania zmian i/lub rozszerzeń niniejszych Warunków w dowolnym momencie, i do ogłaszania nowej wersji Warunków jako aktualnej dla Klienta poprzez powiadomienie o zmianach za pomocą Aplikacji EasyControl.

Po zaakceptowaniu przez Klienta zmian wprowadzonych do Warunków Umowy, zmiany te uznane zostaną za uzgodnione.

W przypadku odmowy, firma Bosch zastrzega sobie prawo do wycofania przyznanego prawa do użytkowania urządzenia. Powiadomienie o zmianach zawiera informację o prawie Klienta do odmowy i o jego konsekwencjach.

Powiadomienia o zmianach będą publikowane na Aplikacji EasyControl, a wprowadzane zmiany Warunków będą publikowane na Aplikacji oraz Witrynie EasyControl.

Paragraf 11 – wypowiedzenie Umowy

Warunki Umowy pozostają w mocy w trakcie korzystania przez Klienta z urządzenia EasyControl i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl i jego dostępu do nich, lub do momentu wypowiedzenia lub zawieszenia usług przez firmę Bosch.

Firma Bosch może wypowiedzieć lub zawiesić prawo Klienta do dostępu i do korzystania z urządzenia w przypadku naruszenia Warunków Umowy przez Klienta.

Po wypowiedzeniu umowy, Klient nie będzie miał możliwości dostępu lub korzystania z Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl lub Usług EasyControl.

Firma Bosch może wypowiedzieć dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl lub Usług EasyControl w dowolnym momencie, na podstawie powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Paragraf 12 – odpowiedzialność prawna i ograniczenia dotyczące korzystania i dostępu

Funkcjonowanie urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl zależy od szeregu czynników środowiskowych (np. od produktów lub usług stron trzecich, dostępu do internetu, prawidłowego funkcjonowania sieci Wi-Fi, czy innych systemów i sieci komunikacyjnych), za które firma Bosch nie odpowiada, w związku z tym urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań krytycznych w czasie rzeczywistym. W związku z powyższym urządzenie EasyControl i jego Akcesoria, Aplikacja EasyControl, Witryna EasyControl i Usługi EasyControl nie są objęte gwarancją zapewniającą niezmienność ich funkcjonowania lub określone wartości eksploatacyjne.

Firma Bosch nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty (np. danych) spowodowane awarią i/lub przerwaniem i/lub brakiem dostępu do lub z urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl.

Dostęp do urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl może być czasowo ograniczony lub przerwany z uwagi na konieczność przeprowadzenia między innymi czynności konserwacyjnych, naprawczych lub aktualizacji zabezpieczeń. Klientowi nie przysługują żadne odszkodowania z tego tytułu. Firma Bosch nie gwarantuje określonej wartości sprawności urządzenia.

Firma Bosch nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za ewentualne szkody handlowe, wynikłe i/lub pośrednie, w tym między innymi za utratę zysków i dochodów, szkody niematerialne, po stronie Klienta. Firma Bosch nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z niedopatrzenia ze strony Klienta lub strony trzeciej zaangażowanej przez Klienta.

Niezależnie od powyższych zapisów, odpowiedzialność firmy Bosch we wszystkich przypadkach ogranicza się do oryginalnej ceny zakupu produktów, lub, jeżeli ta jest niższa, do wartości objętej ubezpieczeniem firmy Bosch, i jest płatna dla danego przypadku.

Prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe pozostaje bez zmian.

Ponadto firma Bosch nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, jeżeli szkody te są wynikiem:

  • Eksploatacji urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl przez Klienta w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem;
  • Nieprzestrzegania przez Klienta otrzymanej krótkiej instrukcji instalacji i instrukcji obsługi, i innych instrukcji dostępnych w Aplikacji EasyControl i na Witrynie EasyControl;
  • Przeprowadzenia zmian, napraw, relokacji i/lub kontroli urządzenia EasyControl i Akcesoriów przez Klienta lub inną stronę nie będącą firmą Bosch lub trzecią stroną zaangażowaną przez Bosch;
  • Wywołania przez Klienta szkód powiązanych z utratą, zniekształceniem lub niezdatnością do użycia danych zapisanych cyfrowo, elektromagnetycznie lub przesyłanych;
  • Wywołania przez Klienta szkód, w najszerszym rozumieniu, podczas instalacji lub korzystania z urządzenia EasyControl i Akcesoriów, oprócz sytuacji w których szkody te są wynikiem rażących, celowych zaniedbań ze strony firmy Bosch, lub trzeciej strony powiązanej z firmą Bosch.
  • Wywołania przez Klienta, lub inną stronę, szkód spowodowanych zwarciem, zalaniem wodą, uderzeniem pioruna, działaniem ognia/dymu, awarią zasilania, zakłóceniami na łączach telekomunikacyjnych, i wszystkimi innymi przyczynami niezależnymi od firmy Bosch i nie pochodzącymi od firmy Bosch.

Paragraf 13 – własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa do oprogramowania, baz danych, patentów, wiedzy technicznej, podstawowych algorytmów, znaków towarowych, logotypów, nazw handlowych i innych oznaczeń komercyjnych, oraz inne analogiczne prawa, w tym rejestracje, wnioski, wznowienia globalne) dotyczące urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl, są własnością firmy Bosch. Powyższe dotyczy również wszelkich zmian lub produktów pochodnych urządzenia EasyControl.

Niektóre elementy Aplikacji EasyControl stanowią oprogramowanie otwarte, które może stanowić własność stron trzecich (“Oprogramowanie Otwarte”). Korzystanie z Oprogramowania Otwartego regulowane jest przez warunki, na podstawie których Oprogramowanie Otwarte jest udostępniane. Warunki Umowy nie obejmują Oprogramowania Otwartego.

Paragraf 14 – prywatność

Polityka prywatności firmy Bosch zostanie udostępniona do wglądu w ramach Aplikacji EasyControl i na Witrynie EasyControl, i jest też obowiązująca dla niniejszych Warunków Umowy. Polityka prywatności objaśnia sposób, w jaki firma Bosch postępuje z Danymi Klienta w kontekście urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl.

Klient wyraża zgodę na zapisy polityki prywatności poprzez uzyskanie dostępu, lub korzystanie, z urządzenia EasyControl i jego Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl.

W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów, Warunki Umowy mają pierwszeństwo względem polityki prywatności firmy Bosch.

Paragraf 15 – reklamacje i serwis

W przypadku wszelkich pytań lub uwag dotyczących Warunków Umowy, urządzenia EasyControl, Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl, informacje kontaktowe dostępne są w Aplikacji EasyControl i na Witrynie.

Jeżeli Klient jest konsumentem, ma on/ona prawo do złożenia reklamacji na Internetowej Stronie Rozwiązywania Sporów prowadzonej przez Komisję Europejską, pod adresem http://ec. eu/consumers/odr/ . W takim przypadku firma Bosch nie będzie uczestniczyć w rozpatrywaniu reklamacji składanej za pośrednictwem organu do rozwiązywania sporów.

Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Bosch może zapewnić wsparcie jedynie w kwestii pytań, usterek i/lub spraw związanych z dostępem do i korzystaniem z urządzenia EasyControl i powiązanych z nim Akcesoriów, Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i Usług EasyControl. Powyższe nie obejmuje wszelkich innych produktów nie zapewnianych przez firmę Bosch, takich jak urządzenia grzewcze (oprócz tych zapewnianych przez Bosch), Produkty Trzecie, lub usługi zapewniane przez strony trzecie (np. obsługa danych zapewniana przez dostawcę usług sieciowych).

Wsparcie serwisowe może stanowić dodatkowy koszt dla Klienta. Informacje dotyczące kosztów dodatkowych można znaleźć na Witrynie EasyControl.

Paragraf 16 –informacje na temat rozwiązywania sporów – arbitraż konsumencki

Bosch Thermotechnik GmbH nie bierze udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organami arbitrażowymi konsumentów.

Article 17 – Stosowalne prawo i właściwość miejscowa sądu

Do niniejszych Warunków i wszelkich umów pomiędzy firmą Bosch a Klientem zastosowanie ma prawo niemieckie, jeżeli obowiązujące przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. Jednoznacznie wyklucza się zastosowanie zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG Wiedeń, 11 kwietnia 1980r. )

Jeżeli Klient jest firmą, wszelkie sytuacje sporne dotyczące, lub wynikające z, lub odnoszące się do Warunków lub do korzystania z Aplikacji EasyControl, Witryny EasyControl i/lub Usług EasyControl będą przekazywane wyłącznie do właściwego sądu w Stuttgarcie na terenie Niemiec. Niemniej jednak Bosch zastrzega prawo do przekazywania sytuacji spornych do sądu właściwego dla siedziby Klienta.

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.

Ostrzeżenie

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 8. 0.

Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 8. 0 jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 6. 5–7. 0 do 8. 0 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i komputer nie działa, konieczne jest ponowne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT ręcznie w oryginalnej wersji.

Jeśli chcesz przeprowadzić uaktualnienie, musisz przeprowadzić migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchomić zadanie uaktualnienia.

ESET PROTECT8. 0 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. Jeśli zaktualizowano program z wersji 6. 5-7. 1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 8. 0 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 8.

1. Uaktualnianie z programu ERA 5. generacji

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5. x.

2. Uaktualnij produkt ERA 6. 5 lub ESMC 7. x do wersji ESET PROTECT 8.

Opcje uaktualniania do najnowszej wersji:

Za pomocą zadania Uaktualnianie komponentów.

Za pomocą instalatora kompleksowego programu ESET PROTECT 8. 0 — zalecamy tę opcję uaktualnienia w przypadku gdy bieżąca instalacja ERA/ESMC została przeprowadzona za pomocą instalatora kompleksowego.

Ręcznie — dla użytkowników zaawansowanych.

Jeżeli w infrastrukturze jest używany komponent proxy ERA, przeczytaj dokumentację dotyczącą migracji serwera proxy przed uaktualnieniem.

Uwaga

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESET PROTECT, należy sprawdzić wersję serwera ESET PROTECT. W konsoli internetowej ESET PROTECT należy przejść na stronę Informacje, a następnie zapoznać się z tym artykułem bazy wiedzy zawierającym listę wszystkich wersji komponentów ESET PROTECT dla każdego serwera ESET PROTECT.

3. Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 8 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.

WAŻNE

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESET PROTECT na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

4. Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.

˄˅

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.


Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 9. 0. Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 9. jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 7. 0 do 9. 0 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i system nie działa, konieczne jest ponowne ręczne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT w oryginalnej wersji.

Przed uaktualnieniem przeprowadź migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchom zadanie uaktualnienia.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5. 5 lub MS SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

ESET PROTECT 9. 0 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. Jeśli zaktualizowano program z wersji 7. 0-7. 1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 9. 0 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 9.

Uaktualnianie programu ERA 5 lub 6. 5

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5. x oraz Aktualizacja z wersji ERA 6. x.

Uaktualnienie programu ESMC 7. x do wersji ESET PROTECT 9. 0

Wybierz jedną z procedur uaktualniania:

Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 9 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.

Aby dokonać migracji z jednego serwera ESET PROTECT na drugi, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.

Procedury instalacji uaktualnienia Bosch Mcp72gpw

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia Bosch Mcp72gpw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia Bosch Mcp72gpw